[0448] „Bokanjac” d..d. Zadar (1972.–2003.)

Signatura: HR–DAZD–448

Klasifikacija: G.2.3.2.

Naziv fonda: Bokanjac d.d.

Vrijeme nastanka gradiva: 1972.–2003.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 36 kut., 5 svež.; 4 d/m

Stvaratelj: Bokanjac d.d.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće Bokanjac za proizvodnju mlijeka, ratarsko–povrćarsku i stočarsku proizvodnju osnovano je 1985. izdvajanjem iz radne organizacije „Vrana“ u Biogradu n/m. Državno poljoprivredno dobro „Vrana“ osnovano je rješenjem NO kotara Zadar 17. studenoga 1951. (br. 13658/51). Tada mu je dodijeljeno i zemljište. Poljoprivredno dobro je od početka do trenutka izdvajanja radne jedinice „Bokanjac“ sukladno zakonskim promjenama više puta mijenjalo naziv, a u vrijeme spomenutog izdvajanja bila je to Radna organizacija „Vrana“.

Poduzeće „Bokanjac“ u u svom je sastavu imalo mliječnu farmu „Bokanjac“ te poljoprivredno zemljište Bokanjačko blato, Lug, Rašinovac, Crno i Zemunik Donji. Sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća, transformirano je i upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu 25. svibnja 1994. godine, a 2003. poduzeće je proglasilo stečaj.

POVIJEST FONDA

Stečajni upravitelj poduzeća „Bokanjac“ manji dio gradiva ovog arhivskog fonda predao je Državnom arhivu u Zadru 3. prosinca 2003. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 330/03). Dana 6. svibnja 2004. godine obavljena je primopredaja i preostalog dijela gradiva koje je registrirano pod brojem 338/04. U zapisniku o toj primopredaji (12/5–04) naznačeno je i gradivo što ga je zadržalo poduzeće „Vigens“ koje je preuzelo dio proizvodnje i opremu poduzeća „Bokanjac“ d.d. u stečaju. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži zapise poduzeća nastale u razdoblju od 1972. do 2003. godine. Najveći dio gradiva je financijska dokumentacija od koje će dio biti izlučen po isteku rokova čuvanja. Osim financijske dokumentacije sačuvani su i zapisnici Radničkog savjeta i Upravnog odbora, sudski spisi, spisi registracije poduzeća, razni pravilnici i statuti, izvješća, poslovni ugovori, podaci o pretvorbi i dioničarima, podaci o osnovnim sredstvima, statistički podaci, dokumenti kadrovske službe, među kojima 355 dosjea radnika i 26 radnih knjižica.

Sačuvano je gradivo najvećim dijelom nastalo u vrijeme odvajanja od RO „Vrana“ 1984. godine.

POPIS GRADIVA

Knjige

1. Matična knjiga radnika 1985.–2002., knj. 1

Spisi, 1972.–2000., kut. 1–36.

1. Zapisnici Radničkog savjeta i upravnog odbora, ugovori o pretvorbi, dioničari, 1984.– 2003., kut. 1–8.

2. Financijska dokumentacija, kut. 9–15.

3. Dosjei radnika, kut. 16–30.

4. Obrazac M4, kut. 31–35.

5. Radne knjižice, pečati, kut. 36.

6. Isplatne liste i kartice osobnog dohotka, 1972.–2000., svež. 1– 5

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.