[0323] Kotarski odbor NF Zadar–otoci Preko (1950. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–323

Klasifikacija: H.2.2.

Naziv fonda: Kotarski odbor Narodne fronte Zadar–otoci

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Kotarski odbor Narodne fronte Zadar–otoci

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda, str. 397

Institucijski ustroj Narodne fronte i kasnije SSRNH–a prati ustroj javne uprave. Tako od 1949. na nižim razinama djeluju oblasni, okružni, kotarski i gradski odbori te osnovne organizacije. Već 31. svibnja 1950. donesen je novi Zakon o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske prema kojem su administrativno–teritorijalne jedinice oblasti, kotari, gradovi, gradski rajoni, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora. Zadržana je oblast Dalmacije. Tim Zakonom na području kotara Zadar pored kotara Zadar osniva se novi Kotar Zadar–otoci sa sjedištem u Zadru, u čiji sastav ulaze naselja na svim zadarskim otocima osim Vira.

Prema tom zakonu Kotar Zadar–otoci obuhvaća područja mjesnih narodnih odbora: Božava, Brbinj, Dobropoljana, Dragove, Ist, Iž Mali, Iž Veli, Kali, Kukljica, Luka, Lukoran, Molat, Mrljane, Neviđane, Olib, Pašman, Poljana, Preko, Premuda, Rava, Sali, Savar, Sestrunj, Silba, Soline, Sutomišćica, Tkon, Ugljan, Veli Rat, Vrgada, Zaglav, Zapuntel, Ždrelac, Žman.

Godine 1950. u kotaru Zadar–otoci osniva se i Kotarski odbor Narodne fronte koji djeluje do 1952. kada se ukida i ponovno u sastav kotara Zadar ulazi i kotar Zadar–otoci.

Već 24. travnja 1952. godine Zakon o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine regulira problematiku područja lokalnih organa uprave. U skladu s novim zakonom na sjevernodalmatinskom području ukida se kotar Zadar–otoci, pa time i Kotarski odbor Narodne fronte.

Na četvrtom kongresu NFJ u Beogradu od 22. do 25. veljače 1953. Narodna fronta mijenja ime u Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije.

POVIJEST FONDA

Općinski komitet SKH i Općinski odbor SSRN–a u Zadru predali su Historijskom arhivu u svibnju 1968. oko 400 svežnjeva i kutija gradiva društveno–političkih organizacija iz razdoblja od 1944. do 1962. u nesređenom stanju i bez popisa (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 103/1968). Od tog su gradiva kasnije formirani fondovi DPO–a, primjerice HR–DAZD–309, 310, 312, 324, 323. Gradivo u cjelini nije arhivistički sređeno niti popisano.

SADRŽAJ

Pored općih spisa gradivo sadrži zapisnike sjednica proširenog plenuma Kotarskog odbora NF, zapisnike sastanaka izvršnog odbora NF kotara Zadar–otoci, izvještaje i zapisnike pojedinih mjesnih organizacija NF (Kali, Sutomišćica, Neviđane, Tkon, Lukoran, Rivanj, Ždrelac, Banj, Ugljan, Žman, Poljana, Rivanj, Zapuntel, Savar, Iž Mali, Ugrinić, Olib, Veli Rat), izvještaje o natjecanjima, o proslavama 1. svibnja, izvještaje o pripremama izbora 1951., tromjesečne izvještaje organizacija NF za 1951., popise narodnih inspektora iz 1950. godine.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Knjiga blagajne, 1950.–1952., knj. 1

2. Knjiga dužnika, 1950.–1951., knj. 1

3. Blagajnički dnevnik, 1951., knj. 1

Spisi, 1950.–1952., 3 kut.

1. Opći spisi, 1950.–1952., kut. 1

2. Opći spisi, 1951., br. 1–99.

3. Zapisnici sastanaka proširenog plenuma, izvršnog odbora, sastanaka orgnizacija NF pojedinih sela, izvještaji pojedinih mjesnih odbora Narodne fronte 1950.–1952., kut. 2

4. Okružnice, uputstva, članstvo, planovi organizacija NF, kut. 3

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1228: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnoga naroda Hrvatske (Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, Narodna fronta) 1944.–1990.

HR–HDA–1229: Oblasni odbor Narodne fronte Dalmacije 1943./1952.

HR–HDA–1864: Okružni odbor Narodne fronte za Srednju Dalmaciju 1944./1945.

HR–DAZD–323: Kotarski odbor Narodne fronte Zadar–otoci 1950.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.