[0273] „Danilo Štampalija.”Poduzeće za promet i preradu žitarica, žitnih prerađevinai proizvoda Zadar (1953. – 1979.)

Signatura: HR–DAZD–273

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: „Danilo Štampalija“ poduzeće za promet i preradu žitarica, žitnih prerađevina i proizvoda

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1979.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 29 knj., 41 kut.; 5,00 d/m

Stvaratelj: „Danilo Štampalija“ poduzeće za promet i preradu žitarica, žitnih prerađevina i proizvoda

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće za promet i preradu žitarica, žitnih prerađevina i proizvoda „Danilo Štampalija“ osnovano je rješenjem Narodnog odbora grada Zadar (br. 315/53) od 27. siječnja 1953. Predmet poslovanja poduzeća bilo je: trgovina žitaricama, mlinskim (i žitnim) prerađevinama, kao i njihovim proizvodima na veliko; prerada žitarica; proizvodnja i prodaja na malo kruha, peciva i slatkih kolača. Sjedište poduzeća bilo je u Zadru. Poduzeće je imalo sljedeće odjele: sektor općih poslova, komercijalni sektor, sektor računovodstva, pogoni pekare, mlin visoke i obične meljave, skladišta u sastavu poduzeća. Poduzeće je u svom sastavu imalo više dućana, te slastičarni, sve u Zadru. Od 1. siječnja 1979. godine poduzeće „Danilo Štampalija“ bilo je sastavljeno od tri OOUR–a: Tvornica kruha, OOUR Mlin, OOUR Trgovina i Radna zajednica zajedničkih poslova. Godine 1993. poduzeće je pretvoreno u dioničko društvo u vlasništvu malih dioničara pod imenom Tvornica kruha Zadar d.d. Zadar.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda su u Arhiv primani u nekoliko navrata, prvi put 1970. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br.118/1970), kad je primljeno 7 kutija gradiva ovog poduzeća. Godine 1989. poduzeće je predalo Arhivu 29 urudžbenih zapisnika i drugo arhivsko gradivo nastalo od 1966. do 1979. Prilikom izrade ovog zapisa gradivo je odloženo u arhivske kutije. Obavljeno je izlučivanje, prvenstveno financijskih spisa: platne liste zaposlenika, računi, dostavnice, fakture (ukupno 25 svežnjeva i registratora) i tri blagajničke knjige. Izlučeno gradivo vremenski se odnosi na razdoblje 1953.–1962. godine. Gradivo nije sređeno.

SADRŽAJ

Veliki dio gradiva sadrži poslovno dopisivanje s raznim političkim, gospodarskim i trgovačkim poduzećima čija su sjedišta bila najvećim dijelom na području bivše SR Hrvatske. Dio gradiva odnosi se na dosjee radnika, zatim na razne projekte poslovnih i stambenih prostora kojima je investitor bilo ovo poduzeće, kao što su projekt parne velepekarne u Zadru (centralne parne pakare), projekt žitnog silosa u Zadru 1954., projekt automatske pekare i keksare Zadar 1957. i dr. Ovaj fond sadrži i razne zapisnike: sjednica upravnog odbora poduzeća (1954.–1960.); sjednica Radničkog savjeta poduzeća (1956.–1964.), te izborne liste za članove Radničkog savjeta. Među spisima se nalaze izvještaji o poslovanju poduzeća te razni pravilnici i pravni propisi (Statut poduzeća iz 1953., Tarifni pravilnik za 1955.; Pravilnik o raspodjeli osobnih dohodaka iz 1961., Društveni plan narodnog odbora općine Zadar za 1960. i 1962.). Gradivo ovog fonda čine i različiti financijski spisi kao što su ugovori o kreditu, završni računi, financijski planovi poslovanja i slično.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici 1962.–1979., 25 knj.

Predmetne knjige

Imenik članova sindikata, s.a., knj. 4

Spisi, 1953.–1979., kut. 1–41.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadar 1945.–1955.