[0443] Medicinska škola „Ante Kuzmanić” u Zadru (1948. – 1996.)

Signatura: HR–DAZD–443

Klasifikacija: D.2.3.

Naziv fonda: Medicinska škola „Ante Kuzmanić“

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1996.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 d/m

Stvaratelj: Medicinska škola „Ante Kuzmanić“ Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U Zadru postoji tradicija obrazovanja bolničarki–primalja. Na prijedlog dalmatinskoga protomedika Andrije Mosetiga od 14. veljače 1818. da se u Zadru otvori primaljska škola, car Franjo I. to je odobrio tek 31. listopada 1820. godine. U studenome 1821. započela je djelovati Primaljska škola u Zadru. Njezinim ravnateljem redovno je bio pokrajinski protomedik, a profesor se postavljao izborom na temelju natječaja „za katedru profesora primaljstva“. Učenicama se predavalo i ispit se polagao na hrvatskom jeziku, jer učenice nisu znale drugi jezik.

Škola je djelovala sve do talijanske okupacije nakon Prvog svjetskog rata, kada su je ukinule talijanske vlasti. Time je prestala edukacija primalja na području Dalmacije sve do kraja Drugog svjetskog rata, pa se u Dalmaciji osjećao nedostatak obrazovanih primalja. Hrvatsko ginekološko društvo na svom II. sastanku održanom u Zagrebu 2. studenoga 1942. donijelo je rezoluciju kojom se ukazuje na potrebu otvaranja primaljske škole u Splitu za cijelu Dalmaciju. Slijedom te rezolucije obavljene su i pripreme, no do ostvarenja nije došlo zbog ratnih zbivanja.

Nakon Drugog svjetskog rata održava se tečaj za babice i njihove pomoćnice u splitskom rodilištu. Kako je i dalje ostao problem obrazovanja primalja, Ministarstvo narodnog zdravlja NR Hrvatske u lipnju 1946. šalje u Split komisiju da razmotri rad Oblasne babičke škole u Splitu. U izvješću komisije je naznačeno da Oblasna babička škola u Splitu treba nastaviti s radom, ali potrebe u Dalmaciji traže da se u Zadru ponovno otvori negdašnja primaljska škola. Ministarstvo narodnog zdravlja u Zagrebu, Odjel za stručnu nastavu, svojim dopisom od 31. listopada 1947. (br. 43965–X–1947) izvješćuje nadležne u Zadru o odluci da se ponovno otvori Babička škola u Zadru. Škola je započela s radom 1. svibnja 1948. godine. U Zadar je 1. lipnja 1948. stiglo 36 polaznica škole, sve iz okolice Zagreba i Slavonije. Prema tada važećim propisima učenice babičkih škola trebale su stanovati u internatu koji je bio sastavni dio škole. Škola i dom trebali su biti što bliže rodilištu kako bi se učenice mogle što više uključiti u praktični rad u svako doba dana. Školi je dodijeljena stambena zgrada nasuprot rodilištu. Prve generacije imale su dvogodišnje školovanje, nakon čega su polagale završni ispit i dobile diplomu babice.

Godine 1951. svečano je proslavljena 130. obljetnica rada Babičke škole i tom prilikom objavljena je Spomenica Babičke škole u Zadru. Godine 1959. Sabor NR Hrvatske donosi Zakon o medicinskim školama kojim se školovanje babica produžje na 4 godine, što je u potpunosti zaživjelo tek školske godine 1963./1964. Škola je prestala djelovati 1977. godine. U skladu s tadašnjom reformom školstva spojena je sa Školom za medicinske sestre u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u zdravstvu – Zadar.

Škola za medicinske sestre u Zadru osnovana je Rješenjem Narodnog odbora Kotara Zadar od 24. rujna 1958. (br. 01–6473/58) i od tada do udruživanja sa Školom za medicinske sestre primaljskog smjera djeluje kao samostalna ustanova. Prva je generacija učenica upisana u trogodišnji program, a već sljedeće godine učenice se obrazuju po četverogodišnjem programu. Škola je započela s radom u Medulićevoj ulici na poluotoku kao Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u zdravstvu. Godine 1987. Škola još jednom mijenja ime i nastavni program i postaje Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u zdravstvu i osobnim uslugama, jer je uveden novi smjer frizera i kozmetičara.

Centar je ukinut nakon 1991. kada je stvorena Republika Hrvatska. Tada obrazovanje za osobne usluge postaje posebna škola, a Medicinska škola dobiva ime po istaknutom zdravstvenom, prosvjetnom, kulturnom i političkom djelatniku dr. Anti Kuzmaniću, koji je djelovao u Školi kao njen nastavnik teoretskog i praktičnog primaljstva i ravnatelj u razdoblju od 1834. do 1854. godine. Odluka o preimenovanju donesena je na sjednici Vijeća udruženog rada i Društveno–političkog vijeća Skupštine općine Zadar 16. rujna 1992. godine. Tijekom Domovinskog rata Škola je više puta bila izravno pogođena neprijateljskim granatama, pa se u školskoj godini 1993./1994. nastava morala održavati dijelom u prostorima gimnazije „Franjo Petrić“, a dijelom u prostorijama Obrtničke škole „Gojko Matulina“. Nastava iz stručnih predmeta održavala se u bolnici. Godine 1997. Medicinska škola uselila se u obnovljenu nekadašnju vojarnu u Ulici dr. Franje Tuđmana.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo Medicinske škole primljeno je u Arhiv u dva navrata. Prva primopredaja je bila 30. kolovoza 1991. godine i nije upisana u Knjigu primljenog arhivskog gradiva, ali je sačuvan primopredajni zapisnik sastavljen u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje u zdravstvu. Prema tom zapisniku u Arhiv je preuzeto 8 svežnjeva spisa i 174 knjige gradiva Primaljske škole u Zadru nastalog u razdoblju od 1948. do 1964. godine. Uz to gradivo preuzeti su imenici i dnevnici Medicinske škole i Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje u zdravstvu. Druga primopredaja uslijedila je 11. studenoga 2002. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 309/02). Tada je izrađen i primopredajni zapisnik s popisom. Gradivo prve i druge predaje je združeno u jedan arhivski fond, ali nije sređeno niti je izrađen sumarni inventar fonda.

SADRŽAJ

Fond sadrži gradivo u rasponu od 1948. do 1996. godine. To je gradivo nastalo djelovanjem Primaljske škole u Zadru, Škole za medicinske sestre, Đačkog doma Medicinske škole, Centra za usmjereno obrazovanje u zdravstvu i Medicinske škole „Ante Kuzmanić“.

Gradivo Primaljske škole čine urudžbeni zapisnici (1948.–1956. i 1961.–1964.), zapisnici sjednica, zapisnici o polaganju završnih ispita, knjige podataka o učenicima, završni računi, imenici i dnevnici od 1948. do prestanka rada škole.

Gradivo Medicinske škole čine opći upravni spisi s urudžbenim zapisnicima, nepotpuni imenici, dnevnici (od šk. god. 1970./1971. do 1985./1986.), nepotpuni zapisnici Vijeća za program, Nastavničkog vijeća, Školskog odbora, osnovne organizacije Saveza komunista, Osnovne organizacije sindikata. Među spisima se nalaze dokumenti o upisima, svjedodžbe, dokumenti o osnivanju škole, razne diplome i priznanja, planovi nastave, statut škole, oglasi knjiga i slika za razdoblje od 1959. do 1996. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici 1948.–1956. i 1961.–1964.

Spisi, 1948.–1996.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–561: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Primaljska škola – uprava 1820.–1904.

BIBLIOGRAFIJA

Škarica, Miloš. Primaljska škola u Zadru: historijski pregled, u: Spomenica prigodom stogodišnjice rada Babičke škole u Zadru. Zadar, 1951.: str. 8–19