[0306] Međunarodni sajam ribarstva u Zadru (1957. – 1961.)

Signatura: HR–DAZD–306

Klasifikacija: G.2.3.4.

Naziv fonda: Međunarodni sajam ribarstva Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1957.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 35 svež.; 3,5 d/m

Stvaratelj: Međunarodni sajam ribarstva u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Udruženje morskog ribarstva u socijalističkoj Jugoslaviji i zadarski Kotarski odbor odlučili su 1957. u Zadru utemeljiti Ribarsku izložbu i međunarodni festival. Međunarodni sajam u Zadru je osnovao Narodni odbor kotara Zadar svojim rješenjem br. 1715/57 od 30. siječnja 1957. godine pod imenom „Ribarska izložba i festival“, a novijim rješenjem br. 15187/57 od 27. rujna 1957. promijenio je naziv u „Međunarodni sajam ribarstva“.

Ovim rješenjima je utvrđeno kako se osniva „Međunarodni sajam ribarstva“, skraćeno „M.R.S.“ kao ustanova sa samostalnim financiranjem privrednog karaktera koja obavlja javnu službu. Sjedište ustanove je u Zadru. Ustanova je imala svojstvo pravne osobe i sljedeće fondove: fond za nagrađivanje radnika i službenika, fond za zamjenu i dopunu osnovnih sredstava za velike popravke, fond za investicije i rezervni fond.

„Međunarodnim sajmom ribarstva“ u Zadru upravljao je Upravni odbor kao kolektivni organ upravljanja. Upravni odbor sastojao se od 5 članova. Jednog člana upravnog odbora birao je radni kolektiv iz redova radnika i službenika ustanove, dok su tri člana birali Narodni odbor kotara Zadar iz reda privrednih i društvenih organizacija, te istaknutih javnih i kulturnih radnika. Ustanova je imala stručni savjet kao savjetodavni organ. Ustanovom neposredno upravlja direktor, koji je po svom položaju član Upravnog odbora. Direktora postavlja i razrješuje dužnosti Narodni odbora kotara Zadar. Ustanova posluje na temelju pravila koja donosi osnivač, a na prijedlog Upravnog odbora ustanove.

Organizator je nastojao da uz izložbu priredi i niz drugih kulturnih i sportskih manifestacija, u okviru posebnog festivalskog programa. Fotografi braća Brkan, osobito Zvonimir, pokrenuli su ideju o međunarodnoj izložbi fotografija pod nazivom „Čovjek i more“. koja bi se održavala pod okriljem Sajma.

Druga priredba, ustanovljena zajedno sa salonom „Čovjek i more“, bila je likovna izložba „Plavi salon“. Iduće 1958. godine Ribarska izložba mijenja ime u Međunarodni sajam ribarstva nakon čega se gasi. Trebalo je čekati punih pet godina da se riješi sudbina „pratećih sajamskih priredaba“. Na sreću, pronašlo se najbolje rješenje. Obje umjetničke manifestacije preuzela je Galerija umjetnina. Od 1963. „Čovjek i more“ počeo se priređivati kao trajna manifestacija.

Osnovni zadaci ustanove su da jednom godišnje održi priredbu – sajam pomorstva, ribarstva i turizma; brine se o sajamskom prostoru za održavanje sajmova, te poduzima mjere za estetsko i kulturno držanje prostora, uključujući i investicije za osiguranje sajamskog prostora; sklapa ugovore s domaćim i stranim izlagačima o korištenju sajamskog prostora i o sudjelovanju na sajmu; surađuje sa znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu u cilju koordinacije i stručne suradnje na organizaciji potrebnog izložbenog materijala, naučnih konferencija i savjetovanja o temama: ekonomika ribarstva, prerada i transport svježe ribe. U cilju što ekonomičnijeg korištenja sajamskog prostora, ustanova je ugovarala ili vodila u vlastitoj djelatnosti sljedeće uslužne poslove: a) unajmljivanje ili iznajmljivanje prostora za potrebe skladišta, garderobe i slično, b) iznajmljivanje sajamskog prostora kao stalnog izložbenog skladišta domaćim i inostranim privrednim organizacijama odnosno predstavništvima i konsignacionim skladištima domaćih i inostranih izlagača, c) unajmljivanje i iznajmljivanje prostora za javne društvene manifestacije: sportske, kulturne i kino–priredbe, organizacija morskog akvarija i specijalnih ribljih restorana za turističke i druge društvene potrebe; objavljuje povremene, periodične i stalne znanstvene i propagandne publikacije, vezane za održavanje sajma i morskog festivala, te uopće za djelatnost ustanove; surađuje sa svim zainteresiranim organizacijama – znanstvenim, kulturnim, sportskim, turističkim, stručnim, kao i drugim društvenim tijelima radi organizacije morskog festivala.

Iz navedenih djelatnosti vidi se da je ovaj sajam obuhvaćao folklorne i kazališne priredbe, filmski festival, reviju literaranih tekstova, koncerte te različite zabavno–glazbene priredbe.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen i nije obavljeno izlučivanje i škartiranje gradiva fonda. Podatak o akviziciji nije pronađen.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži poslovno dopisivanje s izlagačima, ugovore o radu s djelatnicima i ostalu kadrovsku dokumentaciju, Pravilnik o sistematizaciji, Pravila o radu sajma, zapisnike sjednica Upravnog odbora, financijsku dokumentaciju, investicijske projekte, ugovore o kreditima, ugovore o dotacijama i slično. U gradivu su sačuvani i katalozi izložaba, prijave izlagača, podaci o izlagačima iz zemlje i inozemstva, elaborat o Ribarskoj izložbi i festivalu u Zadru iz 1957. godine te studiju pod naslovom „Naučno–stručna obrada biologije Jadrana“ bez podatka o autoru.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik 1958.–1960., knj. 2

Predmetne knjige

2. Matična knjiga djelatnika, knj. 1

3. Knjiga sudionika izložbe „Čovjek i more“, knj. 1

Spisi, 1957.–1961., svež. 1–35.

1. Izlagači, 1957., svež. 1.

2. Poslovna korespondencija, 1957.–1959., svež. 2–9.

3. Katalog – upitnici za katalog, katalog turizma, prijedlozi kataloga izlagača, 1957., svež. 10–11.

4. Poslovna korespondencija, 1959., svež. 12–13.

5. Pomorska elektronika, izlagači na tu temu, 1959., svež. 14.

6. Zadarsko krstarenje, zadarska noć, 1959., svež. 15.

7. Izlagači iz svijeta, prijave, jezik: hrvatski, njemački, francuski, engleski, 1959., svež. 16.

8. Financijski spisi–fakture, računi, 1959., svež. 17.

9. Poslovna korespondencija s različitim turističkim i drugim tijelima, poduzećima s područja cijele bivše Jugoslavije, 1959., svež. 18.

10. Izložbena roba izlagača, 1959., svež. 19.

11. Poslovna korespondencija, prijave i ugovori o sudjelovanju stranih izlagača i izlagača iz SFRJ na sajmu 1960., svež. 20–28.

12. Financijski spisi: fakturirani računi, 1960.–1961., svež. 29–30.

13. Razno: platne liste 1958., 1960., Program festivala (u smislu kulturno–umjetničkih priredbi); ugovori o dotaciji; dokumentacija o donošenju tarifnog pravilnika 1959., zapisnici sjednica Upravnog odbora 1960.; investicijski projekti za dovršenje izgradnje prostorija Sajma 1960.; poslovna korespondencija, financijski spisi 1957.–1960., svež. 31.

14. Razno: dokumentacija o registraciji Sajma kao pravne osobe; Pravila sajma 1957.; Tarifni pravilnik sajma, Pravilnik o sistematizaciji; ugovori o radu s djelatnicima 1960.; sudski sporovi s izlagačima, računi 1958.; zapisnici i ugovori o primopredaji brodova za potrebe Sajma 1960., završni račun za 1957.; sudski sporovi 1959., svež. 32.

15. Razno: završni računi za 1957. i 1959. god., izlagači 1960.; Prijava Tvornice „Boris Kidrič“ za sudjelovanje na sajmu 1961.; sudski sporovi i presude Sajma i nekih izlagača 1961.; računi 1959.–1961.; ugovori za motorne brodove s ribarskim zadrugama Dragove, Zaglav, Molat; Zapisnici sa sjednice Upravnog odbora za 1959, svež. 33.

16. Razno: poslovna korespondencija s izlagačima 1957.–1960.; kadrovska dokumentacija djelatnika Sajma; zapisnici sa sjednica Upravnog odbora 1960., ugovori o prestanku radnog odnosa sa zaposlenicima Sajma 1957.–1960.; Pravila o radu Sajma 1958.; police osiguranja 1959.; financijsko poslovanje 1959., različiti ugovori s izlagačima 1959., svež. 34.

17. Razno: poslovna korespondencija s izlagačima, raznim privrednim i pravnim osobama 1959., organizacija manifestacije „Zadarska noć“ u okviru Sajma 1959.; završni račun za 1958.; Studija „Naučno–stručna obrada biologije Jadrana“ (nema podatka o autoru); elaborat o „Ribarskoj izložbi i festivalu u Zadru“, Zagreb 1957.; ugovori o kreditima i dr., svež. 35.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.