[0312] Gradski komitet KPH/SKH Zadar (1944. – 1954.)

Signatura: HR–DAZD–312

Klasifikacija: H.2.1.6.

Naziv fonda: Gradski komitet KPH/SKH Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 22 knj., 34 kut.; 4 d/m

Stvaratelj: Gradski komitet KPH/SKH Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

POVIJEST FONDA

Općinski komitet SKH i Općinski odbor SSRN-a u Zadru predali su Historijskom arhivu u Zadru u svibnju 1968. oko 400 svežnjeva i kutija gradiva društveno-političkih organizacija iz razdoblja 1944-1962. u nesređenom stanju i bez popisa. Od tog gradiva kasnije su formirani fondovi društveno-političkih organizacija s područja Zadra:HR-DAZD-309, HR-DAZD-310, HR-DAZD-311, HR-DAZD-312, HR-DAZD-323 i HR-DAZD-324. Nakon uvida u gradivo razvidno je da ono nije cjelovito sačuvano, ali nije poznat podatak kad je i na koji način došlo do oštećivanja cjelovitosti ovog fonda. Nakon izlučivanja financijskih knjiga i spisa količina gradiva se smanjila u odnosu na količinu iskazanu u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH (2006). Fondu je pridruženo 9 fascikala gradiva Gradskog komiteta i 1 fascikl gradiva Mjesnog komiteta koje je Hrvatski državni arhiv -HDA predao Državnom arhivu u Zadru zajedno s gradivom drugih organizacija KPH/SKH s područja nadležnosti Državnog arhiva u Zadru. Uvidom u gradivo nađeni su i izdvojeni spisi Kotarskog komiteta KPH/SKH, te spisi Gradskog komiteta narodne omladine Hrvatske i spisi Općinskog komiteta SKH Zadar. Osim izdvajanja predan je i Prijedlog za izlučivanje duplikata i multiplikata Povjerenstvu za izlučivanje Državnog arhiva u Zadru.
Gradivo Općinskog komiteta SKH u Arhiv je predano u svibnju 1968. ( Knjiga primljenog arhivskog gradiva 103/1968), a gradiva istog stvaratelja iz HDA u DAZD uz zapisnik 12. lipnja 2006. ( Knjiga primopredaje registrirano pod br.366 ).

SADRŽAJ GRADIVA

Gradivo ovog fonda nije sačuvano za sve godine djelovanja stvaratelja, već samo za razdoblje od 1945. do 1955. godine s tim da su za godinu 1945. sačuvani samo nekoliko zapisnika i izvještaja, te karakteristika. U seriji spisa vođenih po urudžbenom zapisniku nisu sačuvani spisi za 1945. godinu, a jedan dopis kojim je Okružni komitet KPH za Liku 17. 07. 1945. godine uputio Okružnom komitetu Šibenik poziv da uputi delegata na V. partijsku okružnu konferenciju za Liku odložen je sa sa spisima za 1946. ,što je naznačeno u rubrici – Napomena. Nije moguće utvrditi kako se taj dopis našao među gradivom ovog fonda.
Fond, osim spisa vođenih po urdužbenom zapisniku sadrži zapisnike, referate, izvještaje Gradskog komiteta KPH Zadar (biroa, plenuma i savjetovanja), kao i zapisnike, referate i izvještaje OPO-a sa terena Gradskog komiteta KPH Zadar. Osim toga sačuvane su mjesečne evidencije članova, te njihove karakteristike, obrazloženja kazni i kartoteka Gradskog komiteta KPH Zadar iz 1950-te godine.
Iz gradiva su prethodno izlučeni financijski spisi. Izlučeno je, također, 200 glasačkih listića s konferencija, od kojih je ostavljeno nekoliko reprezentativnih primjeraka, te duplikati i multipllikati. Ukupno je gradivo predviđeno za trajno čuvanje u Državnom arhivu u Zadru.

POPIS GRADIVA

1. Uredske knjige i spisi po urudžbenom zapisniku

1.1 Urudžbeni zapisnici i kazala 1946. – 1955., 8 knj.
1.2 Spisi po urudžbenom zapisniku 1946. – 1955.,, kut. 1 – 7

2. Zapisnici, izvješća i referati Mjesnog/Gradskog komiteta

2.1 Zapisnici (izvještaji) i referati Mjesnog/Gradskog komiteta, 1945. – 1954. kut. 8
2.2 Neautorizirani zapisnici i referati, te neurudžbirani izvještaj, 1949. -1954. kut. 8
2.3 Konferencijski materijali: zapisnici, referati i dr., 1948. – 1955., kut. 9

3. Zapisnici, izvješća i drugi dokumenti pristigli iz osnovnih partijskih organizacija

3.1. Zapisnici OPO-a s godišnjih partijskih konferencija, 1948. – 1955., kut. 10 – 12
3.2 Zapisnici sa redovnih sastanaka OPO-a , 1945. – 1952. , kut. 13 – 21
3.3 Planovi OPO-a za idejno-politička predavanja, rezolucije u vezi informbiroa i drugi dokumenti OPO-a, 1948.- 1954., kut 21, 22

4. Članstvo

4.1 Pomoćne knjige, 1946. – 1952., 14 knj.
4.2 Evidencije
4.2.1 Evidencije promjene broja članova, evidencije po školovanju, po poduzećima i sl., 1945.- 1951., kut. 23 – 25
4.2.2 Evidencije plaćene članarine, dnevni izvještaji i slični materijali iz OPO-a, 1948. – 1952., kut.25, 26
4.2.3 Popisi osnovnih partijskih organizacija u nadležnosti Gradskog komiteta, 1953.-1955., kut. 26
4.2.4 Evidencija članova Saveza komunista u masovnim organizacijama i članova plenuma GK, 1952. – 1953., kut. 26

4.3 Kadrovski spisi

4.3.1 Karakteristike (biografije), izjave, poveznice, 1945. -1955., kut. 27,28
4.3.2 Anketni listovi, kut. 28
4.3.3 Odluke o postavljanju sekretara i zamjenika u OPO-a, 1950., kut. 29
4.3.4 Prijedlozi za odlikovanja, 1951., kut. 29
4.3.5 Obrasci za prijem članova i kandidata KP, potvrde o primanju partijskih knjižica, 1949.-1955., Kut. 29
4.4 Kartoteka
4.4.1 Opći upitnici, 1949. – 1950.., kut. 30 – 32
4.4.2 Osobni kartoni članova Gradskog komiteta, 1950., 1951., kut. 32
4.4.3 Dužnosnički kartoni, 1950.-1951., kut. 33

5. Financijski spisi

5. Financijski spisi Gradskog komiteta KPH/SKH Zadar , 1948.-1953., kut. 34

6. Razno

6.1 Tiskovine, kut. 34
6.2 Depeše i telegramske čestitke, kut. 34
6.3 Bilješke, kut. 34
6.4 Nedatirani i neispunjeni obrasci, kut. 34

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1220: Centralni komitet saveza komunista Hrvatske 1941.–1990.

HR–HDA–1222: Oblasni komitet komunističke partije Hrvatske za Dalmaciju 1941.–1954.

HR–HDA–1853: Okružni komitet komunističke partije Hrvatske Zadar 1942.–1946.

HR–HDA–1821: Kotarski komitet komunističke partije Hrvatske 1942.–1945.

HR–DAZD–311: Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Zadar

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989. *** Berislav Jandrić, Hrvatska pod crvenom zvijezdom: Komunistička partija Hrvatske 1945.-1952., organizacija, uloga, djelovanje, Srednja Europa, Zagreb 2005. *** Ivan Jelić, Komunistička partija Hrvatske 1937.-1945., sv. 1 i 2, Globus, Zagreb 1981. *** Mirjana Šokota, Milko Brković, Mirjana Vujanić-Lednicki; Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.-1980.), Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Zadar 1989. *** Berislav Jandrić, Organizaciono stanje i struktura Komunističke partije Hrvatske od oslobođenja zemlje do kraja 1946. godine, Zbornik oslobođenja Hrvatske 1945. godine, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb 1986. *** Petar Krolo, Organizacioni razvoj Komunističke partije Hrvatske u Dalmaciji od oslobođenja do svršetka rata, Zbornik oslobođenja Hrvatske 1945. godine, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb 1986. ***  Valentin Uranija, O razvitku narodne vlasti u Zadru 1941.-1945., Zadarska revija 1964., br.6. ***  Marijan Žuvić (Karlo), Iz razvitka klasnog radničkog pokreta i NOB-a u Zadru, Zadarska revija 1953., br. 3.