[0274] Fond za mehanizaciju i investicionu izgradnju zadružne poljoprivrede (1946.–1961.)

Signatura: HR–DAZD–274

Klasifikacija: G.2.1.2.

Naziv fonda: Fond za mehanizaciju i investicionu izgradnju zadružne poljoprivrede Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 010 d/m

Stvaratelj: Fond za mehanizaciju i investicionu izgradnju zadružne poljoprivrede Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće Fond za mehanizaciju i investicionu izgradnju zadružne poljoprivrede Zadar

osnovano je pri Narodnom odboru kotara Zadar rješenjem broj 4358/51 od 7. travnja

1951. i upisano u registar državnih privrednih poduzeća lokalnog značaja kod Povjerenstva za financije Kotara Zadar pod brojem 27. Poduzeće je djelovalo pod administrativno– operativnim rukovodstvom Narodnog odbora Kotara Zadar. Njime je upravljao zadružni savjet i upravni odbor fonda. Po čl. 8 Uredbe o upravljanju fondom za mehanizaciju i investicionu izgradnju zadružne poljoprivrede (Sl. list FNRJ 52/51) zadaci i predmet poslovanja fonda bili su dodjeljivanje traktora, poljoprivrednih strojeva i oruđa seljačkim radnim zadrugama, njihovi popravci te snabdijevanje gorivom i mazivom.

Fond se brine o kadrovskim pitanjima, izradi planova, organizaciji rada, nabavi materijala za sjetvu i priplod, prodaji te knjigovodstvenom poslovanju seljačkih radnih zadruga.

POVIJEST FONDA

Primopredaja gradiva ovog fonda registrirana je u Knjizi primopredaje veće količine spisa Narodnog odbora kotara Zadar. Tada je primljeno Oko 500 d/m metara gradiva preuzeto je 15. listopada 1965. i uvedeno u Knjigu primljenog arhivskog gradiva pod rednim brojem 87. Gradivo je osnovno sređeno 1990. godine. Prilikom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (2006.) pogreškom je ovaj arhivski fond upisan kao Trgovačko uslužno poduzeće i klasificiran pod industriju.

SADRŽAJ

Fond je izravno komunicirao s Narodnim odborom kotara Zadar odnosno raznim uredima, povjerenstvima i odborima pri Narodnom odboru kotara Zadar. Osim toga surađivao je s poljoprivrednim zadrugama, Kotarskim savezom poljoprivrednih zadruga, poduzećima koja su se bavila nabavom rezervnih dijelova. Iz sačuvanih spisa vidljivo je da Fond nije izravno komunicirao s višim tijelima u Zagrebu ili Splitu kao što su Ministarstvo poljoprivrede, Glavna uprava za poljoprivredu, Državna banka za kreditiranje zemljoradničkih zadruga ili Povjereništvo za poljoprivredu pri Narodnom odboru oblasti Dalmacije Split. S tim je upravnim tijelima komunicirao uglavnom preko Narodnog odbora Kotara Zadar. Među spisima ovog fonda nalazi se po jedan omot spisa Trgovinskog poduzeća Kotarskog saveza poljoprivrednih zadruga iz 1951. i Poslovnog saveza za mehanizaciju iz razdoblja 1959.–1961. i uvezani dokument iz 1946. godine pod naslovom „Dokumenti i pravila u prijepisu Izvanredne glavne skupštine održane 26. svibnja 1946. Obrtničke nabavne zajednice „Obrt“.

POPIS GRADIVA

Spisi,1946.–1961., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar