[0522] Trgovinsko–ugostiteljska komora kotara Zadar (1952. – 1955.)

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Trgovinsko–ugostiteljska komora kotara Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1952. – 1954.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 5 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Kotarska Trgovinsko–ugostiteljska komora Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Uredbom o trgovinskim i ugostiteljskim komorama Vlade FNRJ određeno je da se u trgovinske komore mogu udruživati privredna poduzeća i druge privredne organizacije koje sudjeluju u prometu robom, kao što su trgovinska poduzeća, špediterska poduzeća, poduzeća za skladištenje robe, proizvodna poduzeća, poljoprivredna dobra, zadruge i druge zadružne organizacije i sl.

U ugostiteljske komore mogu se udruživati ugostiteljska poduzeća i druge privredne organizacije koje su sudjelovale u ugostiteljskom prometu. Turistička poduzeća mogla su se udruživati u trgovinske komore i ugostiteljske komore. Članstvo u komorama je bilo dobrovoljno. Komore su bile samoupravne društvene organizacije sa statusom pravnih osoba, koje su se mogle osnivati za područje kotara odnosno grada, za teritorij republike i za teritorij FNRJ. U kotarsku odnosno gradsku komoru udružuju se privredna poduzeća i druge privredne organizacija s područja kotara odnosno grada. Ako takva poduzeća ili privredne organizacije imaju svoje prodavaonice izvan područja komore u kojemu im je sjedište, mogu se udruživati i u komoru na čijem se području nalaze te prodavaonice ili radnje.

Temeljem ove Uredbe u Zadru je 30. lipnja 1952. održana zajednička skupština Savjeta za privredu kotara i gradske općine Zadar na kojoj je imenovan inicijativni odbor za osnivanje trgovačko–ugostiteljske komore u Zadru. Dana 27. kolovoza 1952. održana je osnivačka skupština Trgovinsko–ugostiteljske komore u Zadru. Na Skupštini su sudjelovali predstavnici narodne vlasti i 26 delegata od 27 tada učlanjenih raznih poduzeća, među kojima je bilo i 10 poljoprivrednih zadruga. Skupština je donijela poslovnik o radu, izabrala tijela Komore, nadzorni odbor i sud časti.

Područje djelatnosti Trgovinsko–ugostiteljske komore u Zadru bilo je područje NO kotara Zadar koji tada ima 14 općina. Narodni odbor kotara Zadar i njegov Savjet za privredu mogli su organima Komore davati preporuke za rad, ukinuti i poništiti odluke, koje su bile protivne propisima i smijeniti organe Komore ako rade protivno propisanim pravilima.

Kontrolu rada Komore vrši načelnik Odjela za privredu NO kotara Zadar. Komora je bila dužna NO–u kotara Zadar redovito podnositi izvještaje o svojem radu. U Komoru su se mogle učlaniti sve privredne organizacije koje imaju bilo kakve veze s robnim prometom. Statut Komore odobrava NO kotara Zadar. Komora je ukinuta 31. listopada 1955. godine.

Statutom Trgovinske komore kotara Zadar određeno je da Komora radi na unapređivanju robne razmjene i tržišta. Najviši organ Komore je skupština. Skupštinu Komore čine predstavnici privrednih organizacija – članova Komore i određeni predstavnici društvene zajednice koji sudjeluju u upravljanju Komorom. Upravni odbor je izvršni organ Komore. Mandat članova upravnog odbora traje godinu dana. Predsjedništvo Komore sastoji se od 5 članova koje bira upravni odbor iz svoje sredine. Članovi predsjedništva su po svom položaju predsjednik i tajnik Komore. Nadzorni odbor vrši kontrolu nad financijskim poslovanjem Komore. Sjednice nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Na unapređenju pojedinih struka trgovine Komora djeluje preko stručnih sekcija. Pri Trgovinskoj komori Zadar postojale su sljedeće sekcije: sekcija za promet industrijskom robom, sekcija za promet poljoprivrednim proizvodima, sekcija za unapređivanje trgovine i sekcija za kadrove.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova Komora ima administraciju.

Pri Komori postoji sud časti koji bira Skupština Komore. Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja i zaključaka Komore od strane članova Komore.

POVIJEST FONDA

Fond nije arhivistički sređen i nema obavijesno pomagalo. Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda je izlučeno oko 20 registratora gradiva, uglavnom financijskih spisa (računi, teretnice, narudžbe i sl.). Gradivo Trgovinske komore Zadar u Arhiv je primljeno 1963. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 65/1963), s bilješkom da je preuzeto „8 sanduka i 2 omota arhivalija zanatske, trgovinske i ugostiteljske komore kotara Zadar“. Od toga 3 sanduka odnosila su se na spise Trgovinske komore. Godine 1969. godine u Arhiv je primljeno 8 omota spisa Privredne komore Split u nesređenom stanju. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 120/1969.)

SADRŽAJ

U gradivu je najvećim dijelom poslovna korespondencija (s članovima Komore, Trgovinskom komorom NRH, Ugostiteljskom komorom NRH, Turističkim savezom NRH, Uredom za unapređenje turizma i ugostiteljstva Zagreb, s različitim poduzećima s područja cijele bivše Jugoslavije, s Udruženjem morskog ribarstva Jugoslavije i dr.). Među ostalim, gradivo sadrži analizu turističkog prometa 1952. na području NRH. Gradivo sadrži i razne studije, programe, elaborate za izložbe; analizu turističkog programa u sezoni 1952. na području NRH, referat Radivoja Novaka, glavnog tajnika udruženja morskog ribarstva Jugoslavije o „Perspektivi industrije ribljih konzervi Jugoslavije“ (1954.), održavanje trgovačkih tečajeva, popis kandidata za pohađanje Večernjeg trgovačkog tečaja u Zadru (1954.), godišnje izvještaje o radu Trgovinsko–ugostiteljske komore od 1953. do 1955. godine.

U fondu su sačuvani razni pravilnici, primjerice Pravilnik o organizaciji i poslovanju Turističkog biroa Hrvatske (1952.), Osnivanje i donošenja pravila „Jugoslavenskog udruženja za pomorsko pravo“ sa sjedištem u Zagrebu (1954.), Pravila o organizaciji i poslovanju poduzeća u Zadru – opći primjerak (1954.), tarifni pravilnici (1954., 1956.). Gradivo je izvor za proučavanje razvoja trgovine, ugostiteljstva i turizma na području Narodnog odbora kotara Zadar od 1952. do 1955. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbemi zapisnici i godišnji izvještaji

1. Urudžbeni zapisnik, 1952.–1953., knj. 2

2. Izvještaj o radu Trgovinsko–ugostiteljske komore, 1953.

3. Godišnji izvještaj Trgovinsko–ugostiteljske komore, 1954.

Spisi, 1952.–1954., svež. 5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–269: Ugostiteljska komora Zadar

HR–DAZD–522: Trgovinska komora Zadar 1952.–1955.

HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar

HR–DAST–266: Trgovinska komora kotara Zadar

HR–DAST–517: Privredna komora za Dalmaciju Split

BIBLIOGRAFIJA

Zakon o narodnim odborima kotara, NN NRH, br 34, 36/1952., 43/1953. ***

Uredba o trgovinskim i ugostiteljskim komorama, Sl. list FNRJ, br. 31/1952.*** Odluka o osnivanju Trgovinske komore NRH *** Glas Zadra, srpanj, kolovoz 1952.