[0399] Savez poljoprivrednih zadruga kotara/općine Benkovac (1947. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–399

Klasifikacija: G.2.1.3

Naziv fonda: Savez poljoprivrednih zadruga kotara i općine Benkovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1954., 1955.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 knj., 16 svež.; 1,6 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor kotara/općine Benkovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Prema teritorijalnoj nadležnosti Kotarskom zadružnom savezu u Zadru pripadao je i Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Benkovac. Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Benkovac 9. svibnja 1951. osnovao je trgovačko i otkupno poduzeće „Trgopromet“ koje se bavilo trgovinom na veliko i malo, otkupom poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednih zadruga i njihovom prodajom na domaćem tržištu. Ono je u svom sastavu imalo i manje trgovinske radnje.

Rješenjem Kotarskog narodnog odbora br. 1502/47. od 23. siječnja 1948. osnovan je Kotarski zadružni poslovni savez s ograničenim jamstvom u Zadru. Rješenjem Kotarskog Narodnog odbora Zadar br. 1564 od 22. siječnja 1949. godine promijenjen mu je naziv u Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Zadar, a brisan je iz Registra 21. svibnja 1954. godine. Pretpostaviti je da od 1949. djeluje i Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Benkovac koji je djelovao do 1955. kada se kotar Benkovac pridružuje kotaru Zadar i postaje općinom u njegovu sastavu.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda su fragmentarno sačuvani i nesređeni. Gradivo Kotarskog saveza poljoprivednih zadruga Benkovac i Narodnog odbora općine Benkovac (1955.–1962.) preuzeti su u Arhiv i evidentirani u Knjizi primljenog arhivskog gradiva Državnoga arhiva u Zadru pod rednim brojem 173. U Arhivu je učinjena evidencija gradiva i izrađen arhivski popis.

SADRŽAJ

Fond sadrži veliki broj različitih podataka o djelovanju i radu poljoprivrednih zadruga u benkovačkom kotaru (a nakon 1955. na području općine Benkovac). Veliki dio arhivskog fonda odnosi se na djelovanje i rad trgovačko–otkupnog poduzeća „Trgopromet“, koje je osnovao ovaj savez. U ovom fondu mogu se pronaći razni financijski spisi, od kojih se veći dio odnosi na završne račune i to općih poljoprivrednih zadruga Kožlovac (1955., 1957.), Smilčić (1960., 1962.), Buković (1958.), Benkovac (1954., 1956.), Banjevci (1962.), Kašić, (1956., 1958.) Bruška (1962.), Nadin (1955., 1956.), i „Trgoprometa“ (1958.).

Različiti zapisnici i izvještaji sa sjednica, primjerice: Zapisnik sjednice skupštine Kotarskog saveza poljoprivrednih zadruga Benkovac (12. travnja 1953.); izvještaj upravnog odbora kotarskog saveza poljoprivredne zadruge Benkovac; zapisnici sa sjednica upravnih odbora Poljoprivredne zadruge Smilčić, Kašić, Bjeline, Korlat, Kožlovac, različiti pravilnici i ugovori, razni popisi i statistike, pristupne izjave zadrugara, birački spisak sela, popis namještenika i radnika u Kotarskom savezu poljoprivrednih zadruga Benkovac,

sudske presude i sporovi, poslovno dopisivanje Kotarskog saveza poljoprivrednih zadruga Benkovac sa zadrugarima, dobavljačima, raznim privatnim osobama, pravnim osobama u vezi s nabavom poljoprivredne tehnike, naplati računa, utjerivanju duga od svojih članova, sistematizacija radnih mjesta i različite službeničke stvari (rješenja o visini plaće, o prijemu na posao, premještaju na drugo radno mjesto, godišnjem odmoru), i dr.

Među spisima fonda može se pronaći gradivo koje se odnosi na poljoprivredu i ratarstvo u NR Hrvatskoj, na zdravstveno osiguranje poljoprivrednih proizvođača, projektnu dokumentaciju i troškovnik za zadružnu trgovinu i skladište u Nadinu, elaborat o podizanju voćnjaka u Kožlovcu i drugo.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige, knj. 1–6.

Spisi, 1947.–1962., svež. 16

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinski

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–265: Savez zadružni vinogradarsko–voćarski poslovni Zadar

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije Split, 1948.–1963.

BIBLIOGRAFIJA

Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar u Državnom arhivu u Splitu. ***

Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003. *** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.