[0305] Poduzeće „Obrovac” za izgradnju Bukovice Obrovac (1970. – 1972.)

Signatura: HR–DAZD–305

Klasifikacija: G.2.7.

Naziv fonda: Poduzeće „Obrovac“ za izgradnju Bukovice

Vrijeme nastanka gradiva: 1970.–1972.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 kut.; 0,12 d/m

Stvaratelj: Poduzeće „Obrovac“ za izgradnju Bukovice

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Na osnovi čl. 123 i 126 Osnovnog zakona o poduzećima te čl. 38 Statuta općine Obrovac, Skupština općine Obrovac je na 10. zajedničkoj sjednici Općinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica održanoj 14. travnja 1970. donijela rješenje o osnivanju poduzeća „Obrovac“ za izgradnju Bukovice. Sjedište poduzeća bilo je u Obrovcu. Predmet poslovanja poduzeća bio je izgradnja ugostiteljskih, turističkih, komunalnih i drugih objekata na području općine Obrovac koji neposredno ili posredno služe za razvoj i unapređenje razvoja Bukovice. Stečaj poduzeća proveden je prije 1974. godine.

POVIJEST FONDA

Prilikom izrade ovog zapisa spisi su stavljeni u jednu kutiju, a iz fonda su izlučena 2 registratora spisa s gradivom o računima, blagajničkim dokaznicama i sl. Gradivo je primljeno u Arhiv 1974. godine od stečajnog upravitelja Ive Motušića. Fond nije sređen, a ranije se vodio pod naslovom Poduzeće za izgradnju Bukovice i imao je prije izlučivanja 2 knjige i 8 svežnjeva (vidi Pregled arhivskih fondova i zbirki, 2006.).

SADRŽAJ

U gradivu se iz 1970. godine nalazi privremeni statut (poduzeća u izgradnji), Rješenje o osnivanju poduzeća i prijava za upis pri Privrednom sudu u Splitu, Pravilnik o raspodjeli osobnih dohodaka i o primanjima i naknadama koje terete materijalne troškove što ga je donio Savjet poduzeća, Zapisnici sastanka Savjeta poduzeća, ugovori o radu sa zaposlenicima, ugovori o kreditu, kupoprodajni ugovori iz 1971. te isplatne liste po mjesecima za 1971. i 1972. godinu.

POPIS GRADIVA

Knjige

Urudžbeni zapisnik, 1970.–1972., knj. 1

Spisi, 1970.–1972., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–213: Okružni privredni sud Split, 1954/1975.