[0347] Obitelj Bolizza – Zadar (1512. – 1732.)

Signatura: HR–DAZD–347

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Bolica (Bolizza)

Vrijeme nastanka gradiva: 1512.–1732.

Razina opisa:Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Obitelj Bolica

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Bolizza ili Bolica plemićka su obitelj iz Kotora. Neki ogranci obitelji imaju pridjevke Kokoljić, Grabanto i Grbičić. U kontinuitetu se mogu pratitit tri loze od početka 13. stoljeća. Juraj Bolica i njegov sin Marin spominju se u ispravi od 3. travnja 1330., Lampridije u ispravi od 26. studenoga 1331., a Domanja u ispravi od 4. prosinca 1325. godine. Domanjinog sina Srđa imenovao je papa Ivan XXII. 1328. kotorskim biskupom, ali ga građani Kotora nisu htjeli prihvatiti. Nakon tri godine imenovan je pulskim biskupom. Obitelj je dala više istaknutih pojedinaca, crkvenih dostojanstvenika, trgovaca, brodovlasnika, pravnika, pjesnika, visokih vojnih časnika i sveučilišnih profesora. Tri člana ove obitelji mletački Senat je proglasio kavaljerima sv. Marka: Frana, Vicka i Nikolu, svu trojicu iz ogranka Grbičić. Čak dvojica Bolica su bili rektori pravnika na padovanskom sveučilištu, oba su se zvali Nikola; prvi je postao rektor 1549., a drugi 1593. godine. Osim njih, u literaturi se kao najistaknutiji članovi spominju Ivan Antun Bolica, vojni zapovjednik Kotora (1666.–1706.), Ivan Frano Bolica, pravnik i pjesnik iz druge polovice 16. st., Marijan Bolica pisac i kroničar iz druge polovice 16. st. te Marin Bolica pjesnik i pisac (1603.–1643.). U literaturi se navodi podatak da je obitelj izumrla u 18. stoljeću. Taj podatak dovodi u pitanje dopis Vojnog zapovjedništva Venecije i plemenitog Bartolomea Bolizze iz Kotora upućen Arhivu starih spisa pri C. kr. Namjesništvu u Zadru za dostavu rodoslovnog stabla njegove obitelji zaprimljen 12. svibnja 1853. godine i protokoliran u urudžbenom zapisniku pod brojem 63 i 68/1853. Zahtjevu nije udovoljeno s obrazloženjem da se rodoslovno stablo obitelji Bolizza ne nalazi u Arhivu.

POVIJEST FONDA

Iz gore spomenutog dopisa Bartolomea Bolizze iz godine 1853. moglo bi se zaključiti da te godine spisi obitelji Bolizza nisu bili pohranjeni u Zadru. Nema podataka o tome kada je gradivo primljeno u Arhiv. Prvi put se spominje u inventaru DAZD–a što ga je redigirao ravnatelj Foretić godine 1955. godine.

SADRŽAJ

Gradivo je sačuvano fragmentarno. Sadrži tri knjige uvezanih imovinsko–pravnih dokumenata obitelji Bolizza u rasponu od 1512. do 1732. godine. Prve dvije su knjige dokumenata samostana Sv. Marije od Anđela, a treća je knjiga obiteljskih dokumenata (oporuke, popisi imovine, skica rodoslovnog stabla) obitelji Bolica.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1512.–1732., kut. 1

JEZIK/PISMO

Talijanski, latinski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatski biografski leksikon, sv. 2. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1989., str. 108–114 *** Ljubić, Šime. Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna, Zara, 1856. *** Čoralić, Lovorka. Kotorski plemići iz roda Bolica – kavaljeri Svetog Marka, Povijesni prilozi 31 (2006)