[0432] Poljoprivredni kombinat Zadar (1964. – 1995.)

Signatura: HR–DAZD–432

Klasifikacija: G.2.3.1.

Naziv fonda: Poljoprivredni kombinat Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1964.–1995.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 42 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredni kombinat Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Godine 1956. izvršen je upis i konstituiranje poduzeća „Smilčić“ – Poljoprivredno dobro u Smilčiću. Iste godine pripojena su mu poljoprivredna dobra: „Ravni kotari“ u Zemuniku Donjem, „Nadin“ u Benkovcu i „Baštica“ u Islamu Latinskom. Godine 1960. sjedište poduzeća premješteno je iz Smilčića u Zadar. Dana 29. rujna 1962. promijenjeno je ime poduzeća u Poljoprivredno dobro „Zadar“. Taj naziv poduzeće je imalo do 1971. godine, kada opet mijenja ime u „Agrozadar“ – Poljoprivredni kombinat Zadar. Od 1975. do 1990. godine bilo je još 8 promjena naziva i reorganizacija unutar poduzeća. Godine 1990. godine poduzeće je registrirano kao Složeno poduzeće Poljoprivredni kombinat „Zadar“ n. sol. o.

U sastavu SOUR PK „Zadar“ bila su udružena sljedeća poduzeća: „Voćarstvo–vinogradarstvo“, „Bokanjac“, „Agroprodukt“ Benkovac“, „Plodine“. Godine 1991. upisana je statusna promjena složenog oblika organiziranja – Složenog poduzeća „Zadar“ u dioničko društvo „Agrozadar“, čiji su osnivači bila poduzeća „Bokanjac“, „Plodine“ i PK „Zadar“. PK „Zadar“ bavio se voćarstvom, pogotovo proizvodnjom breskve i višnje maraške, vinogradarstvom, povrtlarstvom; prodajom vlastitih proizvoda – veletrgovina u zemlji i inozemstvu i drugim srodnim poslovima.

Za vrijeme okupacije dijelova Zadarske županije u Domovinskom ratu od 1991. do 1995. Godine, na okupiranim dijelovima benkovačkog kraja u Smilčiču i Nadinu Srbi su osnovali javno poduzeće Poljoprivredni kombinat „Ravni kotari“ sa sjedištem u Zadru.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen. Gradivo je Arhivu u Zadru po službenoj dužnosti predao stečajni upravitelj R.O. „Voćarstvo i vinogradarstvo“ (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 289/1995). Djelatnici Arhiva su nakon Domovinskog rata 1995. godine preuzeli u Arhiv gradivo nastalo radom PK „Ravni kotari“ na okupiranom području u količini od 16 registratora. Gradivo je nesređeno i nije obavljeno odabiranje arhivskoga gradiva. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (2006.) ovaj fond je upisan pod nazivom HR–DAZD–432: Poljoprivredni kombinat Ravni kotari – Benkovac.

SADRŽAJ

Fond sadrži gradivo koje se odnosi na različitu dokumentaciju zaposlenika (dosjei), kadrovske liste privremeno zaposlenih, dokumentaciju o ozljedama na radu; razne financijske spise; završne račune, planove rada, razne uplate i isplate. Fond je bogat projektima i elaboratima o podizanju nasada, navodnjavanju, rješavanju odvodnje, gradnji objekata na poljoprivrednim imanjima ovog poduzeća. Dio spisa odnosi se na zemljišne sporove, tužbe, sudska rješenja o raznim stvarima i dr. Veliki dio spisa odnosi se na ugovore, izvještaje, samoupravne sporazume i slično.

Gradivo nastalo na okupiranom području u vremenskom razdoblju od 1991. do 1995. godine daje informacije o ustrojstvu paravojne i civilne vlasti na tom području, svakodnevnom životu stanovništva; različite evidencije radnika (matična knjiga djelatnika); poimence sadrži podatke o osobama koje su sudjelovale u srpskoj vojsci. Fond nije arhivistički obrađen.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1964.–1995.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latainica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar, 1955.–1962.

HR–DAZD–265: Savez zadružni vinogradarsko–voćarski poslovni Zadar, 1957./1961.

HR–DAZD–458: „Agrozadar” – Zadar, Smilčić, 1995.–2000.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003. *** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005. *** Medin, Ante. Osvrt na poljoprivredu i mjere za unapređenje: općina Benkovac, Smilčić i Novigrad. Benkovac, 1957.