[0278] Opće trgovačko poduzeće Zadar (1946. – 1948.)

Signatura: HR–DAZD–278

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Opće trgovačko poduzeće Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1948.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 7 kut.; 0,70d/m

Stvaratelj: Opće trgovačko poduzeće Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Opće trgovačko poduzeće Zadar osnovano je rješenjem Vlade NR Hrvatske br. 9002/46 od 16. kolovoza 1946. godine. Već u rujnu 1946. Glavno trgovačko nabavno–prodajno poduzeće NR Hrvatske „Glavnoprod“ obustavilo je rad i svoje poslovanje prenijelo na „Opće trgovačko poduzeće“, koje je započelo raditi 1. listopada 1946. godine.

Opće trgovačko poduzeće bilo je pod administrativno–operativnim rukovodstvom Uprave za promet mješovitom robom i monopolskim proizvodima sa sjedištem u Zagrebu. Osnovna i obrtna sredstva poduzeću je na raspolaganje stavilo Ministarstvo financija u sporazumu s Ministarstvom trgovine i opskrbe iz imovine Glavnog nabavno–prodajnog poduzeća „Glavnoprod“. Poduzeće je moglo uz prethodno odobrenje administrativno–operativnog rukovodstva osnivati i svoja prodajna skladišta na veliko, prodavaonice na malo i obavljati prodaju putem komisionara. Temeljem toga Opće trgovačko poduzeće Zadar osnovalo je Veleprodaje duhana, soli i žigica u Benkovcu, Biogradu n/m i Obrovcu te Prodajna skladišta Općeg trgovačkoga poduzeća Zadar u Biogradu n/m i Benkovcu. Na čelu poduzeća stajao je direktor kojeg je postavljala Uprava.

Opće trgovačko poduzeće Zadar bavilo se kupnjom i prodajom na veliko i malo, te uvozom i izvozom: industrijsko–prehrambenih artikala, masti, stočne hrane industrijske proizvodnje, staklarske robe, porculanske robe, galanterijske robe, lakova i boja te monopolskih proizvoda. U tu svrhu poduzeće je preuzimalo robu od tvornica i proizvođača ili od uvoznika; sklapalo je s tvornicama i proizvođačima ugovore o isporuci robe i prodavalo robu na svom području; od tvornica i proizvođača ili uvoznika slobodno nabavljalo artikle koji nisu pod režimom planske raspodjele i potrošnje; brinulo o pravilnom i urednom smještaju robe; predlagalo administrativno–operativnom rukovodstvu radni plan kao i financijski plan poduzeća; krajem svakog mjeseca sastavljalo bruto bilancu i dostavljalo je sa svim prilozima administrativno–operativnom rukovodstvu.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen. Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda je izlučeno 7 svežnjeva i 1 registrator spisa, te 6 knjiga, uglavnom financijskog sadržaja (računi, fakture, dostavnice o primitku i slanju robe) kao i obračunske knjige i knjige o evidenciji izdavanja robe iz skladišta. Vremenski se izlučeno gradivo odnosi na razdoblje od 1946. do 1948. godine.

SADRŽAJ

Arhivsko gradivo ovog fonda može poslužiti kao izvor za proučavanje organizacije trgovine i trgovačkih poduzeća u NR Hrvatskoj u poslijeratnim godinama, posebno za proučavanje trgovačke mreže u tadašnjem kotaru Zadar i Benkovac. Veliki dio gradiva čini korespondencija s tvornicama i zadrugama na području cijele tadašnje FNRJ, zatim s Ministarstvom trgovine i snadbijevanja FNRJ, Ministarstvom trgovine i opskrbe NRH, Upravom za promet mješovitom robom i duhanskim prerađevinama, te raznim zadrugama radi preuzimanja robe. Sačuvani su i zapisnici sjednica stručnog vijeća poduzeća (1947.), pravila o organizaciji i poslovanju Općeg trgovačkog poduzeća (1946.); Poslovni red za skladištare; Pravilnik o organizaciji i radu Glavnog nabavno–prodajnog poduzeća „Glavnoprod“ Zagreb, Poslovnik Općeg trgovačkog poduzeća – Dubrovnik (1946.); Upute za sastavljanje plana robnog prometa na malo za 1948. godinu. Socijalno stanje stanovništva i stanje proizvodnje na zadarskom području može se pratiti preko: planova raspodjele hrane seljacima (1946.), otkupa maslinovog ulja; nabave prehrambenih, tekstilnih, kemijskih, električnih i sličnih proizvoda s područja FNRJ. Sačuvani su popisi zaposlenika s opisom njihovih kvalifikacija (1946.); „Spisak lica koja ne smiju biti primljena u državnu službu“ poslan od Predsjedništva Vlada NRH; Popis industrijskih i obrtnih radnji na području kotara Biograd n/m (1947.); Popis dužnika poduzeća na dan 1. ožujka 1948. godine i drugo.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, predmetne knjige

1. Urudžbeni zapisnici 1946.–1947., knj. 2

2. Knjiga dužnika i vjerovnika 1946.–1947. knj. 1

Spisi, 1946.–1948., kut. 1–7.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–275: Trgovačko poduzeće „Glavnoprod“ Zagreb. Podružnica Zadar