[0526] Narodni odbor općine Pašman (1952. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–526

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Pašman

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 7 kut.; 0,7 0 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Pašman

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se u kotaru Zadar općina Pašman koja je obuhvaćala mjesta Banj, Dobropoljanu, Kraj, Mrljane, Neviđane, Pašman i Ždrelac. Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955. godine okrupnjuju se pojedine općine, ukida se općina Pašman i ulazi u sastav Općine Biograd, koja tada obuhvaća mjesta: Banj, Biograd, Dobropoljana, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Kraj, Krmčina, Mrljane, Neviđane, Pakoštane, Pašman, Sikovo, Tkon, Turanj, Vrana, Vrgada i Ždrelac.

Takav ustroj ostaje do 1962. kada se Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače 1962. (NN 16/1962) ukidaju sve manje općine, a osniva Skupština općine Biograd.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno sa spisima NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih i općinskih narodnih odbora te gradivo Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Gradivo NO općine Pašman sačuvano je fragmentarno.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Dnevnik izdavanja NO općine Pašman, 1952., 1 knj.

2. Dnevnik primanja, 1952., 1 knj.

3. Protokol Matičnog ureda Pašman, 1952., 1 knj.

Spisi,1952.–1955, 6 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Pašman, 1952.–1955., kut. 1.

Odluke NO općine Pašman, 1952.–1955.

Opći spisi NO općine Pašman, 1952.

2. Opći spisi NO općine Pašman, 1953.–1955., kut. 2–5.

Budžet Općine Pašman, 1955.

Razni spisi, evidencije izvještaji, uputstva i sl.

3. Spisi Odjela za financije NO općine Pašman, 1952.–1955., kut. 6.

4. Razni statistički podaci i evidencije

5. Spisi Matičnog ureda Pašman, 1953., 1955.

Fragmenti gradiva DPO–a na području NO općine Pašman, 1952.–1955.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–138: Narodni odbor kotara Biograd 1945.–1947.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619