[0529] Povijesno društvo Hrvatske. Podružnica Zadru (1961. – 1973.)

Signatura: HR–DAZD–529

Klasifikacija: I.1.3.

Naziv fonda: Povijesno društvo Hrvatske. Podružnica u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1961.–1973.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Povijesno društvo Hrvatske. Podružnica u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Povijesna društva Jugoslavije osnivana su u prvim godinama nakon Drugog svjetskog rata na poticaj političkih vlasti. U Komitetu za škole i nauku pri Vladi FNRJ održan je 26. travnja 1947. godine sastanak o osnivanju historijskih i geografskih društava u pojedinim republikama. Hrvatsku je na tom sastanku predstavljao Jaroslav Šidak. Na tom su sastanku sudionicima dane upute o potrebi osnivanja povijesnih društava koja će promicati razvoj historiografije u suglasju s vladajućom ideologijom. Nakon beogradskog sastanka Odjelu za visoke škole i znanstvene zavode Ministarstva prosvjete NR Hrvatske upućene su pismene upute o radu povijesnih društava.

Sjednica osnivačkog odbora Povijesnog društva Hrvatske održana je 19. svibnja 1947. godine. Predsjednik Odbora bio je Grga Novak, a tajnik Miroslav Brandt. Osnivačka skupština društva održana je 8. lipnja 1947. godine. Na skupštini je naglašena potreba uklapanja povjesničara u sveopća narodna nastojanja oko ostvarenja napretka u zemlji. Neposredno nakon osnivanja Društvo je najviše pažnje posvetilo izlaženju časopisa Historijski zbornik čiji je prvi broj za 1948. izašao u ožujku 1949. godine.

Od samog osnutka Društvo je imalo plan svojim radom obuhvatiti cijeli teritorij NR Hrvatske. Intenzivno se pristupilo osnivanju podružnica i kao prva osnovana je podružnica Povijesnog društva Hrvatske u Dubrovniku u lipnju 1950. Sljedeće godine u Puli je osnovano Društvo za povijest i kulturna pitanja Istre, 1952. u Rijeci, a 1953. konstituiraju se podružnice PDH u Šibeniku i Zadru.

Dokumentacija iz prvih godina djelovanja zadarske podružnice nije sačuvana, pa o prvim aktivnostima Društva znamo tek s početka šezdesetih godina, kada je u Zadru 1961. godine u organizaciji Društva održan seminar iz povijesti NOB–a, a 1962. simpozij u okviru 100. obljetnice narodnog preporoda. Društvo je organiziralo seminare za nastavnike povijesti, predavanja za širu javnost i tečajeve o pojedinim povijesnim temama. Članovi Društva sudjelovali su na godišnjim kongresima povjesničara Jugoslavije. Podružnica povijesnog društva oglašavala se svojim stavovima o aktualnim zbivanjima u gradu i državi. Rad Društva od godine 1968. odvijao se u sekcijama, kao što su sekcije za predavanja, sekcija za visokoškolske i znanstvene ustanove, sekcija za srednje škole, sekcije mladih povjesničara na Filozofskom fakultetu i sekcija za izlete. Društvom su upravljali predsjednik, tajnik i Upravni odbor.

POVIJEST FONDA

Nije pronađen podatak o primopredaji gradiva Arhivu. Pretpostaviti je da se gradivo od 1973. do Domovinskog rata, kada aktivnosti Društva prestaju, nalazi u prostorijama Odsjeka za povijest Sveučilišta u Zadru.

SADRŽAJ

Fond sadrži gradivo Društva od 1961. do 1973. godine. Najvećim dijelom to je korespondencija Društva s tijelima uprave, Povijesnim društvom Hrvatske u Zagrebu, drugim podružnicama i s predavačima. Za to razdoblje sačuvani su i zapisnici sjednica i sastanaka Društva.

POPIS GRADIVA

1. Urudžbeni zapisnik, 1961.–1965.

2. Knjiga zapisnika Upravnog odbora, 1963.–1972.

3. Spisi o radu Društva, 1961.–1973.

4. Popis članova, pozivnice na predavanja

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Najbar–Agičić, Magdalena. Osnivanje i prve godine djelovanja Povijesnog društva Hrvatske (1947.–1955.), Historijski zbornik, 61 (2008), br. 2: str. 393–421