[0544] Mjesni narodni odbori kotara Benkovac i Zadar. Fragmenti (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–544

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbori NO kotara Benkovac i Zadar: fragmenti

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 14 knj.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodni odbori sljednici su mjesnih narodnooslobodilačkih odbora nastalih u NOB–u u razdoblju 1942.–1944. Prema Zakonu o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine ovdje iskazani mjesni narodni odbori Jagodnja Gornja, Kožlovac, Kula Atlagić, Lisičić, Lišane Ostrovičke, Medviđa, Popovići i Raštević su u Kotaru Benkovac, a MNO Crno, Nin i Krmčina u sastavu kotara Zadar.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. područje MNO Donja Jagodnja i područje MNO Zapužane pridružuju se MNO Gornja Jagodnja, područje MNO Korlat pridružuje se MNO Kula Atlagić.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. ukidaju se mjesni narodni odbori i osnivaju općine kao najniža upravna tijela u kotaru.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 1983. tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru gradivo NO kotara Benkovace zajedno s gradivom ukinutih NO općina Benkovac, Stankovci i Smilčić (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983) te fondovima mjesnih narodnih odbora.

Gradivo mjesnih narodnih odbora na području kotara Zadar predala je kao pravni sljednik Skupština općine Zadar Historijskom arhivu Zadar 15. listopada 1965. zajedno s gradivom Kotarskog narodnoga odbora Zadar i Narodnog odbora Zadar.

SADRŽAJ

Gradivo koje je nastalo djelovanjem niže navedenih mjesnih narodnih odbora sačuvano je fragmentarno. Najvećim dijelom sačuvani su urudžbeni zapisnici tih mjesnih narodnih odbora. Zbog toga smo odlučili informaciju o tom gradivu dati zbirno. Premda nisu sačuvani spisi, urudžbeni zapisnici mogu biti dragocjen izvor o djelovanju mjesnih narodnih odbora, ali i o gospodarskim i društvenim prilikama na tom području, jer urudžbeni zapisnici sadrže podatke o glavnom predmetu pojedinih zapisa.

POPIS GRADIVA

Fragmenti gradiva mjesnih narodnih odbora kotara Benkovac.

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Jagodnja Gornja, 1947.–1951.

2. Urudžbeni zapisnik MNO Kožlovac, 1947.–1952.

4. Urudžbeni zapisnik MNO Kula Atlagić, 1947.–1952.

5. Urudžbeni zapisnik MNO Lisičić, 1949.–1952.

6. Urudžbeni zapisnik MNO Lišane Ostrovičke, 1947.–1952.

7. Urudžbeni zapisnik MNO Medviđa, 1947.–1952.

8. Urudžbeni zapisnik MNO Popovići, 1947.–1952.

9. Urudžbeni zapisnik – evidencije državljana MNO Zapužane, 1948.–1952.

10. Urudžbeni zapisnik – evidencije državljana MNO Kolarina, 1948.–1952.

Predmetne knjige

11. Knjiga evidencije vojnih obveznika MNO Raštane, 1950.

Fragmenti mjesnih narodnih odbora kotara Zadar

12. Knjiga blagajne MNO Crno, 1948.–1950., 1 knj.

13. Knjiga blagajne MNO Krmčina, 1950., 1 knj.

14. Knjiga blagajne MNO Nin, 1948.–1949., 1 knj.