Izvod iz Klasifikacije arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE
A.1.2. Mletačka uprava u Dalmaciji i Istri do 1797.
A.1.3. Prva austrijska uprava u Dalmaciji i Istri (1797.–1805.)
A.1.6. Francuska uprava u hrvatskim zemljama (1806.–1813.)
A.1.7. Druga austrijska uprava u Dalmaciji i Istri (1813.–1918.).

A.2. Uprava i javne službe od 1848. do 1918.
A.2.1. Središnji uredi u Beču i Budimpešti
A.2.2. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija i Hrvatsko primorje (1848. – 1918.)

A.3. Uprava i javne službe od 1918. do 1941.
A.3.1. Hrvatske zemlje u okviru Kraljevine Jugoslavije (1918. – 1941.)
A.3.2. Talijanska uprava na području Istre i dijelu Dalmacije (1918. – 1943.)

A.4. Uprava i javne službe od 1941. do 1945.
A.4.1. Narodnooslobodilački pokret (1941. – 1945.)
A.4.2. Nezavisna država Hrvatska (l941. – 1945.)
A.4.3. Talijanske okupacijske oblasti (1941. – 1943.)

A.5. Socijalistička Republika Hrvatska od 1945. do 1990.
A. 6. Republika Hrvatska 1990 –
A.7. Paraupravni organi 1990–1995.

B. PRAVOSUĐE
B.1. Pravosuđe do 1848.
B.2. Pravosuđe 1848.–1918.
B.3. Pravosuđe 1918.–1941.
B.4. Pravosuđe 1941.–1945.
B.5. Pravosuđe od 1945. do 1990.
B.6. Pravosuđe od 1990.
B.7. Zemljišni knjižni uredi

C. VOJNE JEDINICE, USTANOVE I ORGANIZACIJE

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE
D.1. Sveučilišta
D.1.1. Fakulteti
D.2. Srednje škole
D.2.1. Gimnazije
D.2.3. Srednje stručne škole
D.2.4. Građanske škole
D.3. Dopunsko obrazovanje
D.4. Osnovne/pučke škole
D.5. Specijalne škole
D.6. Predškolske ustanove
D.7. Đački i studentski domovi

E. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE
E.1. Kultura
E.1.1. Arhivi
E.1.2. Knjižnice i čitaonice
E.1.3. Muzej i i galerije
E.1.4. Glazbene ustanove
E.1.5. Kazališta
E.1.6. Film
E.1.7. Ostalo

E.2. Znanost
E.3. Informiranje
E.3.4. Uredništva listova i časopisa
E.3.5. Ostalo

F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE
F.1. Zdravstvene ustanove
F.1.1. Klinike i bolnice
F.1.2. Lječilišta
F.1.3. Domovi zdravlja

G. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO
G.1. Razdoblje do 1945.
G.2. Razdoblje socijalizma
G.3. Razdoblje poslije 1990.
G.1.1. Gospodarska udruženja
G.1.1.1. Gospodarske komore
G.1.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja
G.1.1.3. Zadruge
G.1.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov
G.1.3.1. Ratarstvo
G.1.3.2. Stočarstvo
G.1.3.3. Šumarstvo
G.1.3.4. Lov i ribolov
G.1.4. Industrija i rudarstvo
G.1.4.1. Rudarstvo
G.1.4.2. Industrija
G.1.4.3. Energetika
G.1.5. Trgovina
G.1.6. Ugostiteljstvo i turizam
G.1.7. Građevinarstvo
G.1.8. Promet i veze
G.1.9. Obrt
G.1.10. Stambena i komunalna djelatnost
G.1.11. Vodno gospodarstvo
G.1.12. Tiskare
G.1.13. Intelektualne usluge

H. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI
H.2. Društveno–političke organizacije 1941.–1990.
H.2.1. Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske
H.2.2. Narodna fronta /Socijalistički savez radnoga naroda
H.2.3. Narodna omladina /SSO Hrvatske
H.2.4. Antifašistička fronta žena/Konferencija za društvenu aktivnost žena
H.2.5. Savez udruženja boraca NOR –a Hrvatske
H.2.6. Savez ratnih vojnih invalida NR Hrvatske
H.2.7. Savez rezervnih vojnih starješina

H.3. Sindikati
H.3.1. Sindikati do 1945./1946.
H.3.2. Sindikati od 1945.– 1990.

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA
I.1. Strukovna i staleška
I.1.1. Cehovi
I.1.2. Bratovštine
I.1.3. Ostala strukovna i staleška društva
I.2. Dobrotvorna
I.3. Kulturno–prosvjetna
I.4. Umjetnička
I.5. Športska
I.6. Politička
I.7. Društva, udruge, udruženja, političke stranke u iseljeništvu

J. VJERSKE USTANOVE
J.1. Rimokatolička crkva
J.2. Srpska pravoslavna crkva

K. VLASTELINSKI, OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI
K.1. Vlastelinstva i veleposjedi
K.2. Obiteljski arhivski fondovi
K.3. Osobni arhivski fondovi

L. ZBIRKE IZVORNOG ARHIVSKOGA GRADIVA
L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva
L.1.1. Isprave
L.1.2. Grbovnice i rodoslovlja
L.1.3. Matične knjige
L.1.4. Kartografska zbirka
L.1.5. Planovi i nacrti
L.1.6. Rukopisi
L.1.7. Fotografije
L.1.8. Razglednice
L.1.9. Tiskovine
L.1.10. Ostalo
L.2. Tematske zbirke
L.3. Zbirke pojedinih sakupljača

M. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOGA GRADIVA