[0481] Narodni odbor gradske općine Zadar (1955. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–481

Klasifikacija: A.5.5.

Naziv fonda: Narodni odbor grada/gradske općine Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1955.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 35 knj., 375 svež., 15 kut.; 55 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor gradske općine Zadar 1952.–1962.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. ukidaju se mjesni narodni odbori i stvaraju se općine u koje se združuje više mjesnih narodnih odbora, a Benkovac, Biograd, Knin, Zadar i Zadar–vanjski postaju gradske općine.

Općina Zadar je obuhvaćala mjesta Arbanasi, Bokanjac, Brodarica, Crno, Diklo, Ploče, Zadar, Zadarski Dračevac. Općina Zadar–vanjski obuhvaćala je mjesta Bibinje, Briševo, Donje Petrčane, Gornje Petrčane, Kožino, Murvica i Sukošan.

Te se godine u NRH donose prvi propisi o stvarnoj i teritorijalnoj nadležnosti narodnih odbora i zakoni kojima se uređuje ustroj, nadležnosti i funkcioniranje narodnih odbora na razini kotara, gradskih općina i općina. To su zakon o narodnim odborima kotara od 24. srpnja 1952., o narodnim odborima općina od 26. srpnja 1952., i Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih općina od 22. srpnja 1952.

Prema tim zakonima i prema Ustavnom zakonu od 6. veljače 1953. promijenio se karakter narodnih odbora te oni postaju lokalni organi vlasti i „narodnog“ samoupravljanja u općinama, kotarima i gradovima. Time je započeto stvaranje komunalnog sustava. Općim Zakonom o uređenju i nadležnostima općina i kotareva od 1955. i nekim izmjenama iz 1957. narodni odbori su uspostavljeni kao opća predstavnička tijela u općinama i kotarevima koji su definirani kao zajednice općina.

Tada dolazi do okrupnjivanja općina i kotareva. U razdoblju od 1952. do 1962. kotari i općine osnovne su administrativne jedinice lokalne uprave. Zakonom o izmjeni područja općina i kotara od 22. veljače 1962. nastavlja se Zakonom iz 1953. započet proces ukidanja manjih kotara. Proces okrupnjivanja završen je donošenjem Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 22. veljače 1962. i Zakonom o područjima općina i kotara u NRH od 4. listopada 1962.

Ustavom SR Hrvatske od 1963. dovršava se proces stvaranja komunalnog i samoupravnog sustava. Uvodi se socijalističko samoupravljanje kao novi društveno–ekonomski i politički sustav. Pojam administrativno–teritorijalne jedinice zamijenjen je pojmom društveno–političke zajednice.

Zakonom o narodnim odborima gradova i gradskih općine od 22. srpnja 1952. godine uređuje se ustroj i nadležnosti gradova i gradskih općina. Na području narodnog odbora kotara osnivaju se gradovi odnosno gradske općine. Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955. ukidaju se kotari Benkovac i Knin i postaju gradske općine i to Benkovac u sastavu kotara Zadar, a Knin u sastavu Šibenika. Zadar i dalje ostaje sjedište sada šireg područja, a ujedno i sjedište gradske općine.

Narodni odbor grada odnosno gradske općine je lokalni organ državne vlasti narodnog samoupravljanja u gradu odnosno u gradskoj općini. Narodni odbor grada čine gradsko vijeće i vijeće proizvođača. Grad odnosno gradska općina izrađuje svoj generalni urbanistički plan, donosi statut kojim utvrđuje svoje ustrojstvo, raspodjelu i način poslovanja.

Narodni odbor grada obavlja sve poslove od neposrednog interesa za privredni, komunalni, socijalni i kulturni razvitak grada, ukoliko za pojedine poslove zakonom nije određena nadležnost viših državnih organa. On obavlja i poslove izvršne djelatnosti u odnosu na građane, privredne i društvene organizacije i ustanove u oblasti financija, komunalnih djelatnosti, građevinarstva, zanatstva, turizma i ugostiteljstva, lokalnog saobraćaja, stambenih poslova, socijalnog staranja (izuzev invalidskih poslova) i nadzora nad izvršenjem propisa u oblasti trgovine i narodnog zdravlja.

Narodni odbor grada ima pravo upravljanja općenarodnom imovinom na svom području (zemljišta, zgrade, putovi i dr.). Isto tako ima pravo sredstvima iz budžeta osnivati privredna poduzeća, komunalne, kulturne, prosvjetne, zdravstvene i socijalne ustanove i provoditi nadzor nad njima. Narodni odbor grada sve poslove u svojoj nadležnosti obavlja na posebnim ili zajedničkim sjednicama svojih vijeća, a upravne poslove i preko svojih savjeta.

Narodni odbor bira stalne i privremene komisije za proučavanje pojedinih pitanja i pripremanje zaključaka. Stalne komisije gradskog vijeća su: mandatno–imunitetska; komisija za društveni plan i financije; komisija za propise i organizaciona pitanja; komisija za molbe i žalbe. Stalne komisije vijeća proizvođača su: mandatno–imunitetska i komisija za društveni plan i razvoj. Zajedničke i stalne komisije oba vijeća narodnog odbora jesu komisija za izbore i računska komisija.

U sastavu narodnog odbora grada odnosno gradske općine osnivaju se savjeti, kojima se povjerava izvršenje zakona, propisa narodnog odbora i viših državnih organa, kao i obavljanje upravnih poslova. Narodni odbor grada ima savjet za privredu, savjet za komunalne poslove, savjet za prosvjetu i kulturu, savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku i savjet za unutrašnje poslove. Savjet narodnog odbora može za pojedine djelatnosti iz svog djelokruga osnivati odbore i komisije.

Za vođenje administrativno–kaznenog postupka i izricanje administrativnih kazni narodni odbor grada odnosno gradske općine bira uz suglasnost republičkog organa nadležnog za unutrašnje poslove potreban broj sudaca za prekršaje i njihove zamjenike.

Za primjenu i izvršenje poslova iz svoje nadležnosti narodni odbor grada odnosno gradske općine ima svoju administraciju čijim radom upravlja tajnik. Administracija narodnog odbora sastoji se od tajništva i potrebnog broja odjela. Odjeli se osnivaju za poslove iz djelokruga pojedinih savjeta. Gradske općine umjesto odjela mogu osnivati odsjeke odnosno referade u sastavu tajništva.

POVIJEST FONDA

Ne postoji registriran podatak kad je gradivo fonda NOO Zadar za razdoblje od 1955. do 1962. godine primljeno u Historijski arhiv u Zadru. Nema zapisnika o primopredaji niti upisa u Knjigu primljenog arhivskoga gradiva. Gradivo nije arhivistički sređeno.

Spisi se nalaze povezani u svežnjevima kako ih je u pisarnici tajništva odlagao stvaratelj. Do 1958. godine spisi su odlagani prema tekućem broju urudžbenoga zapisnika. Nakon uvođenja arhivskih znakova 1958. Godine, spisi su odlagani prema tim znakovima. Izdvojeni su spisi Imovinsko pravne službe – odjela koji se odnose na eksproprijaciju, uzurpaciju i nacionalizaciju zgrada i zemljišta na području grada Zadra 1949.–1967. godine, ukupno 42 kutije. Za te spise izrađena su abecedna kazala. Izdvojeni su i spisi Građevinskog odjela općine: građevinske dozvole i projekti za razdoblje 1952.–1967. te složeni prema godini izdavanja građevinske dozvole za gradnju bilo privatnih ili javnih građevinskih objekata. Izrađen je popis dozvola po godinama. Sačuvani su zapisnici sjednica NO gradske općine Zadar za razdoblje od 1955. do 1957. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik grada/gradske općine Zadar, 1956.–1962., 15 knj..

2. Kazalo imena i predmeta, 1955.–1962., 13 knj.

3. Kazalo imena i predmeta Imovinsko–pravnog odjela, 1952.–1962., 2 knj.

4. Urudžbeni zapisnik Uprave prihoda NO gradske općine Zadar, 1956.

5. Upisnik kaznenih prijava NO gradske općine Zadar, 1957. i 1958.

Predmetne knjige

1. Evidencija okružnica NO gradske općine Zadar, 1957.

2. Kontrolnik spisa opće uprave NO gradske općine Zadar, 1956.

3. Registar suca za prekršaje NO gradske općine Zadar, 1958.

Spisi, 1955–1962., 15 kut. i 375 svež.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Nije izrađeno.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989. *** Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009.