[0397] Učiteljska škola u Zadru (1945. – 1961.)

Signatura: HR–DAZD–397

Klasifikacija: D.2.3.

Naziv fonda: Učiteljska škola u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 14 knj., 5 kut.; 0,8

Stvaratelj: Učiteljska škola u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Povijest učiteljske škole u Zadru možemo podijeliti na dva dijela. Prva učiteljska škola osnovana je 1866. godine i djeluje do talijanske okupacije Zadra 1921. Druga učiteljska škola osnovana je u studenome 1944. godine i traje do reforme školstva 1957./1958. godine.

Već je Dvorska komisija za nastavu u Beču u srpnju 1816. odredila da se u Zadru ima osnovati glavna normalka čija je zadaća da organizira zasebne tečajeve za učiteljske pripravnike. Tečaj je otvoren početkom travnja 1821. pod nazivom Scuola de’ preparandi, a trajao je devet mjeseci. Slični tečajevi, ali kraćeg trajanja održavali su se i u Dubrovniku, Splitu i Kotoru. Kako i pored stipendija za polaznike tečaja nije bio dovoljan broj kandidata, Vlada je u ožujku 1823. izdala Regolamento ed istruzione per l’attivazione delle scuole elementari nella Dalmazia, u kojem određuje da tečaj za učitelje viših početnih škola ima trajati šest, a za učitelje nižih početnih škola 3 mjeseca. No, ni taj pokušaj nije donio pozitivne rezultate sve do reforme koja je provedena 1849. godine izradbom Nacrta osnove za javno školstvo u Austriji. Tim Nacrtom Ministarstvo je odredilo da tečajevi za učitelje pripravnike traju godinu dana s četiri sata dnevne obuke koju su trebali održavati gimnazijski profesori. Godinu dana kasnije, 1850. godine Ministarstvo za bogoštovlje i nastavu odobrava da jednogodišnji tečaj ostane za učitelje dvorazrednih pučkih škola, a da učitelji glavnih škola trebaju u Zadru završiti dvogodišnji tečaj Corso biennale de’ preparandi maestri, s talijanskim nastavnim jezikom i specijalnim nastavnim planom i programom. Ministarstvo je rješenjem od 10. kolovoza 1864. ovlastilo Pokrajinsku vladu za Dalmaciju da u Zadru otvori na „slavenskom“ jeziku poseban tečaj za učiteljske pripravnike, koji će poučavati na seoskim pučkim školama. Nakon toga je Namjesništvo u Zadru odlučilo podignuti u zadarskom predgrađu Arbanasi Ilirski preparandij. On je otvoren 1866. godine. Službeni naziv konvikta bio je Convitto illirico pedagogico del Borgo–Erizzo di Zara. Međutim, već na prvim svjedodžbama stajao je naziv na hrvatskome jeziku: Od C. kr. Zavoda za narodne učitelje u Arbanasima. Prvi privremeni upravitelj bio je Stjepan Buzolić, svećenik, književnik i pedagog.

Kada je 1871. godine u Zadru ukinut talijanski dvogodišnji tečaj (I. r. Scuola magistrale), Ministarstvo bogoštovlja i nastave u Beču odredilo je da Ilirski preparandij u Arbanasima bude dvogodišnji. Međutim, nije bilo pripravnika Talijana, pa 1872. Zavod postaje trorazredan i otada se naziva C. kr. muško učiteljište.

Talijanskom okupacijom 1918. dolazi do stalnih napada na učenike i nastavnike, pa se 1921. škola seli najprije u Dubrovnik, zatim u Šibenik, ali bez gubitka kontinuiteta djelovanja, jer su se zajedno sa svojim profesorima selili i učenici. Škola počinje ponovno djelovati u Zadru nakon Drugog svjetskog rata pod nazivom Učiteljska škola. Ukinućem Učiteljske škole isti profesori nastavljaju raditi u Gimnaziji pedagoškog smjera koja priprema učenike za buduća učiteljska zvanja.

Zametke druge učiteljske škole u Zadru možemo tražiti u učiteljskim tečajevima koje su osnivali prosvjetni odjeli Oblasnog NOO odbora za Dalmaciju još u vrijeme Drugog svjetskog rata na oslobođenom teritoriju u okolici Zadra: u Žmanu na Dugom otoku, Filip Jakovu, zatim na otočiću Galevcu kraj Preka. Bili su to tečajevi za pomoćne učitelje u trajanju od pet mjeseci. Tečaj je imao i svoju vježbaonicu, a učenici su hospitirali u školama Poljana i Sutomišćica na otoku Ugljanu.

Na prijedlog ONOO odbora, Ministarstvo prosvjete Hrvatske donijelo je odluku da se u Zadru nakon Drugog svjetskog rata otvori Učiteljska škola koja će nastaviti tradiciju Muške preparandije koja je djelovala u Arbanasima od 1866. do 1921. godine.

Prva priprema za osnivanje škole počinje kada je Odjel narodne prosvjete ZAVNOH–a 25. studenoga 1944. donio odluku o osnivanju Učiteljske škole u Zadru. Odluku je donijelo Ministarstvo prosvjete Federativne Republike Hrvatske na prijedlog Prosvjetnog odjela NOO Zadar 16. lipnja 1945. godine. Prva svečana sjednica održana je 28. studenoga, a nastava je počela 30. studenoga 1945. s pripremnim razredom i jednogodišnjim pedagoškim tečajem. U školi je radilo 9 nastavnika i 3 službenika. Škola je započela s radom u tzv. palači Millo (današnja zgrada Županije na Istarskoj obali), da bi iste godine bila preseljena u tzv. kuću Vlahov na današnjoj Trpimirovoj obali. Prijavljeni učenici su bili podijeljeni u 4 pripremna odjeljena s ukupno 125 učenika, od kojih je bilo 65 seljačkog porijekla, a samo 17 djevojaka. Raspon godina bio je od 14 do 21 godine. Programi za učiteljske škole uglavnom su bili isti kao i za gimnazije. Uz školu bila je organizirana i vježbaonica i praktični rad. Uz nastavu u školi se provodilo političko osposobljavanje, djelovala je omladinska organizacija, kroz zadrugarstvo se željelo dati politehničku naobrazbu u duhu planske socijalističke privrede, pa su se osnivale radionice pri školi te posjećivale tvornice i radne zadruge. Godine 1949. osnovan je Pedagoški aktiv iz kojeg se razvio pedagoški centar za cijelo područje Zadra i okolice i đačko sveučilište koje je kao neformalna organizacija imalo zadatak povezati rad nastavnika i učenika, škole i života. U školu se po uzoru na privredu od šk. god. 1953./1954. počelo i u školama uvoditi društveno upravljanje preko školskog savjeta, nastavničkog zbora, razrednog vijeća, razrednih zajednica i zajednica doma i škole. Kako bi rad Školskog savjeta i Nastavničkog zbora bio što uspješniji, osnivane su komisije u koje su se uključivali i nastavnici i članovi školskog savjeta: Komisija za zadrugarstvo i socijalna pitanja, Komisija za fizički odgoj, Komisija za kulturno–prosvjetni rad, Komisija za ideološko–politički rad, Komisija za ekomnomska pitanja, Komisija za tehnički odgoj.

Kako je šk. god. 1952./1953. Odlukom Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NRH ukinuta Učiteljska škola u Kninu, učenici su prešli u Učiteljsku školu u Zadar.

Zakonom o narodnim školama iz 1952. uvodi se obvezno školovanje do navršene petnaeste godine života, 1956. godine nastaju nove osmogodišnje škole, a tadašnja učiteljska škola trebala je odgajati učitelje za rad u tim osmogodišnjim školama. U šk. god. 1958./1959. u cijeloj Jugoslaviji uvodi se jedinstven plan i program obveznog osmogodišnjeg školovanja i prelazi se na dopunsko obrazovanje nastavnika koji bi bili sposobni za rad u višim razredima osnovne škole. Savjet za prosvjetu i kulturu Narodnog odbora kotara Zadar donio je 1958. godine odluku o konačnom izgledu dopunskog obrazovanja za nastavnike u višim razredima osnovne škole i time prestaje rad Učiteljske škole.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda predala je Arhivu 16. siječnja 1961. Učiteljska škola (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 52/1961). U rubrici Napomena stoji da je gradivo predano dogovorno sa školom bez popisa i zapisnika. Gradivo je sređeno 1988. i smješteno u kutije.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži zapisnike sjednica Nastavničkog vijeća, pregled predmeta i profesora, uputstva o korištenju udžbenika koji su dijelom bili prevedeni s ruskoga jezika, ideološko usmjeravanje đaka i slično. Popisi knjiga pokazuju utjecaj ruskih stručnih pisaca. Bez obzira na sadržaj, morale su se odstraniti knjige pisane korijenskim pravopisom. Gradivo pokazuje do koje je mjere u obrazovanju i odgoju učitelja bio utjecaj službene politike na obrazovanje te komunistički nazor na svijet, rad omladinske organizacije te politička naobrazba u duhu socijalističke proizvodnje.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici, 1945.–1950., knj. 4

Predmetne knjige

2. Razredne knjige, dnevnici, 1945.–1951., knj. 8

3. Knjige zapisnika završnog ispita, 1946., knj. 1

4. Knjiga nabave, 1946. knj. 1

Povjerljivi urudžbeni zapisnik i spisi

5. Povjerljivi spisi i okružnice 1948.–1952., kut. 6

Opći spisi, 1945.–1961., kut. 1–4.

Platne liste, 1946.–1949., kut. 5

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Dokoza, Serđo. Povijesni pregled gimnazije Jurja Barakovića od 1945. do 1999. u: Ilirski preparandij u Arbanasima: spomen knjiga 1866.–1996. / ur. Zlata i Julije Derossi. Zadar, 1997.: str. 160–187. *** Ilirski preparandij u Arbanasima: spomen–knjiga 1866.–1996. / ur. Zlata i Julije Derossi. Zadar, 1997. *** Učiteljska škola Zadar: 1866.–1956. /gl. ur. Dinko Foretić. Zadar, 1956. *** Vigato, Teodora, Izvannastavne aktivnosti u obrazovanju narodnih učitelja u Zadru, Časopis za suvremenu povijest, br. 2 (2008.): str. 373–395 *** Vigato, Teodora. Druga učiteljska škola u Zadru (1944.–1959.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 50 (2008.): str. 309–334. *** „Škole i domovi“, Zadar: 1944.– 1954./ urednici Jerolim Čogelja, Grgo Stipić, Vicko Zaninović. Zadar, 1954.: str. 145–153. *** Zaninović, Mate. O školstvu u Zadru i njegovu kraju, Zadar, 1979. *** Maštrović, Ljubomir. Povijesni pregled školstva u Zadru, Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 487–526.