[0554] Općinski komitet SKH Pag (1957. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–554

Klasifikacija: H.2.1.8.

Naziv fonda: Općinski komitet SKH Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1957.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 23 knj., 14 kut.; 1,7 d/m

Stvaratelj: Općinski komitet SKH Pag

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955. općina Pag, koja je bila u sastavu kotara Rab, ulazi kao općina u sastav kotara Zadar. Godine 1962. Zakonom o području kotara i općina u NRH od 4. listopada 1962. postaje samostalna općina (Skupština općine Pag) i u tome statusu ostaje do 1990. godine.

POVIJEST FONDA

Ogranak Socijaldemokratske partije Hrvatske Pag 16. veljače 1995. predao je Državnom arhivu u Zadru 1,7 d/m gradiva Općinskog komiteta SKH Pag iz razdoblja 1957.–1990. Primopredaja je obavljena zapisnički (12/4–95.) i registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 246. Zapisnik je bez popisa i nema nikakve obavijesti o tome da je gradivo predano posve fragmentarno. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Sačuvane su knjige urudžbenih zapisnika od 1957. do 1968. Tekući spisi, evidentirani u urudžbenim zapisnicima sačuvani su fragmentarno. Gradivo sadrži dopisivanje s Centralnim komitetom SKH u Zagrebu i s pojedinim njegovim tijelima, s Informativnom službom, Predsjedništvom, Izvršnim komitetom i Komisijama, Konferencijom SKH zajednice općina Rijeka, Skupštinom općine Pag, s osnovnim organizacijama SK na Pagu, mjesnim zajednicama, Općinskim sekretarijatom za unutarnje poslove.

Posebnu cjelinu čine spisi nastali radom Komisije za predstavke i žalbe građana OK SKH Pag što svjedoči o utjecaju koji je SKH imala na gospodarski i društveni život na otoku Pagu, kao što je intervencija komiteta u smirivanju „narušenih međuljudskih odnosa“ u Veterinarskoj stanici u Pagu ili u Ugostiteljsko–turističkom poduzeću Pag.

Sačuvano je gradivo Statutarne komisije iz razdoblja 1970.–1980. koje sadrži obavijesti o unutarnjim odnosima u Komitetu SKH. Od ostaloga gradiva sačuvani su zapisnici sastanaka osnovnih organizacija i Statutarne komisije. Zapisnici osnovnih organizacija SKH otoka Paga sačuvani su samo za razdoblje osamdesetih godina. Gotovo polovica gradiva odnosi se na podatke o članstvu u obliku dosjea i kartona članova.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik (Djelovodnik) Općinskog komiteta SKH Pag, 1957.–1968., knj. 5

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Općinskog komiteta SKH Pag, 1965.–1967, knj. 1

Predmetne knjige

1. Knjiga kazni i žalbi, 1962.–1976., knj. 1

2. Knjiga evidencije članstva, 1972.–1980., knj. 2

3. Knjiga evidencije o plaćanju članarine 1976.–1982., knj. 1

4. Dnevnik rada Političke škole SKH – odjeljenje Pag, 1977., knj. 1

5. Zapisnici sa sjednica OK SKH Pag, 1978.–1991., knj. 10

Spisi, 1969.–1990., kut. 1–14

1. Tekući spisi po urudžbenom zapisniku 1969.–1990., kut. 1–3

2. Spisi Statutarne komisije OK SKH 1970.–1980., kut. 4

3. Zapisnici sa sastanaka osnovnih organizacija SKH 1969.–1989., kut. 5–6

4. Podaci o članstvu 1970.–1990., kut. 7–14

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1220: Centralni komitet saveza komunista Hrvatske 1941.–1990.

HR–HDA–1222: Oblasni komitet komunističke partije Hrvatske za Dalmaciju 1941.–1954.

HR–HDA–1853: Okružni komitet komunističke partije Hrvatske Zadar 1942.–1946.

HR–HDA–1821: Kotarski komitet komunističke partije Hrvatske 1942.–1945.

HR–DAZD–311: Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Zadar

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.