[0299] Poljoprivredna zadruga Islam Latinski (1958. – 1961.)

Signatura: HR–DAZD–299

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski

Vrijeme nastanka gradiva: 1958./1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 kut.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zadrugarstvo na zadarskom području ima dugu tradiciju. Za vrijeme talijanske okupacije u Zadru su osnivana različita udruženja u gospodarstvu, uglavnom na obiteljskim i rodbinskim osnovama. U razdoblju od 1920. do 1941. godine takvih udruženja u Zadru bilo je 112, u kojima je bilo 485 dioničara. Nakon II. svjetskog rata u Zadru i u okolnim mjestima osnivane su zadruge različitih sadržaja i poslovanja.

Godine 1947. donesena je Uredba o načinu osnivanja zadruga, o pravilima zadruga i o njihovom upisu u zadružni registar. Svaka je zadruga trebala imati Pravila zadruge, koja su sadržavala: naziv zadruge, sjedište i područje rada; predmet rada zadruge, a kod seljačkih radnih zadruga i način organizacije rada; vrstu i opseg jamstva članova, uvjete za stjecanje i razloge za prestanak članstva u zadruzi, prava i dužnosti članova zadruge, odredbe o skupštini zadruge; odredbe o upravnom i nadzornom odboru, o njihovom sastavu, broju članova, načinu izbora i smjenjivanju i dr.; odredbe o zastupanju zadruge; odredbe o upotrebi čistog prihoda i o pokriću gubitaka, te o ustanovljenju i upotrebi rezervnog i drugih fondova zadruge.

Za osnivanje zadruge potrebno je da na osnivačkoj skupštini potpišu izjavu o osnivanju: kod zemljoradničkih nabavno–prodajnih, radničko–namješteničkih, potrošačkih, kreditnih, stambenih i zdravstvenih zadruga najmanje 30 osnivača, a kod ostalih zadruga najmanje 7 osnivača. Osnivačka skupština donosi zaključak o prihvaćanju pravila zadruge te bira upravni i nadzorni odbor zadruge. Najkasnije mjesec dana od osnivanja, zadruga se mora prijaviti za upis u zadružni registar izvršnom odboru Kotarskog odnosnog Gradskog narodnog odbora. Za registraciju zadruga moraju se uvesti ove knjige: zadružni registar, imenik zadruga i zbirka isprava.

Svaka zadruga mora imati određen broj članova i to: a) zemljoradnička–nabavna zadruga najmanje 100 članova, b) radničko–namještenička potrošačka zadruga najmanje 200 članova, c) kreditna, stambena i zdravstvena zadruga najmanje 100 članova, d) zemljoradnička proizvođačka i prerađivačka zadruga najmanje 30 članova, e) ribarska proizvođačka zadruga najmanje 15 članova, f) seljačka radna zadruga najmanje 20 članova, g) obrtnička proizvođačka i prerađivačka zadruga u gradovima i većim mjestima najmanje 10 članova, h) sve ostale zadruge najmanje 7 članova.

Za osnivanje kotarskog zadružnog poslovnog saveza potrebno je najmanje 7 zadruga, za osnivanje rajonskog poslovnog saveza potrebno je najmanje 20 zadruga, za osnivanje oblasnog zadružnog poslovnog saveza najmanje 50 zadruga, a za osnivanje zemaljskog zadružnog poslovnog saveza najmanje 200 zadruga.

Zemljoradnička zadruga može u okviru svoje djelatnosti osnivati privredna poduzeća, radnje i samostalne pogone. Zadružna imovina je u društvenom vlasništvu, a njome upravlja zadruga. Zadružna imovina ne može se ni pod kojim uvjetima oduzeti zadruzi. Unutrašnja organizacija zemljoradničke zadruge određuje se njenim pravilima.

Za osnivanje zemljoradničke zadruge potreban je sporazum o osnivanju najmanje desetorice punoljetnih poljoprivrednih proizvođača; da se donesu pravila zadruge; da se izabere privremeni upravnik; da se zadruga registrira. Organi zemljoradničke zadruge su: skupština, zadružni savjet, upravni odbor i upravnik. Imovinski odnosi između zemljoradničke zadruge i njenih članova određeni su pravilima zadruge i ugovorom između zadruge i zadrugara. Zadruga je dužna osobi koja je prestala biti član zadruge vratiti udio koji je unijela u zadrugu.

Skupštinu zadruge čine svi članovi zadruge. Ona se u pravilu sastaje jedanput godišnje. Zadružni savjet zadruge sastoji se od 30 do 80 članova. U zadružni savjet obvezno ulazi određen broj radnika zadruge i njenih samostalnih pogona. Zadružni savjet bira predsjednika iz reda svojih članova. Predsjednik zadružnog savjeta ne može biti član upravnog odbora. Upravni odbor zadruge sastoji se od 5 do 11 članova

Mandat upravnog odbora traje godinu dana. Upravnik zadruge može biti osoba koja ima srednju, višu ili visoku stručnu spremu i potrebnu praksu. Upravnik organizira proces rada u zadruzi i neposredno rukovodi ostvarenjem privrednog plana zadruge. Upravnik je neposredno odgovoran za izvršenje zakona i drugih propisa i osigurava njihovu primjenu u zadruzi. Zemljoradničke zadruge mogu se udruživati u poslovne saveze.

Nadzor nad zakonitošću rada zemljoradničke zadruge i njenih organa vrši organ uprave nadležan za poslove odnosno privredne grane općinskog narodnog odbora. Reviziju zadruga i drugih zadružnih organizacija mogu obavljati i zadružni savezi preko svojih revizora ili posebno organiziranih službi ili ustanova. Revizija zadruga i zadružnih organizacija mora se obaviti najmanje jedanput godišnje. Zemljoradnička zadruga prestaje postojati kad nastupi koji od uzroka zbog kojih prestaje i privredno poduzeće. Zemljoradnička zadruga prestaje postojati i kad broj zadrugara padne ispod 10.

Poljoprivredna zadruga Islam Latinski osnovana je na osnivačkoj skupštini zadrugara 5. siječnja 1958. godine. Osnivanje je odobrio NO općine Posedarje rješenjem br. 01–308/1–58 od 24. veljače 1958. Zadruga je registrirana 26. travnja 1958. kod Okružnog privrednog suda u Splitu pod brojem Fi–189/58. Upis ove zadruge proveden je na registarskom listu br. 33, spisak II. za kotar Zadar. Kod osnivanja zadruga je imala 15 članova, a godine 1960. imala je 56 članova.

Poljoprivredna zadruga Islam Latinski bavila se organiziranjem i unapređivanjem poljoprivredne proizvodnje i drugim granama gospodarske djelatnosti.

Zemljoradničke zadruge bave se poljoprivrednom proizvodnjom, njenim organiziranjem i unapređivanjem, kao i drugim djelatnostima u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom. Zadaća im je opskrbljivati svoje članove za proizvodnju i potrošnju; prikupljati poljoprivredne proizvode svojih zadrugara radi zajedničke prerade i prodaje; organizirati poduzeća za preradu poljoprivrednih proizvoda svojih članova kao i druga poduzeća za podmirenje njihovih potreba; u cilju što bržeg, boljeg i jeftinijeg opskrbljivanja svojih zadrugara povezuje se s državnim poduzećima i drugim državnim organizacijama; prikuplja štednju i mobilizira novčana sredstva svojih zadrugara i organizira njihovo pravilno kreditiranje i dr. Svoje zadaće zadruga je trebala ostvariti u suglasnosti s općim državnim privrednim planom i privrednim zadacima dobivenim od nadležnih organa državne uprave.

POVIJEST FONDA

U Knjiga primljenog arhivskog gradiva Državnog arhiva u Zadru pod brojem 146/1977. zabilježeno je da su „bez primopredajnog zapisnika“ primljeni spisi općih poljoprivrednih zadruga za razdoblje od 1957. do 1960. godine. Gradivo je sačuvano nepotpuno i nije sređeno.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1958.–1961., kut. 1–4.

1. Završni računi poljoprivredne zadruge Islam Latinski za: 1958.–1960. Dokumentacija projektnog poduzeća „Donat“ u vezi s projektom odvodnje „Gornja Baštica“; zahtjev za najam Jugoslavenskoj poljoprivrednoj banci, filijala Zagreb; poslovna korespondencija 1958.–1960., kut. 1

2. Poslovna korespondencija zadruge s raznim fizičkim i pravnim osobama, različiti izvještaji o radu, računi i sl. 1958.–1959., kut. 1

3. Poslovna korespondencija, zahtjevi za kreditom, plan proizvodnje za 1961., različite naredbe o određivanju cijena mesa na području općine Posedarje; pozivi na podmirene duga; kontrola voćnih sokova i dr. 1961., kut. 1

4. Platne liste za 1961. godinu; poslovna korespondencija s raznim privrednim poduzećima i društvenim organizacijama, zahtjev za otvaranje prodavaonice mješovitom robom u Slivnici i dr. 1961., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–161: Narodni odbor Općine Posedarje, 1952.–1962.

HR–DAZD–262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga 1947./1958.

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar 1955./1961.

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije 1948./1963.

BIBLIOGRAFIJA

Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar u Državnom arhivu u Splitu. *** Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003. *** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.