[0269] Ugostiteljska komora Zadar (1955. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–269

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Ugostiteljska komora Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1954.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 28 svež.; 2,5 d/m

Stvaratelj: Ugostiteljska komora kotara Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–522: Trgovinsko–ugostiteljska komora Zadar 1952.–1955., str. 234

HR–DAZD–268: Trgovinska komora Zadar 1955.–1962., str. 228

Dana 20. prosinca 1955. godine u dotadašnjim prostorijama Trgovinsko–ugostiteljske komore održana je osnivačka skupština Ugostiteljske komore kotara Zadar, čije osnivanje je potaknuto „naglim razvitkom ugostiteljstva i turizma na ovom području“. Na skupštini je jednoglasno prihvaćen Statut Ugostiteljske komore, kojim je predviđeno da će Komora u svom poslovanju imati i dvije stručne sekcije – za opće ugostiteljstvo i za pansionsko ugostiteljstvo, te dva stalna odbora – za stručno obrazovanje kadrova i financijska i kreditna pitanja. Nakon prihvaćanja Statuta, izabran je novi upravni odbor od devet članova, nadzorni odbor i sud časti.

Dana 19. travnja 1961. godine Skupština ugostiteljske komore Zadar donijela je novi Statut, kojim je prestao vrijediti onaj kojeg je odobrio Narodni odbor kotara broj 7571/55. od 29. ožujka 1956. godine.

Prema Statutu osnovna zadaća Ugostiteljske komore bila je rad na unapređivanju ugostiteljstva i turizma. U tu svrhu Komora se posebno bavila primjenom suvremenih metoda i racionalizacijom u radu ugostiteljskih i turističkih privrednih organizacija, izgradnjom, rekonstrukcijom i korištenjem kapaciteta u pojedinim ugostiteljskim djelatnostima, uzdizanjem i usavršavanjem ugostiteljskih i turističkih kadrova, pomaganjem i organiziranjem škola, stručnih tečajeva, stručnih predavanja, priređivanjem ugostiteljskih i turističkih izložbi, upućivanjem svojih članova na razne ugostiteljske i druge privredne priredbe u zemlji i u inozemstvu i sl. Komora je imala i zadaću da osniva ustanove i organizira službe za pružanje usluga i pomoći ugostiteljskim privrednim organizacijama, kao što su biroi, zavodi, centri za usavršavanje kadrova i sl. Ona je predstavljala ugostiteljstvo prema državnim organima, kao i prema privrednim organizacijama drugih grana privrede, vodila je evidenciju i statistiku o ugostiteljstvu i turizmu na svom području radi proučavanja i analiziranja privrednog razvoja ugostiteljstva i turizma, ugostiteljske, turističke privredne organizacije, radnički restorani, menze privrednih organizacija, društvenih organizacija i ustanova i odmarališta tih organizacija i ustanova koje pružaju pansionske usluge, ugostiteljske jedinice prirodnih lječilišta i lječilišta ustanova i Zavoda za socijalno osiguranje, kao i ugostiteljske jedinice transportnih privrednih organizacija. I privatne ugostiteljske radnje na teritoriju Komore obavezno se učlanjuju u Komoru.

Organi Komore bili su skupština, upravni odbor, nadzorni odbor, predsjedništvo. Savjetodavni organi Komore su: povjereništva, stručne sekcije, stručni odbori i stalne i povremene komisije.

U svrhu unapređivanja pojedinih struka ugostiteljske i turističke djelatnosti, Komora je mogla osnivati i stručne sekcije, o čemu odluku donosi skupština Komore ili upravni odbor po ovlaštenju skupštine. Za proučavanje općih pitanja od važnosti za ugostiteljstvo, kao pomoćni organi Komore postoje stalni stručni odbori. Skupština odnosno upravni odbor Komore mogli su osnovati i povjereništva za jednu ili više općina. Organizacija i poslovanje administracije određuje se pravilnikom kojeg donosi upravni odbor Komore. Administracijom Komore rukovodi tajnik Komore.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen i ne postoji arhivističko obavijesno pomagalo. Gradivo je preuzeto u Arhiv 1963. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 65/1963) i samo je naznačeno da je preuzeto „8 sanduka i 2 omota arhivalija zanatske, trgovinske i ugostiteljske komore kotara Zadar“.

SADRŽAJ

Gradivo je od važno za proučavanje povijesti turizma na zadarskom području. Najveći dio gradiva čini poslovna korespondencija, primjerice sa stranim agencijama, s Ugostiteljskom komorom NRH, Trgovačkom komorom kotara Zadar, NO kotara Zadar i Benkovac, članovima Komore, Državnim sekretarijatom za poslove financija, ugostiteljskim i trgovačkim poduzećima. Među ostalim sadrži pravne propise i pravilnike, kao što su tarifni pravilnici, Pravilnik o zaštiti od požara u hotelima (1957.), različiti pravilnici vezani za računovodstvene poslove (1959.), Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruživanja u privredi (1959.), Nacrt prijedloga perspektivnog plana razvitka stručnog školstva i stručnog obrazovanja kadrova za ugostiteljstvo i turizam u NR Hrvatskoj (1959.). Posebno ističemo gradivo o školovanju i općenito obrazovanju turističkih radnika, kao što su ugovori o učenju između učenika i ugostiteljskih poduzeća te učeničke prakse. Sačuvani su zapisnici sjednica Predsjedništva i upravnog odbora Ugostiteljske komore, zapisnici godišnjih skupština Komore, zapisnici komisija, razne studije, izložbe, nacrti, predstavljanja, različite ankete i statistike.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik, 1954. i 1955.

2. Urudžbeni zapisnik Trgovinske komore Zadar, 1955.–1957.

3. Urudžbeni zapisnik Trgovinske komore Zadar, 1959.

4. Urudžbeni zapisnik Trgovinske komore Zadar, 1960.

5. Urudžbeni zapisnik Trgovinske komore Zadar, 1961.

Predmetne knjige

6. Blagajnički dnevnik, 1955.–1957.

7. Financijska knjiga – materijalni troškovi, 1956.–1957.

8. Financijska knjiga – Investicije, 1956.–1957.

9. Tečaj za polukvalifikacije. Razredbena knjiga, 1961.

10. Blagajnički dnevnik Trgovinsko–ugostiteljske komore Zadar, 1954.–1955., 2 knj.

11. Blagajnički dnevnik Ugostiteljske komore Zadar, 1955.–1957., 1 knj.

12. Problemi ugostiteljstva na zadarskom području, studija, 1953.

13. Izvještaji o radu Ugostiteljske komore Zadar, 1956.–1957. 1959.–1961., 4 knj.

Spisi 1 1955.–1962., svež. 28

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–268: Trgovinska komora Zadar 1955.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–266: Kotarska zanatska komora Zadar

HR–DAST–124: Ugostiteljska komora kotara Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Glas Zadra, br. 236, 1955. Statut Ugostiteljske komore.