[0508] Foretić, Dinko, povjesničar, Zadar (1911. – 1995.)

Signatura: HR–DAZD–508

Klasifikacija: K.3.

Naziv fonda: Dinko Foretić

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1980.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 62 kut.; 6,2 d/m

Stvaratelj: Dinko Foretić

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Dinko Foretić, povjesničar i arhivist, rodio se u Vrniku kraj Korčule 16. prosinca 1911. godine. Studij klasične filologije, povijesti i arheologije završio je 1934. u Beogradu. Od 1935. predaje u klasičnim i realnim gimnazijama na Badiji, u Virovitici, Leskovcu, Banjoj Luci i Šibeniku. Iz Šibenika 1943. odlazi u partizane. Od 1944. do 1947. radi u Okružnom komitetu NOO Šibenik, a 1945. do 1947. referent je Oblasnog NOO Dalmacije za školstvo. Nakon toga radi u Slavenskom komitet NRH u Zagrebu 1947.–1948. U Uredu za informacije Vlade NRH osniva Višu novinarsku školu i prvi je njezin direktor od 1948. do 1950. godine. Od 1950. do 1952. tajnik je Matice iseljenika Hrvatske. Godine 1952. odlazi u Zadar na mjesto upravitelja Državnog arhiva i na tom mjestu ostaje do 1971. godine. Kao upravitelj Državnog arhiva u Zadru objavio je u časopisu Arhivist (Beograd 1955.) „Kratak historijat i opći inventar Državnog arhiva u Zadru“. Prikaz Državnog arhiva u Zadru objavio je i u međunarodnom arhivističkom časopisu Archivum (Pariz 1965.). Doktorirao je 1964. doktorskom tezom „Borba za ponarođivanje općina u Dalmaciji“. U razdoblju od 1965. do 1966. izvanredni je profesor povijesti naroda SFRJ u 19. i 20. st. na Filozofskom fakultetu u Zadru, a od 1972. do 1974. i njegov dekan. Kada je 1974. utemeljeno Sveučilište u Splitu, Foretić postaje njegovim prvim rektorom. Umirovljen je 1978. U svojim radovima bavio se poviješću 19. i 20. st. s težištem na hrvatskoj povijesti u Dalmaciji u 19. st., kao i poviješću radničkog pokreta. Sudjelovao je u brojnim časopisima u kojima je objavio više desetaka znanstvenih radova. Bio je suradnik Instituta za povijest u Zagrebu, Instituta za povijest radničkog pokreta u Zagrebu i Splitu. Više je godina bio član uredništva i urednik Zadarske revije. Umro je u Zadru 30. svibnja 1995. godine.

POVIJEST FONDA

Nakon smrti Dinka Foretića 1995. godine, gradivo je Arhivu predao njegov sin Dalibor Foretić. Gradivo nije arhivistički obrađeno. Privremeno su spisi grupirani prema sadržaju ili prema funkcijama koje je D. Foretić obavljao te je izrađen Arhivski popis.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda odnosi se na poslovno, političko i društveno djelovanje Dinka Foretića najvećim dijelom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Najveći dio zapisa odnosi se na njegovo djelovanje na Filozofskom fakultetu u Zadru i Sveučilištu u Splitu, na kojima je obavljao funkciju dekana i rektora. U gradivu koje se odnosi na njegov znanstveni rad količinom se ističe materijal o povijesti Šibenika.

POPIS GRADIVA

1. Osobni dokumenti, dokumenti o prihodima, porezima i računi, Zbirka fotografija, kut. 1

2. Dokumenti D. Foretića kao ravnatelja Državnog arhiva u Zadru, 1953.–1971., kut. 2–3

3. Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu (profesor, dekan, rektor), 1966.–1980., kut. 4–9

4. SKH, SSRNH, Sindikat radnika u kulturi, Savez boraca i Savez rezervnih vojnih starješina, 1972.–1976., kut. 10–11

5. Republički fond za unapređivanje kulturne djelatnosti SRH, RSIZ za znanstveni rad, SIZ za znanost za Dalmaciju, Općinski fond za kulturu, 1971.–1980., kut. 12

6. Institut za hrvatsku povijest, Institut za historiju radničkog pokreta u Zagrebu i Splitu, Društvo za izučavanje povijesti pomorstva, 1971.–1974., kut. 13

7. Zadarska revija, 1969.–1975., kut. 14

8. Matica hrvatska Zadar, Povijesno društvo Zadar, RKUD „Petar Zoranić“, Savjet SICU, Savjet NOO Zadar, Arhivski savjet, Republički sekretarijat za prosvjetu i kulturu, 1954.–1976., kut. 15

9. Radovi i radni materijali, recenzije, govori, referati sa znanstvenih skupova, kut. 16–22

10. Korespondencija, kut. 23

11. Zbirka tiskovina (pozivnice, brošure, reklamni leci, novine, isječci iz novina), kut. 24–25

12. Komiija za visoko školstvo, kut. 25–29

13. Razno, kut. 30–62

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatski biografski leksikon, sv. 4. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1998.: str. 331–332. *** Milutinović, Kosta. O 70–oj godišnjici života Dinka Foretića (s bibliografijom radova), Zadarska revija, 30(1981), 4, str. 303–322.