[0501] Obrtnički zbor Biograd n/m (1945. – 1947.)

Signatura: HR–DAZD–501

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Obrtnički zbor Biograd n/m

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1947.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 1 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Obrtnički zbor u Biogradu n/m

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar 1945.–1962., str. 224

Obrtnički zbor Biograd postojao je od 1933. godine. Nakon prekida rada za vrijeme Drugog svjetskog rata, ponovno je osnovan na osnivačkoj skupštini Zbora 16. rujna 1945. godine u Biogradu n/m. Na istoj sjednici donesena su i Pravila o njegovom radu, koja je odobrila Obrtna komora u Splitu. Područje Zbora obuhvaćalo je teritorij Narodnog odbora kotara Biograd. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. ukinut je kotar Biograd, a mjesto Biograd pripojeno je NO kotara Zadar. Tada prestaje djelovati i Obrtnički zbor u Biogradu n/m. Osnivanjem Zanatske komore Zadar 1949. godine područje Biograda dolazi pod njenu teritorijalnu nadležnost.

Obrtnički zbor imao je zadaću njegovati i razvijati duh zajednice i uzajamnog pomaganja među svojim članovima. Zbor se brinuo da učenici i pomoćnici njihovih članova uredno pohađaju školu. Priređivao je tečajeve, predavanja, izložbe i sl. s ciljem stručnog obrazovanja svojih članova. Nadzirao je pravilno provođenje ugovora o učeničkom odnosno službeničkom odnosu između svojih članova i pomoćnog osoblja; pazio je na pravilno vođenje poslovnih knjiga članova; mogao je osnivati fondove i druge ustanove za potporu članova i njihovih obitelji za slučaj nesretnih okolnosti; vodio je evidenciju, registre i statistiku zanatskih radnji svoga područja kao i statistiku zaposlenog pomoćnog osoblja u njima i dr.

Članovi Zbora su bili svi obrtnici koji su na teritoriju kotara Biograd imali obrtničke radnje. Članovi zbora bila su i obrtnička poduzeća i javna samoupravna tijela ukoliko su se bavila obrtničkom proizvodnjom. Članstvo u Zboru nije moglo prestati svojevoljnim istupanjem, ono je prestajalo jedino prestankom poslovanja radnje.

Upravna tijela Zbora su: Skupština, uprava, nadzorni odbor i časni sud.

Skupština je najveće tijelo Zbora. Uprava je predstavljala izvršni organ Zbora. Nadzorni odbor je bio kontrolni organ Uprave za sve vrste njenog poslovanja. Časni sud je imao zadatak raspravljati o svim sporovima između članova Zbora. Birala ga je Skupština i sastojao se od tri člana.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar 1945.–1962., str. 224

Spisi ovog fonda izdvojeni su iz fonda HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar. Gradivo je sačuvano fragmentarno. Vjerojatno je osnivanjem Zanatske komore Zadar predano toj komori kao predspisi.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda je izvor za proučavanje obrtništva u biogradskom kraju. Najviše spisa se odnosi na popise obrtnika, njihove pomoćnike, prijave i odjave obrta. Dio spisa se odnosi i na pravne propise koji su regulirali rad Zbora kao što su Upute za osnivanje i registraciju obrtničkih zadruga, te plaćanje i nabavu materijala. Veliki dio gradiva odnosi se na poslovno dopisivanje s Obrtnom komorom u Splitu i Kotarskim NO Biograd kao višim instancama vlasti.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i predmetne knjige

1. Urudžbeni zapisnik, 1946.–1947., 2 knj.

2. Registar obrta i obrtnika, 1945.–1947.

3. Knjiga blagajne, 1945.

Spisi, 1945.–1947., kut. 1

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar 1945.–1962.

HR–DAST–517: Privredna komora za Dalmaciju Split

HR–DAZD–138: Narodni odbor kotara Biograd

Registar zadarskih firmi (Registro delle dite e Società commerciali e di Industriali), 1925.–1945., knj. 5