[0270] Poljoprivredno–šumarska komora Zadar (1960. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–270

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Poljoprivredno–šumarska komora Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1960.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredno–šumarska komora Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–268: Trgovinska komora Zadar 1955.–1962., str. 228

Osnivačka skupština Poljoprivredno–šumarske komore kotara Zadar održana je 11. studenoga 1960. godine. Na Skupštini su doneseni Statut i Pravilnik Komore, koje je Narodni odbor kotara Zadar odobrio svojim rješenjem od 26. prosinca 1960. godine. Područje djelatnosti Komore obuhvaćalo je područje kotara Zadar.

Poljoprivredno–šumarska komora imala je status pravne osobe. Zadaća Komore bila je unapređivanje poljoprivrede i šumarstva te poljoprivredne djelatnosti svojih članova. U tom cilju Komora je trebala pružati tehničku, stručnu, organizacijsku i pravnu pomoć svojim članovima. Opskrbljivala je svoje članstvo reproduktivnim materijalom i opremom te radila na uzdizanju, usavršavanju i specijalizaciji poljoprivrednih i šumarskih kadrova. Komora je nadalje trebala pružiti pomoć u organiziranju stručnih škola, stručnih tečajeva, predavanja, te priređivati poljoprivredne izložbe, sajmove i slično. Nadalje, Komora je trebala neposredno pomagati u osnivanju ustanova i drugih službi za usluge i pomoć svojim članovima, kao što su instituti, biroi, organiziranje zajedničkih stručnjaka i slično. Njezina je zadaća bila i zastupanje svojih članova pred sudovima i drugim državnim organima te zastupanje interesa članstva pred NO kotara. Ona je trebala probleme poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iznositi pred Narodni odbor kotara i pojedinih općina i podržavati prijedloge o donošenju propisa i mjera iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

U Komoru su se obavezno trebala učlaniti sva poduzeća iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, lova, ribarstva.

U Komoru su se mogle učlaniti i privredne organizacije drugih oblasti privrede, kao i samostalne ustanove čija djelatnost služi unapređivanju oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Komorom upravljaju članovi preko svojih predstavnika. Skupština Komore održavala se svake druge godine. Sazivao ju je Upravni odbor koji je ujedno birao Predsjedništvo. Nadzorni odbor vršio je kontrolu nad financijskim poslovanjem Komore i njenih ustanova.

Radi unapređenja pojedinih grana poljoprivrednih djelatnosti, Komora je osnivala stručne sekcije ili povjerenstva u pojedinim sjedištima općina. Za dvije ili više općina moglo se osnovati jedno povjereništvo.

Komora je morala za svaku godinu sastaviti svoj financijski plan, a nakon isteka godine završni račun. Poljoprivredno–šumarska komora Zadar imala je sljedeće sekcije: sekcija za vinogradarstvo i voćarstvo, sekcija za maslinarstvo, sekcija za ratarstvo s povrtlarstvom, sekcija za stočarstvo s krmnim biljem i sekcija za ribarstvo.

POVIJEST FONDA

Nije pronađen podatak o preuzimanju gradiva u Arhiv. Fond nije sređen. Fragmentarno je sačuvan. Spisi su izdvojeni iz fonda Trgovinske komore Zadar.

SADRŽAJ

Gradivo je izvor za lokalnu povijest gospodarstva, posebno poljoprivrede. U gradivu su sačuvani zapisnici sjednica organa upravljanja Komorom (1961.–1962.), zapisnici sekcija (1961.), Statut poljoprivredno–šumarske komore NRH (1961.), Statut osnovnog saveza poljoprivrednih zadruga kotara Šibenik (1960.), Pravilnik o organizaciji i radu glavnog saveza poljoprivrednih zadruga Hrvatske (1960.), Pravilnik o organizaciji i radu Komisije za međunarodne veze Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Jugoslavije (1960.), Statut glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Jugoslavije (1960.), Statut glavnog saveza poljoprivrednih zadruga NR Hrvatske (1960.), Pravilnik o postupku pri izboru i opozivu organa Poljoprivredno–šumarske komore kotara Zadar (1960.), Poslovnik o radu Skupštine Poljoprivredno–šumarske komore u Zadru (1960.), Pravilnik o uređenju i postupak suda časti Poljoprivredno–šumarske komore kotara Zadar (1960.), te drugi pravilnici.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1960.–1962., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga Zadar

HR–DAZD–399: Savez poljoprivrednih zadruga kotara/općine Benkovac 1947.–1962.