[0479] Zbirka rukopisa ( 16. – 20. st.)

Signatura: HR–DAZD–479

Klasifikacija: L.1.6.

Naziv zbirke: Zbirka rukopisa

Vrijeme nastanka gradiva: 16.–20. st.

POVIJEST ZBIRKE

Zbirka rukopisa Državnog arhiva u Zadru prvotno je bila u Knjižnici c. kr. Namjesništva u Zadru, koja je osnovana 1894. godine i pripojena Arhivu C. k. Namjesništva u Zadru (Archivio degli atti antichi ili Archivio generale degli atti antichi presso I. R. Luogotenenza Dalmata). U Knjižnicu C. kr. Namjesništva preuzeto je šezdeset osam rukopisa, iz Predsjedništva Namjesništva šesnaest rukopisa, iz Registrature dvanaest, iz Arhiva starih spisa dvadeset i četiri rukopisa, a iz ostalih fondova petnaest. Od toga je kupljeno 39 rukopisa i 9 rukopisa zajedno s knjigama ili spisima. Zbirka se povećavala kupnjom i darivanjem. Tako je kupljena ostavština paškog bilježnika i povjesničara Marka Laura Ruića. Namjesništvo je kupilo i prijepise književnih djela Bernada Zamanje (Brne Džamanjića) i Ruđera Boškovića. Godine 1949. kupljena je rukopisna ostavština don Kuzme Vučetića iz Nerežišća na Braču s prijepisima rukopisa povjesničara Aleksandra Gazarovića (1637.–1706.) o povijesti Hvara i Visa. Također su kupljeni ispisi iz Vatikanskog tajnog arhiva od 15. do 18. st. što ih je u Rimu prepisao trećoredac Danijel Zec 1908. godine. Zbirka se povećava i darovnicama kao što su one osnivača knjižnice i namjesnika Nikole Nardellija (rkp. 65 i 110), predsjednika Namjesništva Alfonsa Pavić Pfauenthala (rkp. 10 i 47), arheologa i povjesničara Josipa Alačevića (rkp. 8 i 37), svećenika Grgura Zarbarinija (rkp. 46), dubrovačkog pjesnika Antuna Kaznačića (rkp. 49), kotarskoga povjerenika Nikole Bernardija (rkp. 3), povjesničara Josipa Jelčića, zadarskog arhivista Ante Marije Strgačića (rukopisi Valerija Ponte i Ivana Tanzlighera Zanottija). Rukopisi su se kao i knjige obrađivali na isti način izradom inventara, te abecednog i stručnog kataloga. Izrađen je katalog za sve rukopise. Novi revidirani Opis rukopisa izradila je Mirisa Katić Piljušić, a objavljen je u Radovima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.

SADRŽAJ

Sadržajno najviše je djela povijesnoga sadržaja, prvenstveno povijesti Dalmacije i pojedinih gradova: Dubrovnika, Zadra, Paga, Kotora, Makarske, Poljica, Brača i Hvara. Dio rukopisa sadrži podatke o povijesti i rodoslovljima obitelji u Dalmaiji. U zbirci su i rukopisi statuta i reformacija dalmatinskih gradova Dubrovnika, Splita, Trogira, Raba i Poljica, zatim popisi zabranjenih knjiga. Od književnih djela ima deset knjiga poezije, jedna tragedija. Od filozofskih djela u zbirci se nalazi jedan traktat iz logike te prijevod Aristotelove Fizike. Od udžbenika jedno je djelo iz arheologije i jedno iz biologije. Autori su najvećim dijelom iz Dalmacije: pravnik i povjesničar iz Korčule Antun Rosaneo, trogirski povjesničar Pavao Andreis, pjesnik i diplomat Nikola Bunić, književnik Junije Palmotić, zadarski povjesničari Valerio Ponte, Lorenzo Fondra i leksikograf Ivan Tanzlingher Zanotti, nadbiskup Vicko Zmajević, povjesničar Aleksandar Gazarović, matematičar, fizičar, astronom, filozof, diplomat i pjesnik Ruđer Josip Bošković i njegova sestra Anica Bošković, pjesnik Rajmund Kunić, pisac i bilježnik Jerolim Bufalis, pravnik, povjesničar i bilježnik s Paga Marko Lauro Ruić, dubrovački pjesnik Pjerko Sorkočević, književnik Antun Sorkočević, komediograf Vlaho Stulli, povjesničar i književnik Ivan Kreljanović Albinoni, filolog, povjesničar i pjesnik Frane Marija Appendini, fizičar i matematičar Ivan Božidarević, povjesničar i arheolog Josip Alačević, pravnik Vladimir Papafava i povjesničar Giuseppe Praga. U zbirci su i prijevodi Aristotela i Justina na talijanski, prijepisi mletačkih povjesničara Paola Sarpi i Giovanni Tiepola, izvješće Vicka Dandola Napoleonu, prijevod spisa arhitekta Roberta Adama, crnogorskog vladike i pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša, prijepisi arhivskih dokumenata iz Tajnog Vatikanskog arhiva i Mletačkog arhiva.

ABECEDNI POPIS ZBIRKE RUKOPISA

Adam, Robert, Rovine del Palazzo dell’Imperatore Diocleziano (1764.), 19 list., rkp. 102

Andreis, obitelj – prijepis isprava, 14.–17. st., rkp. 74 i 75

Appendini, Francesco Maria, Osservazioni sulla situazione di Epidauro, 1833., 28 str., rkp. 58

Aquillea, Sopra il Patriarcato dell’Aquile, 1751., rkp. 20

Arhiv SANU u Beogradu. Preslike dokumenata, rkp. 106/1–8

Aristoteles, In 8 libros phisicorum Aristotelis iuxta mentem D. Thomae, 1711., 452 str., rkp 3

Begna–Benković, Alfred. Rodoslovlje i isprave o obitelji Begna–Benković, rkp. 98

Bettera, Bartol Prospero, Commentario della vita di P. Urbano Appendini 1835., 64 str., rkp. 92

Bijelić, Stevan, Novi pčelar, rkp. 118

Borelli–Galbiani, Dukale Ludovika Manina od 19. XIII.1791. o vranskom feudu, rkp. 22

Bosco. Elements de jurisprudence par l’Avocat Bosco, 1807., 2 sveska, rkp. 81

Bošković, Anica, Razgovor pastirski varhu porodjenja Gospodinova jedne divojčice dubrovkinje. U Mlecima, 1758., 60 str., rukopis i tisak, rkp. 57

Bošković, Ruđer Josip. De Maria Theresia Romanorum imperatrice, 9 str., prijepis iz 19. st., rkp. 555

Bratovština Prisv. Sakramenta u Kaštel Novom. Naredbe bratimom, 1797., 12 str., rkp. 23

Buffalis, Girolamo de. Genealogija obitelji Dominis na Braču, 1768., rkp. 114 i 115

Bunić, Nikola. Praxis iudiciaria juxta stilum Curiae Ragusinae, 17.–18. st., 123 str., rkp. 51

Buratti, Ivan Ragusa: notizie storiche 1857.; razgraničenje na Kleku, rkp. 16

Calendario perpetuo, 1793., rkp. 56

Cattani, Baldasare. Notizie storiche delle principali citta, terre ed isole di Dalmazia, Ragusa ed Albania. 1 sv., rkp. 5

Cipico, obitelj. Prijepisi isprava trogirske obitelji Cipico, 15. do 18. st., rkp. 21

Crna Gora, Zakonik crnogorskog kneza Daniela, Litografija, 1855., rkp. 100

Dalmacija – uređenje župa i kapelanija. Decreto organico, 1849., 93 str., rkp. 110

Dalmacija, Antonio Schmid, Beiträge zum wirtschaflich–politisch–statistischen Zustand der Provinz Dalmazien (Političko–upravno–statistički opis pokrajine Dalmacije 1818.–1842., 130 str., rkp. 36

Dalmacija, Compendio storico della Dalmazia. Sabrao Marino Zaninovich, župnik Rogoznice, 1752., 356 str., rkp. 20

Dalmacija, Stand der Aktion zur Hebung Dalmatiens (Stajalište o unapređenju Dalmacije), sv. 1: 1908., 1912.; sv. 2: 1911., 1913., rkp. 99/1–2

Dalmacija. Stanovništvo 1847., 30 str., rkp. 115

Dandolo, Vicko: La Dalmazia al 31 decembre 1806., 163 str., rkp. 29

Divnić, Frane. Historia della guerra di Dalmazia tra Venetiani e Turchii (Povijest

Kandijskog rata), 235 str., rkp. 96

Dotti, Bartolomeo, I sonetti consecrati a S. E. il Grolamo Cornaro, 528 str., rkp. 6

Dubrovnik, Vittelleschi, Lorenzo. Descrizioe del Palazzo governiale di Ragusa, 1816., 203 str., rkp. 45

Evanđelje na arapskom jeziku s komentarima, sv. 1, rkp. 18

Fondra, Lorenzo, Historia delle reliquie del san Simeone profeta, 1686., rkp. 122

Franjo Josip I. Program Akademije biskupskog sjemeništa u Dubrovniku o 50. obljetnici vladanja cara i kralja Franje Josipa I., 30 str., rkp. 25

Gazarović, Aleksandar: Avvenimenti historici compendiati in tre libri; Historia d’illustrissimi prelati di Lesina e Brazza, rkp. 120–121

Gogala, Federik. Rodoslovlje obitelji Dominis, Split 1951., 101 str., rkp. 109

Govor u počast generalnom providuru Dalmacije i Albanije Marin Cavalliju izrečen u Šibeniku 1740., 16 str., rkp. 15

Gurato, Ivan. Prijepis spisa o Mihovilu Spalatinu, Rabljaninu, rkp. 2

Hajtilović, obitelj i Marko. Povijesne crtice o obitelji Hajtilović iz Dubrovnika i Marku

Hajtiloviću, studentu kirurgije, 6 str., rkp. 84

Italija, Storia d’Italia dal X–imo al XVI–imo. secolo, 502 str., rkp. 70

Ivanović, Cristoforo, Cronica degli annali di Budua, 1650., 31 list., rkp. 65

Justin, Marko Junijan, prijevod s latinskoga na talijanski „Le istorie di Giustino“, rkp. 127

Kačić, Mate, prijepis isprava obitelji Kačić iz Makarske (1102.–1814.), 43 str., rkp. 82

Karazia, Marko. Prijepisi mletačkih dokumenata o vojničkoj službi Marka Karazija, 1752., 1779., 196 str., rkp. 24

Katalog zabranjenih knjiga 1814–1820., 1840., 1847., rkp. 87, 88, 89, 90

Kninska krajina. Fotokopije iz Arhiva SANU u Beogradu, rkp. 107

Knjižnica i arhiv Franjevačkog samostana u Karinu. Napisao fra Stanko Bačić, 1996. Rkp. 111. Fotokopije. Izdvojeno.

Kotor, razni privatno–pravni ugovori, 1715.–1770., 60 str., rkp. 7

Kotor 1848–1850. mit Einblick auf die Ereignisse, 25 str., rkp. 94

Kotor, Upute dužda Anzolu Barbaru, rektoru i providuru Kotora. 1719, 150 str. Rkp. 12:

Kotor, prijepisi privatno–pravnih isprava 1715.–1770., 47 listova, rkp. 7

Kreljanovich, Albinoni Giovanni. Izvještaj od 27.8.1806. upućen Vicku Dandolo, 32 str., rkp. 77

Kunić, Rajmond, Govor u čast pape Klementa XIII. Prijepis tiskane knjige 1758., 27 str., rkp. 59; Izabrani epigrami s grčkoga prevedeni na latinski, 1837., 244 str., rkp. 13

Logika, Logicae tractatus – patris Silotti, 1715., rkp. 9

Lupatus, Ivan Andreas. De valetudine studiosorum ac tegatorum tuenda. Carmen, 1770., 127 str., rkp. 14

Marinović, Marko. Serto poetico… sulla tomba del Marco Bruere, console generale di

Francia in Algeri, hrvatski i talijanski, 5 str., rkp. 61

Matijašević Karamaneo, Antun. Zapisi o Hvaru, 19 str., rkp. 123

Memorie sul governo politico e civile dell’ex Repubblica di Ragusa; Izvješće upućeno 1833. guverneru Dalmacije Lilienbergu, 203 str., rkp. 44 i 45

Milašić, Ivan. Contra Malicem processus, 1613. Postupak egzorcizma, rkp. 119/2

Mitrović Ritter von, Generalmajor. Autobiografija, 93 str., rkp. 67

Normalien Sammlung – Zbirka pravnih propisa: 1887.–1896., 5 sv. Sign. F. 21–22.28–30/VI.

Norme uređenja Vlade – Norme d’organizazione per il Governo, 1819., 26 str., rkp. 27

Note di statistica del’Impero Austriaco preceddute da alcuni nozioni teoretiche. Padova, anno scolastico 1862/63., skripta, rkp. 93

Notizie relative al seminario di Spalato, 1816., 23 str., rkp. 86

Novak, nadbiskup. Govor arhiđakona Jurovića prilikom ustoličenja zadarskog nadbiskupa

Josipa Frane Novaka, 1823., 8 str., rkp. 83

Officio e Messa di San Trifono, 1899., 12 str., rkp. 46

Ostojić, Ivan. Moja sjećanja. Krapina, 162 str., rkp.116. Stojopis. Izdvojeno.

Pag, Vanacca Vincenzo. Notizie storiche di Pago e sua isola, 22. str., rkp. 80

Palmotić don Djore, Prikasagnia, 1685., 513 str., rkp. 53

Papafava, Vladimir. Il diritto internazionale privato. Delineazioni storico giuridiche.

Tiskano u Annuario Dalmatico. U/1884, str. 11–57, rkp. 101

Pavić pl. Pfauenthal Alfonso. Prinosi povijesti Poljica osobito glede reda velikih knezova, 285 str., rkp. 47

Pavlović Lučić, Ivan Josip, biskup, Refutatoria epistola. Macarsca, 1812., 3 str., rkp. 60

Petrovića, Petar I. Njegoš. Prijevod na talijanski spjeva „Glas Kamenštaka“, 76 str., rkp.78

Poesie diverse: prima raccolta 18. i 19. st., 196 str., rkp. 52

Poljica: Povijesne crtice o Poljicima, 6 sv., rkp. 10

Ponte, Valerio. Storia di Zara, 79 listova

Popolazione alla fine dell’anno 1847. Sada se nalazi u: Miscellanea, sv. 1, poz. R, rkp. 102

Praga, Giuseppe. Alberi genealogici zaratini. Fotokopije iz fonda Praga u Biblioteca Nazionale Marciana u Veneciji, 131 list, rkp. 112

Praxis iudiciaria iuxta stilum Curiae Ragusine. XVII.–XVIII. st., 126 str., rkp. 51

Prebjezi iz Makarskog primorja, rkp. 64

Pribojević, Vicentius, De origine successibusque Slavorum, 1525., rkp. 20

Ragazoni, Vettore. Lettera autografa, 1606., rkp. 46a

Razzi, Serafino. La storia di Ragusa. Lucca, 1595., sign. I. H.126

Rechberger, Giorgio, Manuale di Diritto ecclesiastico austriaco, 1815., 291 str., rkp. 71

Regolamento degli ospitali provinciali della Dalmazia, 19. st., 50 str., rkp. 30

Rosaneus, Antonius. Vausalis sive occhialinus, Algeris prorex, Corcyram Melaonam, terra marique oppugnat nec expugnat. Opsada Korčule 1571., 98 str., rkp. 37

Ruich, Marcuslaurus, Blasone genealogico di tutte le famiglie nobili della citta di Pago, 1784., rkp. 43

Ruich, Marcuslaurus, Questiones inter canonicos Paghenses excitatae in eligendo archipresbytero, 1725. Pars prima, 110 str., rkp. 33

Ruich, Marcuslaurus, Constitutiones: indulta, decreta, litterae ducales etc. Capituli et cleri … S. Mariae Majoris Pagensis, 1792., 81 str., rkp. 32

Ruich, Marcuslaurus, Delle riflessioni storiche sopra l’antico stato civile et ecclesiastico

della città et isola di Pago, 1780., 3 sv., rkp. 34/1–3

Ruich, Marcuslaurus, Legum, statutorum, privilegiorum, tum priscarum tum novarum, sanctionum et rescriptorum civitatis et insulae Paghi in Venetorum Dominio. Tomus primus, 75 str., rkp. 31

Ruich, Marcuslaurus, Osservazioni storiche sopra l’antico stato civile et ecclesiastico della città et isola di Pago o sia dell’antica Kessa, 222+12 listova, rkp. 34

Salamunić, Petar Beda. Ispisi o povijesti Brača 1774.–1777., rkp. 125

Samostan benediktinki Sv. Marije u Zadru, 59 str., rkp. 55

Sandri, Nikola. Raccolta di tutto ciò che fu operato dalla città di Zara dai momenti della minaciata caduta del Veneto Governo fino all’entrata in Dalmazia delle truppe di Sua Maestà Imperiale Regia Appostolica Francesco OO, 63 str., rkp. 19

Šantić, Mate. Santich prof. Matteo, Osservazioni sull’Osmanide, 19 str., rkp. 91

Sarpi, Paolo. Opinione …in qual modo debba governarsi la Repubblica di Venezia, 1515., 44 lista, rkp. 124

Sistema regulativo della Veneta Provinzia della Dalmazia. Fotokopije. Rkp. 105. Izdvojeno.

Sistematizione della cura d’anime nella Provincia, anno 1824–1861. Sada u: Miscellanea CXXIV, br. 130, poz. 13, rkp. 68 i 69

Sjemenište u Prikom kod Omiša: Uredbe i pravila 1751., 24 str., rkp. 66

Smirić, Antonio: O kolonatu u Dubrovačkoj Republici i Dalmaciji, 1874., 226 str., rkp. 26

Società Filarmonica, 1859.–1894., 2 sv., rkp. 72

Sorkočević, Antun, Fragmneti političke i književne povijesti Dubrovačke Republike,

Pariz, 1839, 116 str., rkp. 17

Sorkočević, Pjerko, Merope i Polifente. Tragedija, 180 str., rkp. 4

Spalatin, Michiele d’Arbe. Dokumenti, pisma, sastavci, 108 str., rkp. 2

Statut (madrikula) dubrovačke bratovštine Sv. Lazara. Prijepis, 48 str., rkp. 85

Statut i reformacije Dubrovnika, rkp. 42, 79

Statut Poljički, 88 str. (nedostaju str. 43 i 44), bosančica, rkp. 103

Statut Splita priredio za tisak Alačević, Josip, rkp. 8/1–4

Statut Trogira: izvaci o vlasnicima i obrađivačima zemlje, Trogir 1834., 1 str., rkp. 113

Statuta Capituli Basilicae metopolitanae Jadrensis, 1874., 57 str., rkp. 50

Statuta civitatis Ragusii anni 1272., rkp. 41, 42

Statuta Ragusina. Bona Serafino e Nicolò, Indici delli statuti reformazioni. Libro verde e libro gialo (Dubrovnik), 72 str., rkp. 79

Statuta Ragusina. Liber Croceus ab anno 1460–1665., 422 str., rkp. 40

Statuta Ragusina. Liber reformationum 1335–1420., 180 str., rkp. 38

Statuta Ragusina. Liber Viridis ab anno 1355–1460., 510 str., rkp. 39

Statuta Spalatensis urbis, 1412., 2 sv., rkp. 11

Statuti della città di Arbe, 72 str., rkp. 104

Statuto di Traù. Estratto, 1708., rkp. 113

Statuto del Commun d’Arbe, 119 listova, rkp. 35

Stojković, Benedikt, Oratio in funere Clementis XIII. Pontificis Maximi. Romae, 1769., 34 str., rkp. 63

Stulli, Biaggio, Diario dall’anno 1806. all’anno 1842., rkp. 49

Tanzlingher Zanotti, Ivan, Conferimento di beneficii (Isprave o podjeli nadarbina 1413.–1720., 107 str., rkp. 119/5

Tanzlingher Zanotti, Ivan, Contra haereses Lutheri, 40 str., rkp. 119/3

Tanzlingher Zanotti, Ivan, Descrizione dei vescovi ed arcivescovi di Metropolitana di

Zara dall’anno 388. fino 1746., 58 str., rkp. 54

Tanzlingher Zanotti, Ivan, Processus contra Asmodeum principem daemonum, 154 str., rkp. 119/4

Teološke teze. Predgovor diskusiji teoloških teza koju su održali franjevci, 5 str., rkp. 62

Tiepolo, Giovanni, Delle historie Venete (od god. 1343.), 124 str., rkp. 73

Tomić, Jovan, Naselja u Mletačkoj Dalmaciji. Niš 1914., strojopis, 106 str., rkp. 97

Tomić, Jovan, Popis arhivskoga gradiva iz Državnoga arhiva u Mletcima. Rukopis u SANU u Beogradu, 153 str., rkp. 95

Urlić, Šime, Školstvo za austrijske uprave 1814–1918. Strojopis, 38 str., rkp. 117

Vatikanski arhiv. Ispisi Zec fra Dane, posebno o upadu Turaka i o Morlacima, rkp. 76/1–8

Zadar, općina: Knjiga zadarskih gađana/Vijeće građana, 17 st., 138 str., rkp. 108a

Zadar, općina: Libri consiliorum communitatis Jadrae, 1442.–1543., rkp. 108/1–3

Zamagna, Bernardus, Idyllia, 1768., 22 str., rkp. 553e

Zamagna, Bernardus, Carmina, 33 str., rkp. 554e

Zamagna, Bernardus, Navis aeria et elegiarum monobiblos, 1768., 138 str., rkp. 552

Zamagna, Bernardus, Ragusini Echo. Libri duo, 1764., 66 str., rkp. 551e

Zamanja, Mato Ksaver, Osservazioni sull’Osmanide di Gondola, 1825., 101 str., rkp. 28

Zaninović, Marin. Prijepisi više djela: Zavoreo, Domenico. Istoria della Dalmazia, 1603.,

Petronii Arbitri fragmentum ex codice Traguriensi … Marini Statilii; Vicentii Priboevi Pharensis: De origine successibusque Slavorum, 1525.; Divi Hieronymi origini regione disputatio auctore Francisco Ligniceo, rkp. 20

Židovi u Dalmaciji i dijelom u Levantu, kao i o Mlečanima i Turcima koliko su u vezi sa Židovima, 154 str., strojopis

Zmajević, Vincenzo. Specchio della verità (Zrcalo vjerskih istina i polemika s pravoslavljem), 18. st., 119 listova, rkp. 1

JEZIK/PISMO

latinski, talijanski, hrvatski; latinica, arapski

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Katić Piljušić, Mirisa. Rukopisi u Knjižnici Državnog arhiva u Zadru, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 53 (2011), str. 387–417. *** Katić Piljušić, Mirisa. Rukopisna ostavština bilježnika i povjesničara Marka Lara Ruića, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 46 (2004), str. 307–324.