[0394] Mjesni narodni odbor Zemunik Gornji (1948. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–394

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Zemunik Gornji

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 knj., 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Zemunik Gornji

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. MNO Gornji Zemunik u sastavu je Kotarskog narodnog odbora Zadar. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. u sastavu NO Kotara Zadar osnovano je 14 općina. Općina Zemunik je obuhvaćala mjesta Debeljak, Donji Zemunik, Galovac, Gorica, Gornji Zemunik, Poličnik, Prkos, Smoković, Suhovare, Škabrnja.

POVIJEST FONDA

Ovaj arhivski fond preuzet je u Historijski arhiv u Zadru između 1972. i 1974. godine i nije zaveden u Knjigu primljenog arhivskoga gradiva. Gradivo je najvjerojatnije preuzeto s gradivom Općine Zemunik, a sačuvano je fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo MNO Gornji Zemunik lokalnog je značaja i izvor je za proučavanje gospodarske, društvene i demografske povijesti mjesta Zemunik Gornji.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici MNO Zemunik Gornji, 1949.–1951., 3 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga zapisnika sjednica MNO Zemunik Gornji, 1952., 1 knj.

2. Knjiga zaprimljenih molbi građana MNO Zemunik Gornji, 1 knj.

3. Knjiga primitaka–izdataka, 1949.–1952., 1 knj.

Spisi, 1945./1948., 1 kut.

Opći spisi MNO Zemunik Gornji, 1945., 1948.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1952.

HR–DAZD–391: Narodni odbor općine Zemunik 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava 1952.–1962., str. 619