[0437] Tekstilna industrija Zadar (1945. – 2001.)

Signatura: HR–DAZD–437

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: Tekstilna industrija Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–2001.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 150 d/m

Stvaratelj: Tekstilna industrija Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Počeci Tekstilne industrije Zadar sežu u 1927. godinu kada je započela izgradnja tvornice SAPRI, koja je u svom programu imala i proizvodnju ribarske opreme, ulov i preradu ribe. Tijekom bombardiranja Zadra u Drugom svjetskom ratu tvornica je gotovo potpuno uništena, a nakon oslobođenja Zadra iz ruševina je spašeno nešto strojeva za proizvodnju mreža i konca. Strojevi i lokacija bili su osnova za pokretanje proizvodnje 1948. godine. Tvornica je u registar Trgovačkog suda u Splitu upisana 21. travnja 1953. na osnovi rješenja Narodnog odbora gradske općine Zadar 4325/53., i odluke Vlade Narodne Republike Hrvatske br. 10845 od 6. kolovoza 1947. Tvornica je registrirana pod imenom Tvornica mreža, ribarskog konca i konopa – Zadar „Boris Kidrič“ s djelatnošću nabave sirovina, prerade i prodaje vlastite proizvodnje.

Godine 1957. započele su prve promjene u ustroju tvornice. Izdvojio se kudeljni odjel u novu tvornicu „Otočanka“, a istovremeno su izgrađeni novi kapaciteti za proizvodnju i preradu pamuka do gotovih proizvoda: Predionica, Končaonica, Tkaonica, Dorada i prvi pogon za poliamidna vlakna na području tadašnje države – Krep končaonica. Godine 1962. od matične tvornice izdvojio se pogon za proizvodnju ribarskih mreža i ribarskog konca u Tvornicu mreža i ribarskog konca „Danilo Štampalija“ u Biogradu na moru. Sedamdesetih godina 20. st. tvornica doživljava vrhunac u proširivanju i broju zaposlenih, da bi u narednom desetljeću započeo njezin put prema stečaju koji je proglašen 30. lipnja 1990. godine. Tvornica je nastavila djelovati pod nazivom Tekstilna industrija Zadar od 1. srpnja 1990. godine, da bi godine 2000. opet bio proglašen stečaj.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda prvi put je upisano u Kartoteku ustanova, poduzeća i organizacija Arhiva u Zadru 31. listopada 1958. godine. Prvi pregled registrature bilježi se 3. prosinca 1969. godine. Od tada do kraja djelovanja stvaratelja Arhiv je redovno obavljao nadzor i izlučivanja gradiva. Nakon proglašenja prvog stečaja obavljena je prva primopredaja gradiva koja nije registrirana, nakon koje su u razdoblju do 2008. uslijedile još tri primopredaje (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 296, 301, 403). Fond nije arhivistički obrađen.

SADRŽAJ

Sačuvana je cjelina gradiva od godine 1947., a iz prethodnog razdoblja sačuvana je mala Količina gradiva od kojeg se posebno može istaknuti popis njemačkih zarobljenika koji su 1945. radili na raščišćavanju ruševina bivše tvornice.

Gradivo sadrži tekuću korespondenciju uprave i urudžbene zapisnike za razdoblje 1947.–1987., financijsku dokumentaciju (završne račune, glavne knjige, financijske dnevnike, bolovanja, bilance, blagajnu, kartice dobavljača i kupaca), dosjee zaposlenika, matične knjige, rješenja o mirovinama, rješenja o godišnjim odmorima, obrasce M4, ugovore o radu, podatke o plaćama, zdravstvene kartone, ugovore za rješenja o dodjeli stanova zaposlenicima, dokumentaciju stambene zadruge „Tekstilac“, projekte stambenih blokova, spise koji se odnose na stambenu problematiku zaposlenika, zapisnike radničkog savjeta, zbora radnih ljudi, upravnog i izvršnog odbora, nadzornog odbora, sjednica sindikata, skupštine TIZ–a, Aktiva žena i kolegija. Osim toga sadrži i razne pravilnike, dokumentaciju o registraciji, zapisnike sindikata, spise koji se odnose na nogometni klub „Tekstilac“, 7 brojeva časopisa Tekstilac, spise koji se odnose na „Tekstilijade“ i vatrogasno društvo tvornice, spise o radu invalidske komisije, o disciplinskim postupcima, dokumentaciju Tekstilne škole, spise organizacije Saveza komunista u tvornici. U gradivu se nalazi i elaborat o pretvorbi i procjena vrijednosti imovine. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

POPIS GRADIVA

Knjige i spisi, 1945.–2001., 150 d/m

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.