[0543] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Društva u Dalmaciji (1833. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–543

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Društva u Dalmaciji

Vrijeme nastanka gradiva: 1833.–1918.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 2 knj., 8 kut.; 0,8 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (Landesgubernium/Statthalterei Dalmatien)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–90: Vlada/Namjesništvo u Zadru 1813.–1918., str. 293

Spisi ove serije fonda Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju nastali su radom nadležnog odjela i nose oznake registraturnih sustava Vlade i Namjesništva za Dalmaciju u Zadru.

Spisi nastali do 1908. nose oznaku III/1 J: Javna sigurnost – Kazališta plesovi, društva i ostale javne priredbe, obilazni glasnici. Spisi nastali 1909.–1918. imaju oznaku K 177: Društva. Namjesništvo je vodilo i zaseban Registar društava u kojem se između ostalih podataka navode i brojevi urudžbenog zapisnika odjelnih spisa Namjesništva i njihove registraturne oznake.

POVIJEST FONDA

Spisi ove serije dio su odjelnih spisa Vlade/Namjesništva koji su vjerojatno do kraja djelovanja institucije bili odlagani zasebno zbog potreba posla. Arhivisti su polovicom 20. st. ovu seriju zasebno odloženih spisa fonda Vlada/Namjesništvo, priključili zbirci Miscellanea (HR–DAZD–377) kao svežnjeve broj 99–104. Dva sveska Registra društava registrirana su kao dio fonda Jugoslavenskog konzulata. Prilikom sređivanja fonda Jugoslavenskog konzulata utvrdilo se da su te knjige pogrešno identificirane i da pripadaju cjelini gradiva o društvima. Godine 2011. ti su registri i spisi o društvima spojeni i iskazani kao zasebna serija fonda Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. U inventaru zbirke Miscellanea upisane su te promjene. Spisi su iz šest svežnjeva presloženi u osam arhivskih kutija prema popisu pozicija iz starog inventara.

SADRŽAJ

U Zadru je u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća postojao veliki broj raznih društava, udruga, klubova, krugova, asocijacija, zavičajnih društava i bratovština koje su obavljale najrazličitije djelatnosti, kao što su kulturne, vjerske, političke, sportske, umjetničke, privredne i druge naravi. Neka su društva i asocijacije osnovana u Zadru i Dalmaciji, a neka su bile podružnice udruga osnovanih u Italiji ili Austriji. Ipak najveći je dio društava djelovao u Zadru, a manji dio u Pokrajini Dalmaciji. To upućuje na činjenicu da su se spisi prema području djelovanja nakon Prvog svjetskog rata dijelili između Italije i Države SHS. Najveći dio spisa potječe iz kraja 19. i početka 20. stoljeća. Spisi društava odlagani su u predmetne svežnjeve koji sadrže zapise o osnivanju pojedinih društava, udruga, klubova, udruženja, o članovima uprave, što su se dostavljali na potvrdu, kao i statuti, pravila ili pravilnici. Ovo je gradivo prvorazredan izvor za društvenu i političku povijest Zadra i Dalmacije.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

Registar društava u Dalmaciji, 2 knj.

Spisi: 1833.–1918., 7 kut.

Veslačko društvo „Diadora“ (1900.–1915.), Veslačko društvo „Dalmacija“ (1885.–1891.), Veslački klub Zadar (1901.), Čitaonica katoličkog svećenstva (1869.–1874.), Društvo za populariziranje glazbe „Libera“ (1907.–1909.), Gimnastičko udruženje (1908.), Trkačko društvo (1908.), Tipografsko društvo zajedničke pomoći (1877.–1897.; 1909.–1913.), Klub za dvokolice (1893.–1899.), Nacionalno okružje (1891.), Društvo za tjelesno i kulturno obrazovanje „Juventus jadertina“ (1905.), Streljačko društvo (1874.–1911.), kut. 1.

Društvo za osnivanje i održavanje talijanskih škola u granicama Carstva „Pro Patria“ (1887.–1889.), Klub mjesto za kulturno uzdizanje plemstva „Casino“ (1833.–1887.), Društvo studenata Dalmacije (1902.–1911.), Prvo društvo pomoćnih državnih službenika Dalmacije (1900.–1904.), Krug društvenih nauka (1904.–1905.), Društvo „Pro Coltura“ proučavanje znanosti općenito i posebice ekonomskih znanosti (1904.–1905.), Društvo za tjelesni odgoj i gimnastiku „Antonio Bajamonti“ (1900.–1904.), Gradsko društvo za koralno pjevanje (1900.–1908.), Zadarsko radničko društvo za uzajamnu pomoć (1877.–1910.), kut. 2.

Društvo „Nicolo Tommaseo“ (1896., 1897.), „Zadarski savez“ (1892.–1898.), Veslačka sekcija Zadarskog saveza (1898.), Zadarsko društvo za obranu i tjelovježbu (1876.–1883.), Gimnastičko društvo (1910.–1913.), Dalmatinsko političko društvo (1898.), Talijansko dobrotvorno udruženje (1871.–1905.), Društvo „Socijalna demokracija“ (1897.–1901.), Filodramsko društvo „Paravia“ (1870.–1902.), Gradska glazba (1871.–1902.), Filharmonijsko društvo (1857.–1908.), Dioničko društvo za tvornicu stakla (1868.–1887.), Društvo uzajamne pomoći za umjetnost i obrt (1863.–1884.), Omladinski krug za kulturu „Pio X“ (1908.), Zavičajni klub osoba iz Trsta, Istre, Trentina i Friulija „San Giusto“ (1907.), kut. 3.

Podružnica Zadar Federacije radnika i radnica u trgovini transportu i komunikacijama Austrije (1908.), Udruga računovodstvenih službenika (1908.), Blagajna za zaštitu zaposlenih u specijaliziranim dućanima (1907.), Trgovačko udruženje (1903.–1907.), Društvo za zaštitu siročadi (1905., 1906., 1909.), Društvo gradskog prirodoslovnog muzeja (1906.), Zadarski klub Društva službenika države Austrije (1906.–1909.), Društvo za promicanje kulture „Sedi Riuniti“ (1904.), Lokalna udruga Društva poštanskih službenika (1904.), Udruga poslužitelja na trgovima grada Zadra (1904.), Radnička federacija Zadar (1902.–1904.), Blagajna za zaštitu zaposlenih u specijaliziranim dućanima u Splitu (1903.), Udruženje kućevlasnika Zadar (1908.), Radnička liga Zadar (1902.), Udruga konceptnih činovnika Ravnateljstva pošta za Dalmaciju (1908.), Bratovština bratske pomoći (1878.–1901.), Udruženje obrtnika u graditeljstvu (1901.), Društvo obrtnika s blagajnom za bolesne (1901.), Udruženje vlasnika tipografskih radnji (1894.), Društvo zoofila Dalmacije (1894.–1898.), Socijalni klub državnih službenika (1892.–1893.), Zadarska štedionica (1864.–1895.), Društvo za uljepšavanje grada Zadra (1892.), Udruženje za opskrbu nižih činovnika u Dalmaciji (1892., 1893.), Karitas (1886., 1888.), Liječničko vijeće grada Zadra (1884.), Ustanova domoljubne pokrajinske pripomoćne Zadruge Dalmatinske (1879., 1884.), kut. 4.

Talijansko dobrotvorno udruženje (1877.), Katoličko udruženje svjetovnih pomoćnika (1874., 1876.), Štedionica Prvog društva službenika Austro–Ugarske Monarhije (1874., 1875.), Enološko društvo (1872., 1881., 1883.), Dalmatinska filijala Komercijalne banke iz Trsta u Splitu (1912.), Udruženje za pomoć državnim službenicima Dalmacije u Zadru (1912.), Klub „Pro Jadera“ (1919.), Udruženje financijskih konceptnih činovnika u Dalmaciji (1910.), „Veselo društvo“ (1911.–1913.), Kulturni krug „Domenico Bariloni“ (1909.), Društvo „Recreatori Pasquale Bakmaz“ (1912.), Lovački klub (1911.), Dobrotvorno društvo gospođa (1880., 1895., 1917.), Društvo „Nuova Italia“ (1919.), Gospodarska zadruga političkog kotara zadarskog (1896.), Udruženje pekara i slastičara (1904., 1914.), Društvo za napredak Zadra i okolice (1909.), Sklonište za sirotice (1883.–1901.), Udruga za održavanje skloništa za brigu o djeci i siromašnima (1895.), Konzumna zadruga za državne pokrajinske i općinske namještenike u Zadru (1909.), Poljoprivredna zadruga i ogledno stado u Pagu (1870.), Nacionalna liga grada Trenta u Kotoru (1891., 1892.–1910.), Nacionalna liga Rab (1892.), Društvo katoličke biblioteke (1872.–1876.), Liječničko vijeće grada Zadra (1884.), Nacionalni krug Zadar (1891.), Društvo za ulov spužvi i koralja (1876., 1877.), Štedionica (1869.–1897.), Anonimno društvo tvornice staklenih predmeta (1868.–1885.), Udruga Svetog Vincenza de Paoli (1880.), Zalagaonica (1841.), Radničko društvo – Podružnica Zadar (1898.), Zadarska poljoprivrednička blagajna (1907.–1909.), Društvo Novog kazališta (1866.), Prvo društvo pomoćnih državnih službenika (1904.), Društvo za borbu protiv tuberkuloze (1914.), Veslački klub „Jadran“ (1914.), Hrvatska čitaonica (1905.–1912.), Planinarsko i turističko društvo Liburnija (1893.–1906.), Srpska čitaonica Zadar (1879.–1904.), Matica dalmatinska (1868.–1914.), kut. 5.

Hrvatski sokol Zadar (1885.–1907.), Hrvatsko pjevačko–glazbeno društvo „Zoranić“ (1908.), Srpsko pjevačko društvo Branko (1903.–1904.), Dobrotvorno društvo za oskudne učenike hrvatskih škola u Zadru (1908.), Društvo profesora srednjih škola za Dalmaciju (1908.), Hrvatsko pučko radničko društvo u Zadru (1908.), Društvo konceptnih činovnika C.kr. Ravnateljstva pošta i brzojava za Dalmaciju u Zadru (1908.), Srpsko tamburaško društvo Srbadija (1905.), „Pučka knjiga“ (1904.), Hrvatsko trgovačko društvo „Merkur“ (1891.), Pripomoćno društvo za potrebe učenika hrvatske pučke škole u Zadru (1895.), Dobrotvorna zadruga zadarskijeh Srpknja (1894.), Seljačko–gospodarsko društvo Dalmacije u Zadru (1894.), Hrvatsko prosvjetno društvo Tomislav u Podgori (1911.), Društvo „Scaraffia Jadera“ (1911.), Parobrodarsko društvo „Zara – Barcagno“ (1909.), Udruženje svjetovnog sveštenstva grčko–istočne dalmatinsko–istrijske eparhije (1909.), Hrvatski đački dom u Zadru (1914.), Hrvatsko koturaško društvo „Naprijed“ u Zadru (1912.), Podružnica Društva sv. Ćirila i Metoda za Istru u Zadru (1914.), Društvo tehničkih činovnika c. kr. ravnateljstva pošta i telegrafa u Zadru (1911.), Lovačko društvo „Dijana“ (1911.), Mjesna grupa Zadar austrijskog društva za promicanje pomorstva (1912.), Hrvatski akademički klub (1909.), Hrvatski sokol u Arbanasima (1909.), Društvo državnih liječnika u Dalmaciji (1910.), Učiteljsko društvo zadarskog kotara (1912.), Zemaljsko pčelarsko društvo za Dalmaciju (1918.), Podružnica Društva C.kr. austrijskih mjerničkih činovnika u Beču (1911.), Učiteljska štedionička pripomoćna zadruga zadarskog kotara (1892.), Čitaonica Arbanasi (1895.), Podružnica Družbe Ćirila i Metoda za Istru u Pagu (1912.), Mjesna skupina Društva jugoslavenskih činovnika novčanih zavoda u Zadru (1913.), Hrvatsko dalmatinsko pozorišno društvo (1912.), Zaklada za svešteničke udovice i siročad u Zadru (1893.), Hrvatsko društvo za katoličku prosvjetu u Zadru (1911.), Podružnica udruženja veterinara Austrije (1892.), Podružnica austrijskog udruženja zidara (1912.), Podružnica austrijskog udruženja pekara i slastičara (1915.), Udruženje za podupiranje udovica i udovaca c.kr. telegrafskih službenika u Zadru (1879.), Dalmatinsko udruženje vojnih veterana (1899.), Podružnica Društva postolara Austrije u Zadru (1909.), Podružnica društva građevinara Austrije u Zadru (1908.), Podružnica društva krojača Austrije Zadar (1902.), Podružnica društva drvodjelaca Austrije Zadar (1906.), Društvo za strijeljanje u nišan (1912.), Hrvatsko prosvjetno društvo „Pučka zora“ u Božavi (1912.), Hrvatski sokol u Kukljici (1912.), Hrvatsko katoličko mladenačko društvo u Preku (1913.), Društvo „Pučka sloga“ u Silbi (1913.), kut. 6.

Zadarski vatrogasci (1854.–1910.), Društvo veterana u Zadru i Imotskom (1899.–1918.), kut. 7.

Nacionalna liga Zadar (1890.–1900.), Nacionalna liga Postire (1907.), Nacionalna liga Korčula (1894.–1901.), Nacionalna liga Split (1892.–1899.), Nacionalna liga Split Hvar (1894.–1895.), Nacionalna liga Dubrovnik (1844.–1897.), Nacionalna liga Stari Grad (1893.– 1894.), Nacionalna liga u Kninu i Drnišu (1890.–1894.), Nacionalna liga Imotski (1893.– 1894.), Nacionalna liga Šibenik (1893.–1894.), Nacionalna liga Skradin (1893.–1894.), Nacionalna liga Rab (1893.–1894.), Agrarno društvo za otok Rab (1869.–1894.) kut. 8.

JEZIK/ PISMO: talijanski, hrvatski i njemački; latinica, njemačka gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD– 88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–HDA–75: C. kr. Ministarstvo unutarnjih poslova, Dalmatinski spisi 1893.–1897.

BIBLIOGRAFIJA

Kolić, Dubravka. Carsko–kraljevsko namjesništvo u Zadru 1814.–1918. Institucija i gradivo. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2010. *** Pravila društava 1845.–1945: tematski vodič / (ur.) Slavica Pleše; predgovor Josip Kolanović. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2000. (OBAVIJESNO POMAGALO, sv. 4)