[0396] Kotarski sud u Ninu (1924. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–396

Klasifikacija: B.4.3.

Naziv fonda: Kotarski sud u Ninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1924.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut., 1 knj.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Ninu (Pretura di Nona)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943., str. 65

Kotarski sud u Ninu osnovan je Uredbom Banovine Hrvatske od 8. travnja 1940., a trebao je otpočeti s radom 1. lipnja 1940. godine. Taj datum je prolongiran, pa je sud trebao započeti s radom 1. veljače 1941. prema novoj uredbi. U međuvremenu dolazi do okupacije Dalmacije. Osniva se Vlada za Dalmaciju (Governo della Dalmazia), a pokrajina se dijeli na okružna područja Zadar, Split i Kotor. Ninska općina i Kotarski sud u Ninu našli su se u zadarskom okružnom području. Nakon kapitulacije Italije sud je djelovao još neko vrijeme. Nakon toga kratko vrijeme je djelovao Općinski narodni sud u Ninu, da bi poslije područje koje je pokrivao ninski sud bilo pripojeno Kotarskom narodnom sudu u Zadru.

Područje djelovanja Kotarskog suda u Ninu obuhvaćalo je općinu Nin s naseljima: Briševo, Diklo (Kožino), Dračevac, Murvica, Nin (Grbe, Klanice, Nin – grad, Stanovi i Zaton), Petrčane, Poličnik, Poljica, Privlaka, Radovin (Ljubač, Radovin), Ražanac, Vir, Visočane i Vrsi. Područje nadležnosti Kotarskog suda u Ninu prostiralo se na 28.643 hektara, 44 ara i 42 m2 na kojem je živjelo 13.213 stanovnika.

POVIJEST FONDA

Kotarski sud u Ninu osnovan je nakon izdvajanja općine Nin iz nadležnosti Kotarskog suda u Biogradu n/m. Sve građanske i kaznene predmete koji su se na dan 1. lipnja 1940. zatekli kod Kotarskog suda u Biogradu, nastavio je i završio taj sud i to ako je u tim predmetima već bila održana usmena rasprava ili usmeni pretres. Ostale predmete koji nisu bili završeni, Kotarski sud u Biogradu predao je sudu u Ninu. Završeni predmeti su se predavali postupno na zahtjev Kotarskog suda u Ninu. Zapisnik je sastavljen u dva primjerka i spisi su se zavodili u upisnik prema popisu u zapisniku. Za predane spise sačuvan je samo upisnik ostavina. Nakon prestanka rada Kotarskog suda u Ninu spisi su predani Kotarskom narodnom sudu u Zadru. Smješteni su u podrumske prostorije gdje je većina spisa propala od vlage i vode, a jedan je dio uništen osamdesetih godina 20. st. u Općinskom sudu u Zadru. Većina ostavinskih spisa koja je nastala od 1915. do 1943. može se pronaći u fondu Kotarskog narodnog suda u Zadru, a zavedeni su pod novim brojem Kotarskog narodnog suda u Zadru u 1947. godini. Sačuvani spisi su primljeni u Arhiv zajedno sa spisima Biograda, Preka i Zadra 13. srpnja 1977. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 141/77). Gradivo Kotarskog suda sređeno je prema izvornim oznakama: oporuke, parnice, krivični spisi i kazneni izviđaji.

POPIS GRADIVA

Upisnici i kazala

1. Upisnik ostavina (sadrži popis ostavina nastalih od 1915. do 1940. koje je Kotarski sud u Biogradu n/m predao Kotarskom sudu u Ninu i ostavina nastalih u Ninu 1941. i 1942.).

Spisi

1. Oporuke koje je ustupio Kotarski sud u Biogradu (Uv i Pi), 1924.–1940., kut. 1.

2. Parnice Kotarskog suda u Ninu (P), 1941.–1943., kut. 2–4.

3. Ovrhe Kotarskog suda u Ninu (I), 1941.–1943., kut. 5–7.

4. Kaznene istrage Kotarskog suda u Ninu (Ki), 1942., kut. 8.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–222: Kotarski sud Biograd 1876.–1943.

HR–DAZD–465: Kotarski sud Zadar 1945.–1963.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud Benkovac 1 1847.–1943.

  1. –1846.
  2. –1846.