[0528] Klub kulturno prosvjetnih radnika «Juraj Baraković» Zadar (1950. – 1954.)

Signatura: HR–DAZD–528

Klasifikacija: I.3.

Naziv fonda: Klub kulturno–prosvjetnih radnika „Juraj Baraković“

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1954.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Klub kulturno–prosvjetnih radnika „Juraj Baraković“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Osnivačka skupština Kluba kulturno–prosvjetnih radnika „Juraj Baraković“ u Zadru, održana je 23. prosinca 1950. godine. Savjet za unutrašnje poslove Narodnog odbora kotara Zadar odobrio je osnivanje i djelovanje Kluba. Osnivači Kluba bili su: Mate Suić, Ivo Petricioli, Grgo Stipić, Milan Veršić, Ljubica Tufegdžić, Ljubomir Maštrović, Vjekoslav Maštrović, Stanko Miloš, Platon Sofić, Ante Kitarević, Grga Oštrić, Branko Milošek i Antun Artić. Osnivanje kluba je na osnivačkoj skupštini podržao i pozdravio uime Matice hrvatske Jakša Ravlić. Sjedište Kluba je u Zadru, a djelokrug rada grad Zadar, kotar Zadar i kotar Zadar–otoci. Prema pravilima Kluba zadaća Kluba je unapređivanje kulturnog života u gradu Zadru, kotaru Zadar i kotaru Zadar–otoci. Tu zadaću Klub će ostvarivati prosvjetnim i društvenim djelovanjem, organiziranjem ili pomaganjem kulturno–prosvjetnih priredaba u Klubu i izvan njega, predavanjima, akademijama, koncertima, organiziranjem gostovanja književnika, izdavanjem knjiga, brošura, časopisa, pomaganjem narodnim vlastima u ostvarenju zadataka s područja znanosti, kulture i prosvjete, davanjem moralne i materijalne pomoći u znanstvenom, kulturnom i umjetničkom radu pojedincima, skupinama i društvima, te suradnjom sa srodnim društvima posebice znanstvenim i kulturnim ustanovama u gradu. Klub je organizirao i tečajeve stranih jezika. Klub se financirao od članarina, prihoda od priredaba, darovima i zajmovima, prihodima od izdanja te kamatama od uložene društvene imovine. Redovnim članom Kluba mogao je postati svatko tko se bavi kulturno–prosvjetnim radom ili želi pridonositi promicanju kulturno–prosvjetnog života u gradu i okolici. U slučaju odbijanja primanja u članstvo, Upravni odbor kluba morao je dati valjano objašnjenje. Tijela upravljanja Klubom bila su Glavna skupština, Upravni i Nadzorni odbor. Redovite glavne skupštine sastajale su se jednom godišnje na poziv Upravnog odbora, koji je bio izvršno tijelo Kluba, a birala ga je Glavna skupština na godinu dana. Glavna skupština kluba imenovala je osobito zaslužne kulturne radnike počasnim članovima. Dana 1. travnja 1952. godine Klub je Okružnom javnom tužilaštvu u Zadru prijavio početak izdavanja časopisa Zadarska revija, tromjesečnika znanstveno–književne tematike. U spisima koji završavaju 1954. godinom nije pronađen podatak o tome kada je društvo prestalo djelovati. Pretpostaviti je da je osnivanje zadarskog ogranka Matice hrvatske djelomično pokrilo područje djelovanja Kluba samim time što je Ogranak preuzeo izdavanje Zadarske revije, časopisa Kluba.

POVIJEST FONDA

Gradivo Kluba prosvjetnih radnika „Juraj Baraković“ primljeno je u Arhiv početkom 1986. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 199/1986).

SADRŽAJ

Gradivo Kluba sačuvano je fragmentarno, svega 1 arhivska kutija. Klub nije vodio posebni urudžbeni zapisnik, a spisi su odlagani kronološkim redom primitka odnosno otpreme spisa. Za povijest djelovanja Kluba osobito su vrijedni zapisnici sjednica tijela Kluba kao i raznih sastanaka. Sačuvano je dopisivanje uprave kluba s tijelima gradske i kotarske uprave te s pojedincima, kazališnim i izdavačkim kućama.

POPIS GRADIVA

Zapisnici i korespondencija, 1950.–1954., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.