[0311] Općinski komitet SKH Zadar (1956. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–311

Klasifikacija: H.2.1.8.

Naziv fonda: Općinski Komitet SKH Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1955.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 92 knj., 119 kut. i svež.; 22 d/m

Stvaratelj: Općinski Komitet SKH Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

POVJEST FONDA

Općinski komitet SKH Zadar je u više navrata predavao gradivo koje je nastalo njegovim djelovanjem. Prva predaja obavljena je 17. travnja 1975. godine. Tada je Općinski komitet SKH Zadar predao Historijskom arhivu u Zadru „u depozit“ 8 svezaka i 52 registratora arhivskog gradiva nastalog u razdoblju od 1959. do 1970. godine.

Iste godine 5. lipnja Općinski komitet SKH Zadar predao je Historijskom arhivu također „u depozit“ 9 svezaka knjiga i 27 registratora gradiva nastalog u razdoblju od 1966. do 1972. godine.

Godinu dana kasnije, 7. listopada 1976. Općinski komitet je u trećoj predaji dao Histrijskom arhivu u Zadru „na čuvanje“ gradivo Općinskog komiteta SKH Zadar–vanjski za razdoblje od 1952. do 1955. i Općinskoga komiteta SKH Zadar. Gradivo nije bilo sređivano već je izrađen evidencijski popis na 4 stranice u kojemu je popisano bez ikakva logičkog redoslijeda 105 sadržajnih cjelina.

Četvrta predaja obavljena je 6. listopada 1986. godine sa sažetim popisom 179 registratora „financijske dokumentacije“ iz razdoblja od 1966. do 1982. godine. To gradivo je sadržavalo i kartice o članarini (1967.–1980.), financijske dnevnike (1975.–1981.), uplate članarina te završne račune.

Gradivo za razdoblje od 1970. do 1980. godine preuzeto je u Arhiv 1987. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 208/1987). To je gradivo odloženo prema jedinstvenim arhivskim znakovima. Uz brojke iz uputstva o jedinstvenim arhivskim znakovima naznačeno je „Registar pov. Pošte“, pa je pretpostaviti da je riječ o povjerljivim spisima s naznakom da li postoji Upisnik odnosno djelovodnik–protokol.

Šesta predaja obavljena je 2. veljače 1990. godine. Zapisniku o predaji priložen je i popis gradiva koji obuhvaća tri cjeline: Prva cjelina naslovljena je „Statistika“, ima 58 registratora i sadrži statističke izvještaje prvenstveno o članstvu SKH za razdoblje 1967.–1986. Tri posljednja registratora odnose se na financijska pitanja (nalozi za vožnju, troškovi poštarine). Druga cjelina sadrži gradivo za razdoblje 1981.–1986. u količini 66 registratora i 4 urudžbena zapisnika. To su prvenstveno Opći spisi složeni prema jedinstvenim arhivskim znakovima. Među gradivom je i 14 registratora povjerljivih spisa za godine 1975., 1976.–1984. Treća cjelina naslovljena „Informativna služba“ sadrži gradivo od 1972. do 1981. Nisu naznačene količine, a gradivo sadrži prvenstveno zapisnike sjednica Općinskog komiteta i osnovnih organizacija SKH, specijalne slučajeve i tematske rasprave, zapisnike OOSK – privreda 1971.–1972. i 1983., zapisnike seoskih OOSK 1971.–1973. Na posebnom listu su zapisnici sjednica Općinskog komiteta, Predsjedništva i neki posebni slučajevi. Konačno, upisana su 63 registratora za razdoblje od 1983. do 1987. te 8 knjiga uvezanih financijskih i analitičkih kartica za godine 1978.–1985. Dodatak ovom zapisniku je gradivo Političke škole SKH – Odjeljenje Zadar od osnutka 1976. do školske godine 1988./1989. Spisi koji se odnose na rad Političke škole u Zadru primljeni su u Arhiv 1990. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 222/1990).

Gradivo nastalo nakon 1980. godine do 1990. primljeno je 1992. godine, a zapisnik o primopredaji potpisan je 3. studenoga 1992. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 237/1992).

Spisi koji se odnose na djelovanje KPH/SKH na području Zadra i Dalmacije za razdoblje od 1941. do 1972. godine primljeni su u Arhiv 1995. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva 235a/1995).

Nakon demokratskih promjena 1990. godine 3. studenoga 1992. godine potpisana je izjava od strane predstavnika SDP–a, kao sljednika SKH i predstavnika Historijskog arhiva u Zadru kojom se potvrđuje da je sva dokumentacija (osim pojedinačne dokumentacije bivših članova SKH) predana na čuvanje i pohranjena u Historijski arhiv u Zadru. Gradivo je predano zaključno s 1989. godinom. Valja napomenuti da je na posebnom listu na početku naknadno dodano: „Na ovom papiru je ono za što nema zapisnika“, a iskazano je i sljedeće gradivo:

7. studenoga 1995. – primopredajni zapisnik: Dokumenti o djelovanju SKH na području Zadra i Dalmacije 1941.–1972. U popisu koji smo dobili na uvid nema tog gradiva.

20. veljače 1998. preuzeti su osobni dosjei bez zapisnika.

Spisi SKH Zadar 1988. i 1989., 25 registratora primljeni s djelomičnim popisom 1992. ili 1993.

Niže donosimo virtualni popis gradiva izrađen na temelju zapisnika o predaji gradiva Državnom arhivu u Zadru. Gradivo je potrebno srediti i strukturirati prema prvobitnom poretku odnosno funkcionalnoj strukturi Općinskog komiteta i Konferencije SK SKH.

SADRŽAJ

Zbog uloge koju je SKH imao u socijalističkoj Jugoslaviji, gradivo nastalo radom Općinskog komiteta SKH Zadar je izvanredan izvor za analize političkog, gospodarskog, kulturnog i društvenog života Zadra i šire okolice. Najvrjednije je gradivo zapisnici sjednica Općinskog komiteta SKH Zadar, ali i zapisnici koje su osnovne organizacije SKH na selu, u gospodarskim poduzećima i u školama slali središnjici u Zadar, zatim zapisnici OOSK. U gradivu su sačuvani zapisi Konferencija SKH, statistički pokazatelji o članovima SKH, kao i njihovi dosjei. Osim u zapisnicima sjednica SKH je analizirao i davao svoje ocjene o pojedinim kretanjima koja nisu bila u skladu sa politikom SKH. Gradivo Političke škole SKH, Odjeljenje u Zadru, koju je organizirao Općinski komitet od 1976. do 1989. izdvojeno je u zaseban fond (DAZD–421).

Gradivo je sačuvano cjelovito. Uz registraturne spise, zapisnike sjednica predsjedništva Općinskog komiteta, popise članova, statističke podatke o članstvu i kretanju članova, sadrži i izvještaje o radu osnovnih organizacija SKH, društvenih i privrednih organizacija, kao i školskih i kulturnih ustanova s područja općine Zadar.

Propagandni materijal na filmskim vrpcama sačuvan je u dvije kutije, a odnosi se na aktivnosti Komiteta, propagandne filmove, filmove sa zasjedanja vrhovnih tijela SKJ i SKH. Filmovi su dostupni za reprodukciju putem kinoprojektora. U sedam arhivskih kutija nalaze se spisi Komisije za ONO i DSZ. Spisi fonda sadrže i zbirku fotografija s manifestacija Komiteta i društvenih događanja na području općine Zadar, te tri uvezana fotoalbuma.

U tri arhivske kutije sačuvani su audio zapisi s općinskih konferencija, govori Josipa Broza Tita na konferencijama u razdoblju od 1972. do 1989. godine.

Jedna arhivska kutija spisa odnosi se na „Masovni pokret“ iz 1971. godine u Hrvatskoj, koja je predana u Arhiv 23. veljače 1990. Godine. Spisi iz ove kutije nose oznaku dostupnosti od 2000. godine. Gradivo je predao Romano Meštrović.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici Kotarskog komiteta SKH Zadar, 1958.–1962., 5 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Općinskog komiteta SKH Zadar, 1963.–1984, 22 knj.

3. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa, 1963.–1986., 2 knj.

4. Kazalo imena i predmeta Urudžbenog zapisnika, 1963.–1966., 4 knj.

Spisi

1. Povjerljivi spisi, 1967.–1984.

2. Opći spisi, 1955.–1990.

3. Zapisnici sjednica Kotarskog komiteta, Općinskog komiteta, osnovnih organizacija SKH, Općinske konferencije 1959.–1987.

4. Informacije i informatori, 1963.–1981.

5. Komisije, razne, 1960.–1990.

6. Slučajevi – Makarska, Tehnička škola, Autoservis, Narodno sveučilište, 1961.–1987.

7. Članstvo, 1957.–1986.

8. Računovodstvo i financije, 1956.–1987.

9. Razno, 1959.–1970.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1853: Okružni komitet KPH Zadar 1942. – 1946.

HR–HDA–1222: Oblasni komitet KPH Hrvatske za Dalmaciju 1941.–1954.

BIBLIOGRAFIJA

Zadarsko otočje: zbornik / glavni ur. Valentin Uranija. Zadar: Narodni muzej, 1974. *** Zadar i zadarsko područje u NOB–u i socijalističkoj izgradnji: zbornik. Sv. 1: 1984., sv. 2: 1986. Zadar: Općinska konferencija SSRNH *** *** Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.