[0545] Narodni odbor kotara Obrovac (1944. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–545

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Narodni odbor kotara Obrovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: NOO odbor kotara Obrovac; Narodno odbor kotara Benkovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–138: Narodni odbor kotara Biograd, str. 531

Kotarski narodni odbori na području RH formiraju se tijekom Drugog svjetskog rata kao kotarski narodnooslobodilački odbori. Nakon završetka Drugog svjetskog rata donesena je Odluka o ustrojstvu i poslovanju narodnooslobodilačkih odbora i skupština u Federalnoj Hrvatskoj (NN FH 2/1945). Ukidaju se svi općinski NOO–i, a upravno–administrativnu vlast preuzimaju oblasni/okružni, kotarski i mjesni narodni odbori. Zakonom o promjeni naziva narodnooslobodilačkih odbora od 25. srpnja 1945. NOO od tijela uprave u ratnim okolnostima u kojima su prevladavale političke odluke, postaju tijela građanske vlasti u tadašnjem političkom sustavu.

Prema Zakonu o administrativno–teritorijalnoj podjeli Narodne republike Hrvatske od 1. srpnja 1947. Obrovac je Mjesni narodni odbor u kotaru Benkovac. Godine 1952. postaje općinom u kotaru Benkovac u čijem su sastavu mjesta Bilišane, Bilišane Donje, Jesenice, Karin Donji, Karin Gornji, Kruševo, Miškovci, Obrovac, Zaton Obrovački i Zelengrad. Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955., uz navedena mjesta u sastav općine Obrovac ulaze Bogatnik, Golubić, Krupa, Medviđa i Žagar. Godine 1955. u sastavu je kotara Zadar. Godine 1962. Obrovac postaje općina.

POVIJEST FONDA

Fond nije upisan u Knjigu primljenog gradiva i nema podataka kada je primljen u Državni arhiv u Zadru. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik

Urudžbeni zapisnik NOO kotara Obrovac, 1945., knj. 2

Spisi, 1944.–1946., 3 kut.

1. Spisi Narodnooslobodilačkog kotara Obrovac, 1944., kut. 1

2. Dopisi, statistike i sl., 1945., kut. 2.

Odjel Graditeljstvo i obnova naselja, prijave ratnih šteta; obnova razorenih privatnih objekata po mjestima kotara Obrovac, 1945.–1946., Budžet kotara, rashodi i prihodi, 1945.

3. Opći spisi NO kotara Obrovac, 1946.

Spisi odjela za statistiku, 1946.

Dosjei službenika Kotara Obrovac, 1946.

Proračun potraživanja i rashoda NO kotara Obrovac,1946., 3. kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–21: Oblasni narodni odbor Dalmacije 1943.–1951.

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.