[0498] Središnje agronomsko društvo «Zadar» (1850. – 1872.)

Signatura: HR–DAZD–498

Klasifikacija: I.1.3.

Naziv fonda: Središnje agronomsko društvo „Zadar“

Vrijeme nastanka gradiva: 1850.–1872.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 knj., 7 kut.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Središnje agronomsko društvo „Zadar“ (Società agronomica centrale di Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Središnje agronomsko društvo Zadar osnovano je 1850. godine s ciljem da „promiče usavršavanje poljoprivrede kao nauke i umijeća te da potakne i druge oblike seoske ekonomije podižući obrazovanje i opće stanje poljoprivrednika predstavljajući njihove prave interese“. U projektu Statuta osnivači društva predvidjeli su svoje djelovanje na području cijelog okruga Zadar uz pomoć podružnica koje bi se osnivale u drugim gradovima i mjestima. Društvo je osim u Zadru bilo osnovano i u Splitu i Dubrovniku. Dubrovačko društvo pokrivalo je i područje Kotora.

Društvo je bilo izravno podređeno Ministarstvu poljoprivrede, a nadziralo je rad svojih podružnica. Obveza članova Društva bila je da se podrobno upoznaju sa stanjem poljoprivrede kako bi se mogla uvoditi potrebna poboljšanja, pratiti događaje i stručnu periodiku u Carstvu i izvan njega. Prijedlog Statuta predviđao je da Ministarstvo poljoprivrede dodijeli poljoprivredno zemljište za nadzirani uzgoj i pokuse. U prihvaćenom tekstu Statuta stoji da zemljište Društva ovisi o darovanjima članova i da se prihodima s tog zemljišta pokrivaju troškovi rada središnjih društava i podružnica. U Beču je čak od 1807. godine djelovalo C. kr. Agronomsko društvo, ali o vezi toga društva s dalmatinskim agronomskim društvima nema podataka u Statutu.

Društvo je imalo počasne, aktivne, dopisne i praktične članove. Aktivni članovi Društva mogli su biti samo osobe rođene i sa stalnim boravkom u Dalmaciji, starije od 20 godina i dobrog ponašanja. Članovi su trebali imati potrebna znanja o poljoprivredi ili imati zemljišni posjed. Za dopisne članove birani su ugledni agronomi iz zemlje i inozemstva, a za počasne članove birane su ugledne osobe. Praktični članovi mogli su biti marljivi poljoprivrednici. Ministarstvo je također imenovalo jednog aktivnog člana Društva kao svoga delegata koji je održavao odnose s Vladom. Svaki član mogao je predlagati nove članove koji su se birali glasovanjem.

Društvo je imalo predsjednika, potpredsjednika i tajnika, a podružnice upravitelja i pisara. Predsjednika središnjice imenuje guverner (Capo politico della Provincia). Statut Društva je predviđao osnivanje sekcija za pojedine grane poljoprivrede. Društvo je održavalo redovne i izvanredne skupštine. U izvanrednim situacijama Društvo je moglo imenovati i sud. Predsjednik i tajnik, u centralnim društvima, a upravitelji u podružnicama, obavljaju dopisivanje s vlastima, s ostalim društvima, uredima i strankama. Tajnici u središnjim društvima, a pisari u podružnicama vode zapisnike sjednica, brinu se za tekuće i odložene spise i za matičnu knjigu Društva. Upravitelji podružnica bili su obvezni slati prijepise zapisnika sa sjednica središnjem društvu. O prijedlozima donesenim na sjednicama podružnica na sljedećoj sjednici središnjeg društva izlagao je tajnik zapisničar. Zapisnike sjednica središnjih društava vodio je tajnik. Na kraju svake godine održavala se izvanredna sjednica. Zapisnik te sjednice objavljivao se u tisku, a prijepis dostavljao Vladi i Ministarstvu poljoprivrede.

POVIJEST FONDA

Gradivo Središnjeg agronomskog društva „Zadar“, kao dio arhivskog fonda HR–DAZD–348: Obitelj Borelli–Galbiani – Spisi Vranskoga feuda, otkupljeno je od Folka Borellija, Hubertovog sina 26. svibnja 1949. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 13/1949). To je gradivo arhivistički obradio tadašnji upravitelj Arhiva dr. Stjepan Antoljak, kao dio obiteljskoga arhiva Borelli, očito zbog činjenice što je Francesco Borelli bio prvi predsjednik Društva. Godine 2010. donesena je odluka da se ovo gradivo izdvoji iz fonda HR–DAZD–348, te iskaže kao zaseban fond u klasifikacijskoj skupini I.1.3. Navedene promjene zabilježene su u popisu gradiva za fond HR–DAZD–348.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda nastalo je u razdoblju od 1850. do 1872. godine. Cjelovito su sačuvani spisi i urudžbeni zapisnici za razdoblje od 1850. do 1857. Uvidom u urudžbene zapisnike vidljivo je da se najveći dio korespondencije odnosi na dopisivanje s uredima državne uprave: Vladom, Predsjedništvom Vlade, Okružnim poglavarstvom, općinama i gradonačelnicima pojedinih mjesta. Dio zapisa odnosi se i na dopisivanje s pojedincima te na spise nastale u uredu, kao što su zapisnici, ugovori, odluke i slično. Sadržaj je usko vezan uz programsko usmjerenje društva odnosno uz poljoprivredu, državnu politiku prema poljoprivredi, lokalne probleme i događanja vezana uz poljoprivredu.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici 1850.–1858., knj. 1–9

Spisi, 1850.–1872., kut. 1–7

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.