[0389] Narodni odbor gradske općine Benkovac (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–389

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor gradske općine Benkovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 38 knj., 120 kut.; 12,00 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Benkovac; Narodni odbor gradske općine Benkovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1955.–1962., str. 610

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. (NN 16/1952) gradske općine postaju Benkovac, Biograd, Knin i Zadar.

Općina Benkovac obuhvaćala je mjesta Benkovac, Benkovac–selo, Bjelina, Brgud, Bruška, Buković, Bulić, Ceranje Donje, Ceranje Gornje, Dobropoljci, Jagodnja Donja, Jagodnja Gornja, Kakma, Kolarine, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lepuri, Lisičić, Lišane Ostrovičke, Lišane Tinjske, Miranje Donje, Miranje Gornje, Nadin, Parčić, Perušić, Benkovački Podlug, Polača, Popović, Pristeg, Raštević, Rodaljice, Šopot, Tinj, Vrana, Zagrad, Zapužane.

Gradske općina Benkovac u sastavu je kotara Benkovac do 1955. Kada se Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955. (NN 36/1955) ukida se kotar Benkovac i pripaja se kao gradska općina kotaru Zadar.

POVIJEST FONDA

Gradivo Narodnog odbora gradske općine Benkovac preuzeo je tadašnji Historijski arhiv u Zadru 1983. godine zajedno sa spisima NOO Stankovci, Smilčić i MNO Benkovac. Primopredajni zapisnik potpisan je 20. listopada 1983. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/83). Gradivo nije arhivistički sređeno.

Fond se nalazi u nesređenom stanju, povezan u svežnjevima i složen po godinama djelovanja. Zbog manje količine spisa (dvije kutije), spisima NOO priključeni su spisi Naodnog odbora grada Benkovca za 1951. godinu.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik NO gradske općine Benkovac, 1952.–1961., 11 knj.

2. Kazalo imena urudžbenih zapisnika, 1951., 1953., 1955.–1956., 1958.–1961., 7 knj.

3. Urudžbeni zapisnik Saveza rezervnih vojnih invalida Benkovac, 1949.–1960.

4. Urudžbeni zapisnik suca za prekršaje u Benkovcu, 1956.–1958.

5. Urudžbeni zapisnici Matičnog ureda Benkovac,1951.–1955., 4 knj.

Predmetne knjige

1. Kazalo prijava službenika NOO Benkovac Zavodu za socijalno osiguranje

2. Knjiga izdanih radnih knjižica namještenika i radnika NOO Benkovac

3. Knjiga izdanih raznih potvrda, 1956.–1958., 2 knj.

4. Knjiga zapisnika sjednica Savjeta za prosvjetu i kulturu, 1955.–1961., 3 knj.

5. Blagajnički dnevnik za izgradnju osnovnih škola na području Općine

6. Matična knjiga „Društva učitelja“ – Benkovac, 1955.

7. Upisnik ovjera pri NOO Benkovac, 1962.

8. Knjiga izdanih lovačkih dozvola NOO Benkovac, 1962.

9. Protokol škole učenika u privredi Benkovac, 1948.–1953.

10. Dnevnik rada Škole učenika u privredi Benkovac, 1950.–1954., 5 knj.

Spisi, 1952.–1962., 120 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski; latinica, ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Provizorni popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac, 1945.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989. *** Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009.