[0275] Trgovačko poduzeće „Glavnoprod” Zagreb. Podružnica Zadar (1945. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–275

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Trgovačko poduzeće „Glavnoprod“ Zagreb Podružnica Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 knj., 4 kut.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Glavnoprod Zagreb. Podružnica Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Glavno nabavno–prodajno poduzeće (skraćeno „Glavnoprod“) osnovano je 21. lipnja 1945. godine i upisano u trgovački registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište poduzeća bilo je u Zagrebu. Na području cijele NRH poduzeće je imalo svoje podružnice. Za Dalmaciju glavna podružnica poduzeća nalazila se u Splitu.

Predmet poslovanja poduzeća je bila trgovina na veliko i to: nabava i prodaja industrijskih, obrtničkih te poljoprivrednih proizvoda domaćeg i stranog porijekla; opskrba privrede sirovinama, obrtnim i pogonskim sredstvima domaćeg i stranog porijekla; uvoz i izvoz proizvoda; vođenje predstavništava stranih poduzeća i obavljanje drugih poslova koje mu povjeri pojedino ministarstvo Vlade NRH.

Na čelu poduzeća stajao je ravnatelj, kojeg je imenovao ministar trgovine i opskrbe.

„Glavnaprod“ je obustavio poslovanje 30. rujna 1946. godine. Odlukom Ministarstva trgovine i opskrbe njegovo poslovanje preuzelo je „Opće trgovačko poduzeće“, koje je započelo s radom 1. listopada 1946. Ono je također imalo svoje podružnice po cijeloj Hrvatskoj.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda daje uvid u organizaciju trgovačke mreže na području tadašnje NRH neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Prikaz stanja trgvačke mreže u kotaru Zadar donosi „Izvještaj o stanju komercijalnog sektora u kotaru Zadar u 1945. godini“.

Među spisima fonda nalaze se i spisi o ratnim zarobljenicima i to: zahtjevi poduzeća upućeni komandi Zarobljeničkog logora Zadar 1945. za (talijanskim) zarobljenicima radi pomoći pri ukrcaju robe i sličnim poslovima, izvještaji o oporezivanju zarade ratnih zarobljenika i osuđenika; Okružnica o obračunavanju zarobljeničkih nadnica upućena svim općim trgovačkim poduzećima koju je donijela Uprava za promet mješovitom robom i monopolskim proizvodima u Zagrebu 1946.

Gradivo sadrži različite pravne propise i ugovore kao npr. Uredba o plaćenom godišnjem dopustu radnika, namještenika i službenika, Uputstva o vođenju knjigovodstva; Okružnica o osnivanju Uprave za promet vinom, žestokim i bezalkoholnim pićima „Vinalko“ 1946.; Poslovna mreža Glavnoproda – podružnice, ispostave i komisionar sa stanjem 10. lipnja1946. Dio gradiva odnosi se na financijsko poslovanje poduzeća, kao što su završni račun za 1946., različite uplate, isplate, nabava robe i slično.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen. Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda je izlučeno oko 8 svežnjeva financijskih spisa (uplate, isplate, kalkulacije i sl.). Pretpostavljamo da je gradivo u Arhiv preuzeto 3. svibnja 1966., kad su preuzeti „spisi raznih trgovačkih poduzeća“ u Zadru 1945.–1946. godine. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 92/1966.)

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1.Urudžbeni zapisnik, 1945.–1946., knj. 4

Predmetne knjige

2. Financijska knjiga: popis osoba i državnih tijela koje su preuzele robu, 1945., knj. 3

3. Knjiga vjerovnika i dužnika, 1945. – 1946., knj. 3

Spisi, 1945.–1946., kut. 1–4.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–278: Opće trgovačko poduzeće Zadar