[0309] Kotarski komitet KPH/SKH Zadar (1943. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–309

Klasifikacija: H.2.1.5.

Naziv fonda: Kotarski komitet KPH Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1943.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 70 knj., 99 kut.; 9,9 d/m

Stvaratelj: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Gradivo ovog arhivskoga fonda nastalo je (najvećim dijelom) djelatnošću Kotarskog komiteta KPH do VI. kongresa KPH–a (2.–7. studenoga 1952.) kada KPJ mijenja naziv u Savez komunista Jugoslavije (SKJ) odnosno SKH.

POVIJEST FONDA

Općinski komitet SKH i Općinski odbor SSRN u Zadru predali su Historijskom arhivu u svibnju 1968. oko 400 svežnjeva i kutija gradiva društveno–političkih organizacija iz razdoblja 1944.–1962. u nesređenom stanju i bez popisa gradiva (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 103/1968). Od toga gradiva kasnije su formirani fondovi DPO–a, primjerice DAZD 309, 310, 312, 324, 323. Gradivo u cjelini nije arhivistički sređeno ni popisano.

Količina gradiva se nakon izlučivanja financijskih knjiga i spisa smanjila prema zapisu u Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (2006.). Dana 23. veljače 1990. primljeno je od Općinskog komiteta SKH 5 kutija spisa Općinskog komiteta SKH od kojih su četiri pridružene fondu Općinskog komiteta SKH Zadar (DAZD 311), a peta fondu Kotarskog komiteta KPH/SKH Zadar. Ta primopredaja nije registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva. Fond Kotarskog komiteta KPH/SKH Zadar nije arhivistički sređen, ali je na njemu obavljeno izlučivanje.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskog fonda nastalo je djelovanjem Kotarskog komiteta KPH/SKH u razdoblju od 1943. do 1962. godine. Tekući opći spisi prema urudžbenomu zapisniku sadrže dopisivanje Kotarskog komiteta KPH Zadar s drugim partijskim organizacijama i gradskim komitetima drugih gradova iz cijele države (Gradski komitet KPH Zadar, Rajonski komitet Zagreb, kotarski komiteti okolnih kotareva), političkim upravama pojedinih vojnih formacija (npr. Politička uprava I. vojne oblasti ili Politička uprava J. R. M) sve do CK KPH. Najveći dio tih kontakata odnosi se na traženje i prosljeđivanje podataka o članovima, te na obavijesti o političkim tečajevima. Sadržaj nekih dopisa svjedoči o aktivnoj ulozi partijske organizacije u organiziranju svakodnevnog života naročito u razdoblju neposredno nakon rata: dodjela radiouređaja, raspoređivanje ljudstva na sječu šuma i slično. Velika količina spisa odnosi se na podatke o članstvu, biografije, karakteristike, podatke o pohađanju partijskih tečajeva, podatke o kažnjenim članovima, razlozima kažnjavanja, ukidanju kazni, prosljeđivanju dokumenata za članove prilikom promjene mjesta stanovanja ili radnog mjesta.

Kod grubog razvrstavanja spisa ovog fonda formirana je serija zapisnici i izvješća koja sadrži zapisnike sa sastanaka Komiteta čiji se prijepis zajedno s mjesečnim političkim i organizacijskim i financijskim izvještajem dostavljao Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju. Nakon obavljenog izlučivanja sačuvane su dvije kutije spisa koje se odnose na financijsko poslovanje. U posljednjoj kutiji koja je naknadno priključena fondu nalaze se dva svežnja s popisom i biografijama osoba koje su radi „neprijateljskog djelovanja na liniji IB“ isključene iz članstva KPH i popis i biografije osoba koje su radi istog uhapšene.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik Kotarskog komiteta KPH Zadar, 1945.–1954., knj. 10

2. Urudžbeni zapisnik za poštu od partijskih ćelija, 1948./1949., knj.1

3. Kazalo urudžbenog zapisnika 1947., 1950.–1954., knj. 7

Predmetne knjige

4. Popis članova i rukovodilaca 1944./1945., knj. 1

5. Popis članova Partije u Kotaru Zadar 1945.–1946., knj. 1

6. Popisi, registri i indeksi članova 1950., knj. 8

7. Knjiga s podacima o članovima po partijskim ćelijama – Biograd (Kadrovnička knjiga), knj. 1

8. Knjiga: Podaci o članovima po partijskim ćelijama (Kadrovnička knjiga), knj. 2

9. Knjiga dostave 1949.–1953., knj. 1

10. Registar članova KP Biograd, knj. 1

11. Indeks uz registar Biograd, knj. 1

12. Knjiga članova KP koji posjeduju partijsku dokumentaciju, s.a , knj. 1

13. Knjiga novoprimljenih članova 1947., knj. 1

14. Knjiga demobiliziranih članova 1950., knj. 1

15. Knjiga članova KP koji ne posjeduju partijsku knjižicu, knj. 1

16. Popis kandidata 1950., 1951., knj. 2

17. Knjiga skinutih s evidencije 1946.–1951., knj. 2

18. Registar (indeks) članskih partijskih knjižica KK KPH Zadar, knj. 1

19. Popis izgubljenih partijskih članskih knjižica i knjižica proglašenih nevažećima, knj. 1

20. Indeks isključenih članova zbog podrške IB–u, knj. 1

21. Knjiga partijskih kazni 1947.–1953., knj. 3

22. Registar anketnih listova 1946., knj. 1

23. Indeks za registar anketnih listova 1946.–1947., knj. 2

24. Indeks statističkih kartona, knj. 1

25. Knjiga članarina 1948.–1949., knj. 2

26. Knjiga inventara 1948., knj. 1

27. Knjiga evidencije knjiga u nepoznatoj knjižnici (katalog), knj. 1

28. Knjiga evidencije knjiga o partijskoj izgradnji u nepoznatoj knjižnici, knj. 1

29. Knjige primljenih i poslanih depeša 1946.–1954., knj. 8

30. Dnevne partijske informacije 1949./1950., knj. 1

31. Knjiga evidencije članova 1950., knj. 1

32. Knjiga zapisnika Ekonomsko–poljoprivredne škole, knj. 1

33. Evidencija članova Ekonomsko–poljoprivredne škole, knj. 1

34. Evidencija članova Straže u zatvoru u Zadru, knj. 1

35. Evidencija članova grad III., knj. 1

Spisi, 1943.–1962., kut. 1–96

1. Opći spisi KK KPH Zadar, 1943.–1962., kut. 1–26

2. Zapisnici i izvještaji, 1946.–1962., kut. 27–54

3. Članstvo (karakteristike, preporuke, biografije, podaci o kažnjavanju, izjave, podaci o pohađanju tečajeva i predavanja, anketni listovi 1945.–1962., kut. 55–87

4. Referati i planovi, kut. 88–90

5. Financijski spisi, kut. 91–92

6. Razno, kut. 93–95

7. Naknadno primljeni spisi o rezoluciji IB–a, kut. 96

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1220: Centralni komitet saveza komunista Hrvatske 1941.–1990.

HR–HDA–1222: Oblasni komitet komunističke partije Hrvatske za Dalmaciju

HR–HDA–1853: Okružni komitet komunističke partije Hrvatske Zadar

HR–HDA–1821: Kotarski komiteti KPH 1941–1945: Benkovac, Biograd, Preko, Zadar.

HR–DAZD–311: Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Zadar

HR–DAST– IHR: Kotarski komitet KPH Zadar 1943.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.