[0523] Porezna uprava Pag (1908. – 1941.)

Signatura: HR–DAZD–523

Klasifikacija: A.3.1.

Naziv fonda: Porezna uprava Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1926.–1941.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 knj., 9 kut.; 1,50 d/m

Stvaratelj: Porezna uprava Pag

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–124: Porezna uprava Biograd 1930.–1940., str. 436

Raspadom Austro–Ugarske Monarhije i stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ujesen 1918. godine, otok Pag ulazi u sastav novoosnovane države Kraljevine SHS. Unatoč tome Kraljevina Italija okupirala je veći dio jadranske obale, vodeći se pravom države koja se našla na strani pobjednika u Prvom svjetskom ratu. Ta je okupacija trajalo do sklapanja Rapalskog ugovora 1920. godine, koji je proveden u djelo tek 1922. godine.

Kraljevina SHS zadržala je ustroj uprave prema zemaljskom zakonu Austro–Ugarske Monarhije iz 1863. godine. Država je bila podijeljena na oblasti. U sastavu Splitske oblasti od 1923. do 1928. godine nalazi se Općinsko poglavarstvo Pag, kao i Porezna uprava Pag. Donošenjem Zakona o unutrašnjoj upravi 21. lipnja 1929. godine, formiraju se banovine i u Savsku banovinu uvršten je otok Pag u sastavu kotara (sreza) Rab. Od 1939. godine osniva se Banovina Hrvatska u sklopu koje se nalazi i Općinsko poglavarstvo Pag s poreznom upravom, sve do 1941. godine kada otok Pag ulazi u sastav Nezavisne Države Hrvatske.

Teritorijalno Porezna uprava Pag pokrivala je granice općine Pag i to grad Pag, mjesta Kolan, Gorica, Barbat, Dinjiška, Povljana, Lun, Vlašić i Novalja.

POVIJEST FONDA

Fond je primljen u Historijski arhiv u Zadru 1988. godine, zajedno sa spisima MNO Kolan i Pag i NOO Pag. (Knjiga primljenoga arhivskoga gradiva br. 213/1988.) Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda pruža uvid u funkcioniranje porezne uprave Kraljevine SHS odnosno kasnije Kraljevine Jugoslavije, u raspodjelu poreza na domaćinstva i u vrste poreza. Evidentirani su podaci o domaćinstvima, o njihovu imovinskom stanju, o obrtima i poljoprivredi. U gradivu su i katastarski podaci o posjedima. Dio spisa odnosi se i na poreze općina i mjesta koje je pokrivala ova Porezna uprava, podatke o unovačenim vojnicima zbog kojih su domaćinstva bila oslobođena od određenih poreza. Jedan svežanj spisa odnosi se i na porezna davanja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941. godine. Spisi donose bilance i završne račune Općine i zadruga, turističke takse i porez vezan za turizam. U jednoj od kutija fonda nalaze se podaci za oblasni prirez mjesta Karlobag iz 1928. i 1929. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik, 1926./1938., 3 knj.

2. Kazalo Urudžbenog zapisnika, 1938., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Predračun općinske uprave Pag, 1918.

2. Blagajnički dnevnik Porezne uprave Pag, 1934./1935.

3. Blagajnički dnevnik Općinskog turističkog odbora u Pagu, 1938.

4. Blagajnička knjiga Državne gradske škole u Pagu, 1939.

5. Popisnici dužnika travarine, 1935.

6. Glavna knjiga komorskog prireza Podružnice Pag i Novalja (Trgovinsko–industrijska komora Zagreb), 1940.–1941.

7. Glavna knjiga unutarnje evidencije Porezne uprave Pag, 1938.

Spisi, 1928.–1941., 5 kut.

1. Opći spisi, 1928.–1931. kut. 1.

2. Opći spisi, 1934., kut. 2.

3. Opći spisi, 1938., kut. 3.

4. Opći spisi, 1939.–1940., kut. 4.

5. Opći spisi ureda za 1940.–1941., kut. 5.

Predmetni spisi

6. Spisi što se odnose na dobivanje zajmova (kredita), 1908.–1936., kut. 6.

7. Porezi na nasljedstva i rente, 1932.–1940., kut. 7.

8. Gruntovne uknjižbe, financijske kontrole i završni računi, 1926.–1940., kut. 8.

9. Izvještaji o financijskom poslovanju

Čipkarsko–pletarske zadruge Pag, 1935.–1941., kut. 9.

Razni dopisi i uputstva upućena Poreznoj upravi, 1929.–1940.

Svežanj spisa koji se odnose na razdjel Financijske straže Pag, 1941.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski, talijanski; latinica i ćirilica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–124: Porezna uprava Biograd 1930.–1940.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–124: Porezna uprava Biograd 1930.–1940., str. 436

Službene novine Kraljevine SHS 1929. godine, br. 143–LXI: str 1098.

Službene novine Kraljevine Jugoslavije iz 1939. godine, br. 85