Kratice

AFŽ – Antifašistička fronta žena
AP – Arhivski popis
ARS – Arhiv Republike Slovenije
ASV – Archivio di Stato di Venezia
AVNOJ – Antifašističko vijeće oslobođenja Jugoslavije
AZDN – Arhiv Zadarske nadbiskupije
C. kr. – Carsko kraljevski
CK KPH – Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske
čl. – članak
d. d. – Dioničko društvo
d. o. o. – Društvo s ograničenom odgovornošću
DADU – Državni arhiv u Dubrovniku
DAST – Državni arhiv u Splitu
DAZD – Državni arhiv u Zadru
d/m – dužni metar
fasc. – fascikl
FH – Federalna Hrvatska
GK – Gradski komitet
HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HDA – Hrvatski državni arhiv
HR – Hrvatska
JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
IT – Italia
JNOF – Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta
KK – Kotarski komitet
knj. – knjiga
KNO – Kotarski narodni odbor
kom. – komad
KPH – Komunistička partija Hrvatske
kut. – kutija
M – manuscriptum
MNO – Mjesni narodni odbor
NF – Narodna fronta
NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije
NN – Narodne novine
NO – Narodni odbor
NOH – Narodna omladina Hrvatske
NOO – Narodnooslobodilački odbor
NRH – Narodna Republika Hrvatska
OK – Općinski komitet
ONO – Općenarodna obrana
OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada
OUND – Okružna uprava narodnih dobara
SI – Slovenija
sign. – signatura
SIZ – Samoupravna interesna zajednica
SLDFJ – Službeni list Demokratske Federativne Jugoslavije
st. – stoljeće
str. – stranica
SKH – Savez komunista Hrvatske
SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije
SO – Skupština općine
SRH – Socijalistička Republika Hrvatska
SRVIH – Savez ratnih vojnih invalida Hrvatske
SRVS – Savez ratnih vojnih starješina
SSJ – Savez sindikata Jugoslavije
SSOH – Savez socijalističke omladine Hrvatske
SSRNH – Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske
SUBNOR – Savez boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske
SUBNORH – Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske
sv. – svezak
svež. – svežanj
UP – Upravni postupak
USAOH – Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske
v. – vidi
ZKZD – Znanstvena knjižnica Zadar