H. 2. 2. Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda (NF/JNOF/SSRNH)

0

Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda (NF/JNOF/SSRNH)

Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije bio je najmasovnija društveno–politička organizacija u kojoj su se građani organizirali na klasnim socijalističkim osnovama i u kojoj su politički djelovali. Imao je cilj povezivati sve slojeve društva u jedinstvenu frontu organiziranih socijalističkih snaga koje prema ustavu iz 1974. godine čine Savez komunista Jugoslavije, Savez sindikata Jugoslavije, Savez socijalističke omladine Jugoslavije, Savez udruženja boraca NOR–a Jugoslavije te druge društvene organizacije i udruženja građana.

0

[0330] Općinska konferencija SSRN Hrvatske Zadar (1945. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–330

Klasifikacija: H.2.2.8.

Naziv fonda: Općinska konferencija SSRN Hrvatske Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 knj., 237 kut.; 24,00 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor NF Zadar (1945.–1952.) / Općinski odbor SSRN Hrvatske Zadar (1953.–1962.) / Općinska konferencija SSRN Hrvatske Zadar (1963.–1990.)