[0461] Matične knjige građanskog stanja (uffici di stato civile), (1942. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–461

Naziv zbirke: Matični uredi, Općinski uredi građanskog stanja

Vrijeme nastanka gradiva: 1942.–1943.

Količina gradiva: 23 knj.

Stvaratelj: (Ufficio di stato civile)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Raspadom Kraljevine Jugoslavije u travanjskom ratu 1941. veliki dio Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, Dalmacije, Boke kotorske i jadranskih otoka okupirala je Italija. Ta anektirana područja priznata su joj tzv. Rimskim sporazumima od 18. svibnja 1941. Na osnovi tih sporazuma stvoren je Guvernatorat na čelu s Vladom za Dalmaciju (R. Governo della Dalmazia). Guvernatorat se dijelio na 3 pokrajine: zadarsku, splitsku i kotorsku. Na čelu guvernatorata stajao je guverner ili namjesnik sa sjedištem u Zadru, koji je izravno podložan Duceu. Na čelu pokrajina postavljeni su prefekti, koji su obavljali sve građanske i državne poslove sukladno talijanskim zakonima. Na čelu općina stoji načelnik, kojeg imenuje namjesnik. Općine su vršile vlast i poslovanje u predmetima javnih radova, putova, zdravstva i higijene, nadzor nad živežnim namirnicama i razne druge službe – prosvjetne, kulturne i upravne, koje su određene zakonskim odredbama ili vladinim ovlaštenjima.

Među takve odredbe spada i Naredba guvernera Dalmacije od 30. svibnja 1941., kojom se pri svim općinama osniva matični ured pod nazivom ured građanskog stanja (Ufficio di stato civile). Ti su uredi počeli raditi 1. kolovoza 1942. Pored općina, uredi građanskog stanja mogli su se osnivati u varošima, na otocima, koji su sastavni dio općina, kada oni zbog udaljenosti od glavnog mjesta ili iz drugih razloga nemaju dobre veze s glavnim središtem općine. Civilni povjerenik ili njegov zamjenik službenik je Ureda građanskog stanja. On može dodijeliti funkcije službenika ureda građanskog stanja tajniku ili nekoj drugoj osobi koja udovoljava uvjetima. Općine s manje od 1000 stanovnika, mogle su vođenje matičnih knjiga rođenih i umrlih povjeriti mjesnom župniku. Svi uredi građanskog stanja vodili su registre o državljanstvu te knjige rođenih, vjenčanih i umrlih. Registri se vode u dva primjerka od kojih se svaki smatra izvornikom. Prije uporabe te je knjige ovjeravao sudac mjerodavnog suda tako da je na prvoj stranici svakog registra upisao od koliko se stranica registar sastoji. Civilni povjerenik je do kraja listopada svake godine dostavljao sucu registre koji mu trebaju za sljedeću godinu, a sudac ih je vraćao do 15. prosinca. Svake godine novi registri počinju 1. siječnja, a zaključuju se 31. prosinca. Tijekom siječnja svake godine službenik građanskog stanja mora sastaviti kazalo abecednim redom prezimena. Registri se moraju pisati na talijanskom jeziku. Knjige rođenih sastoje se od dva dijela, a svaki dio od dviju serija A i B. U seriji A prvoga dijela upisuju se izjave rođenja, uključivši i zakašnjele, koje se obavljaju po postignutom ovlaštenju okružnog suda, a u seriju B prvoga dijela upisuju se zakašnjele izjave rođenja bez traženja ili prije ovlaštenja okružnoga suda. U seriji A drugog dijela upisuju se rođenja koja su se zbila u inozemstvu, zatim rođenja na putovanju morem, željeznicom te priznanja očinstva i sl.

Knjige vjenčanja imale su samo jedan dio razdijeljen u dvije odvojene serije označene velikim slovom A odnosno B. U seriji A upisuju se vjenčanja sklopljena u istoj općini pred svećenicima, a u seriji B upisuju se vjenčanja sklopljena u inozemstvu i pravomoćne sudske presude.

Knjige umrlih sastoje se također od 2 dijela. U prvom dijelu upisuju se izjave o smrti izrečene pred službenikom ureda građanskog stanja u roku 24 sata. Drugi dio sastoji se od 3 serije označene slovima A, B i C. U seriju A upisuju se pokojnici preminuli izvan mjesta svoga prebivališta. U seriju B upisuju se podaci o smrti koje je službenik primio od bolnica, instituta ili bilo koje druge ustanove. U seriju C upisuju se preminuli u inozemstvu, tijekom putovanja morem, željeznicom, preminuli časnici oružanih snaga i smrti upisane po sudskoj presudi.

Knjiga državljana se ne sastoji od dijelova i serija, nego je jedinstvena. U nju se upisuje stjecanje ili gubitak državljanstva, zabrana državljanstva ili njegovo ponovno stjecanje.

POVIJEST ZBIRKE

Knjige su pronašli djelatnici nekadašnjeg Sabirnog arhivskog centra Šibenik (danas Državni arhiv u Šibeniku) u lipnju 1999. godine prilikom preuzimanja gradiva Okružnog suda Šibenik. Državnom arhivu u Zadru predane su u prosincu 1999. godine. Ukupno su 23 dobro sačuvane knjige. Prilikom sređivanja knjige su razvrstavane po općinama abecednim redom. Za svaku općinu upisane su knjige rođenih, vjenčanih i umrlih. Nije pronađena niti jedna knjiga državljana.

SADRŽAJ

Ova arhivska zbirka sadrži matice rođenih, vjenčanih i umrlih sljedećih općina: Novigrad, Obrovac, Preko, Smilčić i Zemunik. Premda su župnici i dalje vodili crkvene matice, knjige matičnih ureda zvanih uredima građanskog stanja, pokazuju do koje mjere je već na početku okupacije Italija provodila talijanizaciju hrvatskog puka.

POPIS GRADIVA

Općina Novigrad (Comune di Novegradi)

MK R 8.1942. – 2.1.1943., knj. 1

MK V 28.8.1942. – 17.11.1942., knj. 1

MK M 3.8.1942. – 23.12.1943., knj. 1

MK M 19.10.1942. – 15.12. 1942., knj. 1

Općina Obrovac (Comune di Obrovazzo)

MK R 12.8.1942. – 31.12.1942., knj. 1

MK V 23.9.1942. – 31.12.1942., knj. 1

MK M 5.10.1942. – 31.121942., knj. 1

MK M 25.10.1942. – 8.12.1942., knj. 1

Općina Preko (Comune di Oltre)

MK R 11.8.1942. – 31.12.1942., knj. 1

MK R 6.9.1942. – 1.1.1943., knj. 1

MK V 17.8.1942. – 30.12.1942., knj. 1

MKM 13.08.1942. – 31.12.1942., knj.1

MK M 20.10.1942. – 29.12.1942., knj.1

Općina Smilčić (Comune di Timeto)

MK R 4.8. 1942. – 31.12.1942., knj. 1

MK R 1.10.1942. – 31.12.1942., knj. 1

MK V 28.8.1942. – 25.12.1942., knj. 1

MK M 27.8.1942. – 25.12.1942., knj. 1

MK M 22.10.1942. – 31.12.1942., knj. 1

Općina Zemunik (Comune di Zemonico)

MK R 1.8.1942. – 29.12.1942., knj. 1

MK R 5.8.1942. – 20.12.1942., knj. 1

MK V 10.8.1942. – 31.12.1942., knj. 1

MK M 10.8.1942. – 28.12.1942., knj. 1

MK M 28.8.1942. – 6.12.1942., knj. 1

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–378: Zbirka matičnih knjiga 1565.–1949.

HR–DAST–30: Vlada za Dalmaciju (R.Governo della Dalmazia)1941.–1943.

HR–HDA–1171: Vlada za Dalmaciju (R.Governo della Dalmazia) 1941.–1943.

HR–AZDN–43: Matične knjige

BIBLIOGRAFIJA

Scotti, Neva. Pokušaj primjene rimskih ugovora od 18. svibnja 1941., Zadarska smotra, 42(1993), 6, str. 57–81 *** Giornale ufficiale del Governo della Dalmazia. Zadar, (1941.– 1943.). *** Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d’ Italia. Rim, (1929.–1941.)