[0282] Trgovačko poduzeće „Velebit” Zadar (1947. – 1956.)

Signatura: HR–DAZD–282

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Trgovačko poduzeće „Velebit“

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 29 kut., 7 knj.; 3,00 d/m

Stvaratelj: Trgovačko poduzeće „Velebit“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Trgovačko poduzeće „Velebit“ osnovano je rješenjem Narodnog odbora općine Zadar br. 23008/46 od 11. prosinca 1946. Sjedište poduzeća nalazilo se u Zadru, u tadašnjoj Zagrebačkoj ulici br. 5. Poduzeće je upisano u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Splitu za kotar Zadar.

Predmet poslovanja poduzeća bilo je obavljanje trgovinske djelatnosti na malo u trgovinskim strukama: tekstil, kratka i pletena roba i konfekcija, obuća, vuna i krzno. Poduzeće je u svom sastavu imalo više prodavaonica, koje su se nalazile na području kotara Zadar.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen. Prilikom izrade ovog zapisa, gradivo je spremljeno u arhivske kutije, a iz gradiva je izlučeno 18 knjiga, te desetak fascikala i registratora spisa, uglavnom blagajničkih dnevnika i knjiga fakture kao i spisa o financijskom i blagajničkom poslovanju (obračuni, zaključnice, fakture, otpremnice, razne kalkulacije i dr.). Podatak o akviziciji nije pronađen.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskog fonda najvećim dijelom sadrži poslovno dopisivanje poduzeća s poslovnim partnerima na području cijele tadašnje Jugoslavije. Dio spisa odnosi se i na različite pravne zapise (ugovore) vezane uz poslovanje poduzeća, te zapise o obvezama i pravima radnika (zasnivanje radnog odnosa, rješenja o naukovanju naučnika u poduzeću i dr.). Dio gradiva odnosi se na financijsko poslovanje poduzeća (završni računi, planovi proizvodnje, popis dužnika iz cijele SFRJ koji su na dan 31. prosinca 1960. imali financijske dugove prema „Velebitu“, knjigovodstveni zapisnici i dr.). Gradivo sadrži i osobne dosjee zaposlenika, zapisnike sjednica Upravnog odbora i Radničkog savjeta poduzeća, 1952.–1961., zapisnike sastanaka partijskih ćelija poduzeća „Velebit“, dokumentaciju o pripremi izbora za vijeće proizvođača Narodnog odbora kotara Zadar iz 1954. godine, spise o disciplinskim postupcima protiv zaposlenika i drugo.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici, 1947–1956., knj. 6

Predmetne knjige

Imenik poslovnih partnera, 1953., knj. 1.

Spisi, 1946.–1962., kut. 1–26.

Zapisnici Radničkoga savjeta, 1950.–1960., kut. 27–29.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–268: Trgovinska komora Zadar 1955.–1962.