[0521] Seljačke radne zadruge (1949. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–521

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Seljačke radne zadruge

Vrijeme nastanka gradiva: 1949.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 27 knj.; 0,9 d/m

Stvaratelj: Seljačka radna zadruga „Obnova“ Poličinik / Seljačka radna zadruga „Proleter“ Nin / Seljačka radna zadruga „Naprijed“ Zemunik

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Po uzoru na sovjetski model kolektivizacije i FRJ u socijalističkom privrednom sustavu uvodi nakon Drugog svjetskoga rata kolektivni zadružni organizacijski oblik. Seljaci su pod političkim i gospodarskim pritiskom (progresivni porez), te prisiljavani različitim metodama zastrašivanja (kao što su iseljavanja, rad na državnim imanjima i dr.) ulazili u seljačke radne zadruge (SRZ) zajedno sa svojom zemljom i sredstvima za proizvodnju. Proizvodna tehnologija i opremljenost takvih zadruga ostala je ista kao i na dotadašnjem seljačkom imanju, pa se proizvodnja nije povećavala. Zbog niskog uroda i obvezatnog otkupa ostajalo je malo proizvoda za potrebe obitelji zadrugara, koje su stoga osiromašile i pogoršao im se društveni položaj. Takvo teško razdoblje seljačkog života postupno se popravilo tijekom 1950. godine. Obvezatan otkup ukida se 1951.–1952., radne zadruge su se preustrojile i tijekom 1952., a 1953. počele su se ukidati; progresivni porez na poljoprivrednu proizvodnju ukinut je u razdoblju od 1953. do 1954. godine.

Seljačka radna zadruga s ograničenim jamstvom u Poličniku osnovana je na izvanrednoj skupštini 18. travnja 1949. U registar zadruga upisana je temeljem rješenja Kotarskog narodnog odbora Zadar br. 1646 od 8. lipnja 1949. godine. Zadruga je teritorijalno obuhvaćala mjesto Poličnik.

Seljačka radna zadruga Nin osnovana je na izvanrednoj skupštini 26. travnja 1949. godine. U zadružni registar NO kotara Zadar upisana je temeljem rješenja br. 10257 od 30. travnja 1949. godine. Zadruga je teritorijalno obuhvaćala mjesto Nin.

Seljačka radna zadruga s ograničenim jamstvom u Zemuniku osnovana je na izvanrednoj skupštini, a u registar zadruga upisana je temeljem rješenja kotarskog NO Zadar br. 10425 od 3. svibnja 1949. Zadruga je obuhvaćala mjesto Zemunik.

Predmet rada zadruge je bio: povećati prinose i smanjiti troškove proizvodnje; izrađivati pravilnike o unutarnjem radu i organizaciji rada za razne službe koje se podnose Skupštini na odobrenje; brinuti se da cijelo imanje zadruge i svi usjevi budu osigurani; briga o opskrbi zadruge inventarom i svim drugim sredstvima proizvodnje; organiziranje sajmova, savjetovanja i sličnih priredbi; postavljanje i otpuštanje administrativnog i tehničkog osoblja, izrada pravilnika o radu osoblja, koje podnosi skupštini na odobrenje.

Prilikom upisa u zadrugu svako domaćinstvo odnosno član plaća upisninu, kao i novčani udjel od 100 dinara.

POVIJEST FONDA

Gradivo SRZ slabo je sačuvano. Za ove tri zadruge sačuvane su samo poslovne i financijske knjige. Nema podataka o preuzimanju gradiva u Arhiv.

SADRŽAJ

Kako je gradivo seljačkih radnih zadruga slabo sačuvano, fragmenti gradiva o poslovanju SRZ–a dragocjen su izvor koji omogućuje povijesni osvrt na taj oblik kolektivizacije u priobalnom pojasu Republike Hrvatske, kao specifičan oblik zadrugarstva uveden po uzoru na sovjetsku poljoprivredu.

POPIS GRADIVA

Seljačka radna zadruga „Obnova“ Poličnik

1. Knjiga štednih uloga, 1949.

2. Knjiga gotovine kod novčanih zavoda, 1949.

3. Knjiga proizvoda, 1949., 1950.

4. Knjiga vrijednosnih papira, 1949., 1950.

5. Knjiga rashoda i prihoda (financijska knjiga), 1949.–1950.

6. Knjiga zemljišnih udjela (po članovima zadruge), 1950.

7. Knjiga radnih dana (poimence po članovima zadruge), 1949.

Seljačka radna zadruga „Proleter“ Nin

8. Knjiga zemljišta i dugogodišnjih zasada, 1949.

9. Knjiga obračuna sa zadrugarima (poimence po članovima zadruge), 1949., 1950.

10. Knjiga vrijednosnih papira i udjela kod zadružnih ustanova, 1950.

11. Knjiga gotovine kod novčanih zavoda, 1949.

12. Knjiga blagajne, 1949., 1950.

13. Knjiga rashoda i prihoda, 1949., 1950.

14. Knjiga zemljišnih udjela (poimence po članovima zadruge), 1949., 1950.

15. Knjiga štednih uloga zadrugara, 1949.

16. Knjiga novčanih udjela zadrugara, 1949., 1950.

Seljačka radna zadruga „Naprijed“ Zemunik

17. Knjiga blagajne, 1948.–1954.

18. Knjiga zemljišta i dugogodišnjih zasada (prema imenima članova zadruge), 1949.

19. Knjiga rashoda i prihoda, 1949., 1950.

20. Knjiga obračuna sa zadrugarima, 1947.–1949.

21. Knjiga zemljišnih udjela, 1949.

22. Knjiga potraživanja članova zadruge, 1949., 1950.

23. Kontrolna knjiga proizvoda i materijala, 1949.

24. Knjiga proizvoda, 1949.–1952.

25. Knjiga blagajne, 1949.–1952.

26. Financijska knjiga (knjiga gotovine zadrugara kod novčanih zavoda), 1949.–1951.

27. Financijska knjiga (knjiga glavnih računa), 1949.–1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar 1955.–1961.

BIBLIOGRAFIJA

Božić, Lj. Agrarna politika. Sarajevo, 1960. *** Kardelj, Eduard. Zemljoradničko zadrugarstvo u planskoj privredi, Komunist, 1947., br. 3 *** Milotić, Aldo. Seljačke radne zadruge, u: Istarska enciklopedija. Zagreb: LZ „Miroslav Krleža“, 2005.: str. 722.