[0268] Trgovinska komora Zadar (1956. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–268

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Trgovinska komora Zadar

Vrijeme nastanka gradiva 1956.–1967.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 37 kut.; 4,00 d/m

Stvaratelj: Trgovinska komora Zadar, 1954.–1962.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Na temelju Zakona o narodnim odborima kotara, te Uredbe o udruživanju privrednih organizacija, Narodni odbor kotara Zadar na sjednici Kotarskog vijeća i Vijeća proizvođača 31. listopada 1955. ukida Trgovinsko–ugostiteljsku komoru u Zadru i osniva Trgovinsku komoru u Zadru koja postaje nadležna za područje NO kotara Zadar u čiji sastav ulaze kao općina bivši kotar Benkovac i općina Pag.

Prava i obveze dotadašnje Trgovinsko–ugostiteljske komore, ukoliko se odnose na trgovinu, prešle su na novoosnovanu Trgovinsku komoru u Zadru. Trgovinsko–privredne organizacije ranije učlanjene u Trgovinsko–ugostiteljsku komoru postaju članom novoosnovane Komore.

NO kotara Zadar i njegov Savjet za privredu mogli su organima Komore davati preporuke za rad, ukinuti i poništiti odluke, koje su bile protivne propisima i smijeniti organe Komore ako rade protivno propisanim pravilima. Komora je bila dužna NO–u kotara Zadar redovito podnositi izvještaje o svojem radu. U Komoru su se mogle učlaniti sve trgovinske privredne organizaciju, kao i ostale privredne organizacije koje imaju posredno ili neposredno bilo kakve veze s robnim prometom. Statut Komore odobrava NO kotara Zadar.

Prava i obveze dotadašnje Trgovinsko–gostiteljske komore, ukoliko se odnose na trgovinu, prešle su na novoosnovanu Trgovinsku komoru u Zadru.

Trgovinska komora kotara Zadar prestala je poslovati 31. prosinca 1962. i udružila se u jedinstvenu Privrednu komoru kotara Split sa sjedištem u Splitu.

Statutom Trgovinske komore kotara Zadar određeno je da Komora radi na unapređivanju robne razmjene i tržišta. U tom cilju Komora je pratila promet robe, davala prijedloge državnim organima i članovima, pratila razvoj i lokacije trgovinske mreže i potrošača, predlagala mjere za izgradnju, rekonstrukciju i korištenje kapaciteta i opreme, radila na podizanju i usavršavanju kadrova, kao i na unapređenju organizacije i uvođenju modernog načina poslovanja u trgovini, radila i na razvijanju dobrih poslovnih običaja u trgovini.

Najviši organ Komore je skupština. Skupštinu Komore čine predstavnici privrednih organizacija i društvene zajednice koji također sudjeluju u upravljanju Komorom. Skupština se saziva na redovno zasjedanje jedanput godišnje, a na izvanredno zasjedanje ako to odluči upravni odbor Komore. Upravni odbor je izvršni organ Komore, a bira ga Skupština iz redova predstavnika privrednih organizacija i predstavnika društvene zajednice. Mandat članova upravnog odbora traje godinu dana. Predsjedništvo Komore od 5 članova bira upravni odbor iz svoje sredine. Nadzorni odbor vrši kontrolu nad financijskim poslovanjem Komore.

Na unapređenju pojedinih struka trgovine Komora djeluje preko stručnih sekcija. Pri Trgovinskoj komori Zadar postojale su sljedeće sekcije: Sekcija za promet industrijskom robom, Sekcija za promet poljoprivrednim proizvodima i Sekcija za unapređivanje trgovine i Sekcija za kadrove.

Trgovinska komora Zadar imala je povjereništva za općinu Benkovac sa sjedištem u Benkovcu, za općinu Biograd n/m sa sjedištem u Biogradu n/m i za općinu Pag sa sjedištem u Pagu.

Predsjednika Komore bira skupština iz reda osoba zaposlenih u privrednim organizacijama učlanjenima u Komoru ili iz redova istaknutih javnih radnika. Komora ima tajnika i administrativno osoblje. Pri Komori postoji sud časti, koji bira skupština Komore.

POVIJEST FONDA

Fond nije arhivistički sređen i nema obavijesna pomagala. Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda je izlučeno oko 20 registratora gradiva, uglavnom financijskih spisa (računi, teretnice, narudžbe i sl.). Gradivo Trgovinske komore Zadar u Arhiv je primljeno 1963. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 65/1963), s bilješkom da je preuzeto „8 sanduka i 2 omota arhivalija zanatske, trgovinske i ugostiteljske komore kotara Zadar“, od čega su se 3 sanduka odnosila na spise Trgovinske komore. Godine 1969. godine u Arhiv je primljeno 8 omota spisa Privredne komore Splita u nesređenom stanju. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 120/1969.) U Pregledu arhivskih fondova i zbirki (2006.) pod brojem 268 iskazana je Trgovinska komora Zadar. Prigodom izrade ovog zapisa ustanovljeno je da je riječ o dva fonda: Trgovinsko–ugostiteljska komora i Trgovinska komora, a nakon 1955. godine stvorene su zasebna Trgovinska komora Zadar, a pod br. 269 Ugostiteljska komora Zadar.

SADRŽAJ

Osim poslovnog dopisivanja, u gradivu su sačuvani razni pravilnici, primjerice Pravilnik o stručnoj spremi komercijalista u trgovini (1956.), Pravilnik o davanju na korištenje stanova u zgradi izgrađenoj sredstvima Trgovinske komore kotara Zadar (1961.), Pravilnik o sastavu i načinu rada stručnih odbora i sekcija Trgovačke komore Zadar (1961.), Pravilnik o organizaciji i poslovanju odmarališta trgovinskih radnika – prijedlog (1961.). O radu Komore najbolje svjedoče godišnji izvještaji o radu Upravnog odbora Trgovačke komore (1959.–1961.), zapisnici godišnjih skupština Komore (1953.–1962.), različiti izvještaji o poslovanju komore, rješenja o osnivanju trgovačkih radnji (1955.–1961.), prijave za članstvo u Komoru. Gradivo sadrži izvještaje o problemima tržišta poljoprivrednih proizvoda i dogovaranja cijena u kotaru Zadar (1959.), analizu tržišta (1961.), različite statističke podatke, popise učenika za praktičan rad i polaganje ispita (1958.), dosjee službenika (1955.–1961.), prijave za učlanjenje u Komoru, završne račune, goodišnje izvještaje o radu Trgovinsko–ugostiteljske komore, kasnije Trgovinske komore kotara Zadar 1955.–1960.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici,

1. Urudžbeni zapisnik Trgovinske komore Zadar, 1956., knj. 2

2. Urudžbeni zapisnik Trgovinske komore Zadar, 1957.–1962., knj. 6..

Predmetne knjige i godišnji izvještaji

1. Popis akata, 1961.

2. Knjiga primljene pošte, 1959., 1 knj. (u listovima u kut. 37)

3. Knjiga primljene pošte, 1960./1961., knj. 1

4. Financijska knjiga (rashodi), 1956.–1967.,1 knj., (u kut. 37)

5. Trgovačka poduzeća na području grada (1 bilježnica)

6. Popis poduzeća i zadruga na području kotara Zadar (bilježnica), (u kut. 37)

7. Godišnji izvještaj Trgovinske komore kotara Zadar, 1956.–1960., 5 knj.

Spisi, 1956.–1961., kut. 1–37.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–522: Trgovinsko–ugostiteljska komora Zadar 1952.–1955.

HR–DAZD–269: Ugostiteljska komora Zadar 1952.–1962.

HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar

HR–DAST–266: Trgovinska komora kotara Zadar

HR–DAST–517: Privredna komora za Dalmaciju Split

BIBLIOGRAFIJA

Zakon o narodnim odborima kotara, NN NRH, br 34, 36/ 1952., 43/1953. *** Uredba o trgovinskim i ugostiteljskim komorama, SL FNRJ, br. 31 od 11. lipnja 1952. *** Odluka o osnivanju Trgovinske komore NRH. *** Glas Zadra, srpanj, kolovoz 1952.