[0581] Maschek, Luigi, namjesnički savjetnik (1827. – 1887.)

Signatura: HR–DAZD–581

Klasifikacija: K.3

Naziv fonda: Luigi Maschek

Vrijeme nastanka gradiva: 1813./1887.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Luigi Maschek

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Luigi (Alois, Vjekoslav) Maschek rođen je u Pragu 1827. godine. U Zadar dolazi u drugoj polovici 19. st. kao ugledni službenik austrijskog upravnog aparata. U Zadru je kao namjesnički savjetnik obavljao funkciju upravitelja manipulativnih ureda (prijemna kancelarija, otpravništvo i registratura – Uffici d’ ordine), sve do smrti 19. studenoga 1887. godine. U Zadru je osnovao obitelj s Angelom Borelli, ali nisu imali potomstvo.

Kao visoko pozicionirani službenik u sustavu uprave u Dalmaciji svakodnevno je dolazio u doticaj s podacima o stanovništvu, gospodarstvu, povijesti i društvenom životu Dalmacije, pa je početkom sedamdesetih godina odlučio te podatke učiniti javno dostupnima. U spisima predsjedničke kancelarije čuva se njegov dopis upućen Predsjedništvu u kojem detaljno obrazlaže svoju namjeru i traži sredstva za ostvarenje svoga nauma. Činjenica da je njegovo nastojanje rezultiralo sa sedam svezaka Priručnika o Kraljevstvu Dalmacije (Manuale dell Regno di Dalmazia), učinila ga je prepoznatljivim u velikoj skupini činovnika iz cijele Europe koji su za vrijeme austrijske uprave službovali u Dalmaciji. Bio je suradnik C. kr. Statističke komisije u Beču. Godine 1888. objavljen je i njegov „Zemljopisno–statistički pregled naseljenih mjesta u Kraljevstvu Dalmacije“.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda nastalo je u procesu prikupljanja gradiva za priručnike koje je L. Maschek objavio. Te je zapise Državni arhiv u Zadru otkupio od Folka Borellija, sina Huberta 26. svibnja 1949. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 13/1949). U zapisniku o otkupu navedeno je da je primljeno 150 svezaka nacrta, spisa, dopisivanja o feudu, katastarskih knjiga i dva manja „arhiva“ (Maschek, Società agraria). Gradivo se nalazilo u fondu obitelji Borelli vjerojatno zbog Maschekove rodbinske povezanosti s njima. Godine 2011. donesena je odluka da se gradivo nastalo radom Luigija Mascheka izdvoji iz fonda Borelli–Galbiani i registrira kao poseban osobni fond. O navedenim promjenama načinjena je bilješka u inventaru fonda Borelli–Galbiani.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži broširane preglede pisane rukom anagrafskih podataka iz 1869. godine za općine Sinj, Makarska, Korčula, Benkovac, Šibenik, Dubrovnik, Hvar, Imotski, Omiš i Knin.

Pregled sadrži sljedeće podatke: popis mjesta pojedinog kotara i općine s hrvatskim i talijanskim nazivom, broj nastanjenih i nenastanjenih kuća, ukupan broj stanovnika, broj stanovnika razvrstanih po spolu, vjeri, bračnom statusu, prebivalištu, prisutnima i odsutnima, prisutno muško i žensko stanovništvo razvrstano prema dobi za svako mjesto posebno, prema zanimanju broj liječnika, učitelja, svećenika po mjestima, proizvodi i trgovina po mjestima, promet, broj osoba bez zanimanja te broj i vrsta stoke po mjestima. Osim spomenutih brošura gradivo sadrži sveščiće označene imenom mjesta u koje je razvrstano Maschekovo dopisivanje sa službenicima uprave od kojih je zatražio i koji su mu podatke dostavili. Neki od tih dopisa imaju službeni broj Namjesništva i pojedinih lokalnih tijela uprave, a neki su napisani u formi privatnog dopisivanja. Postoje sveščići za sljedeća mjesta: Stolivo, Rab, Benkovac, Bol, otok Brač, Budva, Krtole, Kaštel Sućurac, Herceg Novi, Kotor, Split, Trogir, samostan Krupa, Drniš, Jelsa, Imotski, Janjina, Kuna, Vis, Muć, Nerežišće, Nin, Novigrad, Obrovac, Paštrovići, Perast, Percanj, Postire, Pučišće, Dubrovnik, Šibenik, Silba, Sinj, Slano i Šolta. U sveščiću pod naslovom Trgovina i industrija razvrstana je korespondencija s nekoliko pojedinaca i tvrtki te nekoliko reklamnih brošura. Sveščić naslovljen „Varietà“ sadrži rukopis datiran 1813. godine pod naslovom „Sulle pecore in Dalmazia – Memoria Del Cavalier Gio Luca Garagnin“, razne prijevode i izvode iz starijih dokumenata vezano uz povijest Dalmacije. Naposljetku, gradivo sadrži dvije brošure iz 1859. i 1882. koje je tiskala Centralna statistička komisija u Beču sa statističkim podacima za Dalmaciju i tiskovinu iz mletačkog razdoblja koja sadrži pretiskane dokumente vezane za područje Kotora i Perasta. Ove tiskovine i brošure teško su oštećene.

Gradivo ovog fonda ne sadrži niti jedan privatni dokument Luigija Mascheka iz kojeg bismo mogli doznati nešto više o njegovu životu.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1813.–1887., svež. 1

JEZIK/PISMO

latinski, talijanski, francuski, njemački, hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Namjesništvo/Vlada za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–DAZD–378: Zbirka matičnih knjiga

BIBLIOGRAFIJA

Peričić, Šime. Gospodarstvo Dalmacije u Maschekovim „Priručnicima“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 50(2008), str. 235–274 *** Repertorio delle località de Regno di Dalmazia. Zadar: Fratelli Battara, 1872. *** Repertorio geografico–statistico dei luoghi abitati nel Regno di Dalmazia sulla base di dati ufficiali. Zadar: G. Woditzka, 1888. *** Manuale del Regno di Dalmazia per gli anni 1871., 1872., 1873., 1874., 1875. 1876.–1877. compilato di dati ufficiali. Zadar, 1871.–1876.