H. Političke stranke, društveno političke organizacije i sindikati

0

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) /Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske (USAOH)/Narodna omladina Hrvatske (NOH)/Savez socijalističke omladine Hrvatske (SSOH)

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) kao politička organizacija osnovan je u Zagrebu 10. rujna 1919. godine. Početkom 1920. SKOJ je imao 37 mjesnih organizacija i zajedno s KPJ i sindikatima vodio je niz akcija, kao što su demonstracije, sukobi omladinaca s policijom, angažiranje u izbornoj kampanji za Konstituantu. Nekolicina skojevaca formirala je terorističku organizaciju „Crvena pravda“, a kulminacija je Alijagićev atentat na Milorada Draškovića 21. srpnja 1921. što je bio povod donošenju Zakona o zaštiti države. U prosincu 1921. formiran je Akcioni odbor kao rukovodstvo SKOJ–a. Početkom 1922. postojala su samo oblasna rukovodstva (u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji), a u Zagrebu i Beogradu stvara se Savez radničke omladine. Na Prvoj zemaljskoj konferenciji SKOJ–a od 20. do 22. kolovoza 1922. zaključeno je da se paralelno sa stvaranjem Nezavisne partije Jugoslavije, priđe stvaranju legalnog Saveza radničke omladine. Osnovne političke akcije SKOJ–a vezane su uglavnom za proslave značajnih datuma iz povijesti međunarodnog revolucionarnog pokreta, pokretanje više časopisa i osnivanje sportskih klubova. Nakon zabrane rada 12. srpnja 1924. ponovno se pokreće ilegalni rad na principu ćelija. U vrijeme jačanja fašizma, na međunarodnoj razini SKOJ predvodi stvaranje širokog demokratskog, antifašističkog naprednog omladinskog pokreta. Četvrta zemaljska konferencija održana u prosincu 1935. ističe potrebu omasovljenja i stvaranja jedinstva omladine. Pokreću se novi omladinski listovi i časopisi i SKOJ nastoji privući što više seoske i ženske mladeži. Članovi SKOJ–a sudjeluju kao dobrovoljci u španjolskom građanskom ratu i predvode mnoge akcije studentske, radničke i srednjoškolske omladine, poput demonstracija protiv vlade Cvetković–Maček 14. prosinca 1940. u Beogradu.

0

[0425] Gradski komitet NO/SSO Hrvatske Zadar (1944. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–425

Klasifikacija: H.2.3.6.

Naziv fonda: Gradski komitet narodne omladine Hrvatske (Savez komunističke omladine Jugoslavije Zadar)

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 knj., 16 kut.; 1,7 d/m

Stvaratelj: Gradski komitet narodne omladine Hrvatske (Savez komunističke omladine Jugoslavije Zadar) / Gradski komitet SKOJ–a 1944.–1948. / Općinski komitet Narodne omladine 1950.–1959.

0

Antifašistička fronta žena (AFŽ)/ Konferencija za društvenu aktivnost žena (KDAŽ)

Antifašistička fronta žena (AFŽ) je društveno–politička organizacija žena, osnovana u Bosanskom Petrovcu 6. prosinca 1942. godine. Posebni odbori žena sakupljali su hranu, odjeću i sanitetski materijal za NOV, brinuli se za obradu zemlje, žetvu i sjetvu, za obučavanje bolničarki, za bolnice, za djecu i sl. Na Prvoj zemaljskoj konferenciji u Bosanskom Petrovcu sudjelovalo je 166 izabranih delegatkinja s oslobođenog i okupiranog područja Jugoslavije. Na toj je konferenciji izabran Centralni odbor AFŽ–a i istaknute su neposredne zadaće organizacije. Po uzoru na ostale organizacije počinju se organizirati glavni, okružni, kotarski i mjesni odbori. U srpnju 1945. održan je Prvi kongres AFŽ–a u Beogradu. Drugi je kongres održan 1948., a treći 1950. Na Četvrtom kongresu 1953. godine AFŽ je ukinut kao posebna ženska organizacija. Različite organizacije i društva koja se bave pitanjima od interesa za žene ujedinile su se u Savez ženskih društava Jugoslavije. Iz toga je izrasla Konferencija za društvenu aktivnost žena Jugoslavije, osnovana 1961. na Konferenciji u Zagrebu, koja kao društveno–politička organizacije djeluje u okviru SSRN–a. Reorganizacija Saveza ženskih društava Jugoslavije u Konferenciju za društvenu aktivnost žena Jugoslavije u skladu je s općim društvenim razvojem koji napušta tradicionalni oblik organiziranja žena (ženske organizacije), već je usmjeren ka općedruštvenim problemima vezanim za društvenu aktivnost i položaj žene. Konferencija za društvenu aktivnost žena brine se za zapošljavanje žena, reguliranje zakonskih prava, zdravstvenu i socijalnu problematiku, zaštitu majki i djece i dr. Konferenccija djeluje preko svojih osnovnih organizacija u okviru odgovarajućih konferencija za društvenu aktivnosti žena u republikama i socijalističkim pokrajinama.