[0388] Dukale i terminacije (1409. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–388

Klasifikacija: A.1.2.2.

Naziv fonda: Dukale i terminacije

Vrijeme nastanka gradiva: 1409.–1797.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 10 knj.; 1,00 d/m

Stvaratelj: Generalni providuri Dalmacije i Albanije (Provveditori generali in Dalmazia ed Albania)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Generalni providur za Dalmaciju Petar Valier (1678.–1680.) dao je izraditi ovaj zbornik dukala i terminacija, a za razdoblje od 1681. do 1797. godine nadopunili su ga providuri nakon njega. Dukalima su se nazivale sve odluke, naredbe i pisma koje je mletački Senat slao u Dalmaciju, a potpisivao ih je dužd. Terminacije su naredbe mletačkih magistrata. Nakon što je ugarski kralj Ladislav 9. srpnja 1409. godine prodao Mletačkoj Republici posjede kojima je još upravljao (Zadar, Vranu, Novigrad i Pag) te sva prava na preostali dio Dalmacije, promijenio se i pravni položaj dalmatinskih općina. Mletačka uprava zadržala je općinske statute, ali je unosila i neke promjene. Primjerice, sačuvani tekst zadarskoga statuta koji je 1564. tiskan u Veneciji pod naslovom Statuta Jadertina cum omnibus reformationibus in hunc usque diem factis u osnovi je iz predmletačkoga razdoblja, kodificiran 1305. godine. Ipak su iz njega izostavljeni oni dijelovi koji nisu bili u skladu s novim upravnim ustrojem zadarske općine. U njemu nema odredaba o načinu izbora kneza, izbačen je spomen svake druge političke vlasti osim mletačke. Nadalje, 1456. godine izbrisane su odredbe kojima se slavilo oslobađanje Zadra od Venecije 1357. godine. Statut je u 15. st. pročišćen i usklađen s novim političkim prilikama. Statutu su dodane i nove odredbe (reformacije) koje je odobrio mletački Senat. U tiskanome tekstu nalazi se 131 reformacija nastala u prvoj polovici 15. stoljeća. Statut s reformacijama bio je temeljni zakonik općinskoga prava, jer je regulirao svakodnevni život zadarskoga društva. Reformacije ipak nisu sadržavale neke važne odluke koje su u Zadar pristizale iz Venecije u obliku duždevih pisama i odredbi (Ducale e terminazioni), pa su postojala dva normativna sloja: statut s reformacijama i zakonske odredbe mletačkog Senata. Dukale su određivale prvenstveno odnose Zadra prema Veneciji, pa prema tome i društveni i gospodarski položaj općine unutar državnoga sustava Mletačke Republike. Na početku prve knjige dukala nalazi se povlastica dužda Michelea Stena od 5. rujna 1409. godine kojom je Zadranima dodijelio mletačko građansko pravo (de intus) pa su se oni u Veneciji smatrali jednaki mletačkim građanima. U zbirci dukala nalaze se i odgovori mletačkog Senata na zahtjeve predstavnika Plemićkoga vijeća u Zadru od 5. rujna 1409. godine kao i odgovori na zahtjeve zadarskih pučana od 31. ožujka 1410. godine. Tijekom 15. st. u kodeks dukala bilježile su se i dukale koje su imale izvršnu naredbu (visine izvoznih carina, opseg općinskih troškova i sl.). Dukale nisu po svojoj važnosti usporedive sa statutom i reformacijama, ali one označuju da je Zadar kao zasebna zajednica, uključena u Stato da Mar Mletačke Republike i podvrgnuta njezinim širim društvenim smjernicama.

Premda su dukali i terminacije prikazani kao zasebni arhivski fond, riječ je o prijepisu koji su dali izraditi providuri.

SADRŽAJ

Dukali i terminacije sadrže najvažnije državne odluke koje je donosila mletačka vlada, a odnosile su se na Dalmaciju, kao što su: imenovanje knezova, poslovi poklisara, odnos prema Crkvi, naoružanje, zanati, zakoni i odredbe o poljoprivredi. Odredbe su se, nadalje, odnosile na sudstvo, odvjetništvo, poreze, desetine, javnu dobrotvornost, crkvene beneficije, snabdijevanje, kao i na šume, trgovinu, kolonat, bratovštine, galiote, javne građevine, fundacije, utvrđenja, objave rata, javne dražbe, lazarete, zdravstvo, vojsku, novac, pomorstvo, ribolov, sol i solane, dodjele investitura istaknutim vojnim osobama i sl.

POPIS GRADIVA

1. Dukale i terminacije 1409.–1457., knj. 1.

2. Dukale i terminacije 1458.–1487., knj. 2.

3. Dukale i terminacije 1547.–1566., knj. 3.

4. Dukale i terminacije 1643.–1704., knj. 4.

5. Dukale i terminacije 1704.–1760., knj. 5.

6. Dukale i terminacije 1762.–1788., knj. 6.

7. Dukale i terminacije 1788.–1797., knj. 7.

8. Registar prihoda Fiskalne komore u Zadru, 1720.–1794., knj. 8.

9. Korespondencija dužda, generalnog providura, kapetana Zadra, odluke Senata, Velikog vijeća,Vijeća četrdesetorice i drugih mletačkih magistrata, 1738.–1797., knj. 9.

10. Dukale u vrijeme generalnog providura Alvise Moceniga, 1717.–1720., knj. 10.

JEZIK/PISMO

Latinski i talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

DOPUNSKI IZVORI

Arhiv HAZU: IV b 47, Ducale della Serenissima Signoria Veneta dal 1409.–1566.

BIBLIOGRAFIJA

Zadarski statut sa svim reformacijama, odnosno, novim uredbama donesenim do godine 1563./ preveli Josip Kolanović i Mate Križman. Zadar: Matica hrvatska, Ogranak ; Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1997. *** Pederin, Ivan. Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409.–1797.). Dubrovnik, 1990. *** Raukar, Tomislav. Zadar u XV stoljeću : ekonomski razvoj i društveni odnosi. Zagreb: Institut za hrvatsku povijest, 1977. *** Raukar, Tomislav; Petricioli, Ivo; Švelec, Franjo; Peričić, Šime. Zadar pod mletičkom upravom 1409.–1797. Zadar: Narodni list : Filozofski fakultet, 1987.: str. 46–47.