[0267] Kotarska zanatska komora Zadar (1945. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–267

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Kotarska zanatska komora Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 55 knj., 23 kut.; 20,0 d/m

Stvaratelj: Obrtni zbor Zadar / Kotarsko–gradska zanatska komora za kotareve Zadar i Benkovac te grad Zadar / Zanatske komora za kotar i grad Zadar / Zanatsko–komunalne komore kotara Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Od 1945. do 1950. godine na području tadašnje Narodne Republike Hrvatske postojala su sljedeća zanatska udruženja: obrtni zborovi, Savez zanatlijskih zadruga NRH te Obrtne komore u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Obrtnički zbor Zadar radio je na osnovi Zakona o radnjama od 5. studenoga 1931. godine. Krajem 1949. godine pokrenuta je kod Oblasnog narodnog odbora Dalmacije u Splitu inicijativa za osnivanje Zanatske komore u Zadru.

Na temelju čl. 84, st. 2 Općeg zakona o zanatstvu iz 1950. Vlada NRH donijela je rješenje o likvidaciji svih obrtnih zborova odnosno udruženja zanatlija na području NRH, Saveza zanatlijskih zadruga NRH te Obrtnih komora u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Imovina preostala nakon dovršene likvidacije zanatskih ustanova pripala je novoosnovanim zanatskim komorama.

Osnivačka skupština Zanatske komore za grad i kotar Zadar te za kotar Benkovac održana je 13. svibnja 1950. godine. Dozvolu za osnivanje Komore dalo je Ministarstvo komunalnih poslova, Uprava za obrt i domaću radinost br. 8329/50. od 14. travnja 1950. godine. Izvršni odbor Narodnog odbora oblasti na temelju člana 74 Zakona o zanatstvu i člana 81 Općeg zakona o narodnim odborima potvrdio je 20. ožujka 1950. da će Zanatska kotarska komora za područje grada Zadra i kotar Zadar, te kotar Benkovac imati 118 članova od kojih s područja grada Zadra 35, kotara Zadar 63 i kotara Benkovac 20. Naziv komore je glasio Kotarsko–gradska zanatska komora za kotare Zadar i Benkovac te grad Zadar.

Na temelju čl. 56, toč. 9 Zakona o narodnim odborima kotara, te čl. 22, st. 3 Uredbe o udruživanju privrednih organizacija, NO kotara Zadar donio je na zajedničkoj sjednici Kotarskog vijeća i Vijeća proizvođača 27. i 28 travnja 1954. Odluku o osnivanju Zanatske komore za kotar Zadar. Djelatnost komore obuhvaćala je područje gradske općine Zadar i kotara Zadar.

Na zajedničkoj sjednici Kotarskog vijeća i Vijeća proizvođača 25. svibnja 1954. odobren je novi Statut Zanatske komore za grad i kotar Zadar. Prema Statutu Zanatska komora je stručna zanatska organizacija društvenog karaktera kojoj je osnovna zadaća unapređenje zanatstva i podizanje kvalitete zanatskih proizvoda i usluga.

Temeljem Uredbe o udruživanju privrednih organizacija iz 1953. godine, Narodni odbor kotara Zadar je na sjednici Vijeća proizvođača održanoj 31. srpnja 1956. i 9. sjednici Kotarskog vijeća održanoj 1. kolovoza 1956. donio rješenje o pripajanju Zanatske komore u Benkovcu Zanatskoj komori za kotar Zadar. Na tim sjednicama odobren je i novi Statut Zanatske komore za kotar Zadar, donesen na skupštini Zanatske komore 25. travnja 1956. godine.

Na osnovi čl. 48 Zakona o udruživanju i poslovnoj suradnji u privredi, Skupština Kotarske zanatsko–komunalne komore u Zadru 26. travnja 1961. donijela je novi Statut Zanatsko–komunalne komore kotara Zadar, a područje djelatnosti Komore bilo je područje kotara Zadar. Godine 1962. Komora je prestala s radom. Međutim, iz sačuvanih spisa ovog fonda dade se zaključiti kako se krajem 1962. Komora spojila u jedinstvenu Privrednu komoru kotara Split sa sjedištem u Splitu.

Temeljni zadaci Zanatske komore su bili: unapređenje zanatstva i podizanje kvalitete zanatskih proizvoda i usluga; predstavljanje svojih članova; upoznavanje članova s privrednim i drugim propisima, njihovim pravima i dužnostima; briga o stručnom, teoretskom i odgojnom uzdizanju zanatskih učenika te suradnja s nadležnim organima narodnog odbora i upravama stručnih škola; na kraju svake školske godine organiziranje ispita na kojima se provjeravaju praktična znanja zanatskih učenika; u suglasnosti sa Zanatskom komorom NRH organizira stručne ispite za visokokvalificirane zanatske radnike, te organizira tečajeve za pripremanje kandidata za takve ispite; osniva zavode, biroe, institute u svrhu unapređenja zanatstva i zanatskih radinosti, izdaje stručne publikacije; brine o opskrbi zanatskih privrednih organizacija materijalom, alatom i ostalim potrepštinama i o prodaji zanatskih proizvoda te u tu svrhu osniva poduzeća, agencije i sl.; osniva službe za pružanje usluga svojim članovima kod vođenja poslovnih knjiga, plasmana zanatskih proizvoda, nabave alata i drugih potreba; osniva fondove za materijalno osiguranje i zdravstvenu zaštitu privatnih zanatlija na svom području; brine o kulturno–prosvjetnom i društvenom radu među zanatlijama i zanatskim učenicima, pomaže osnivanje kulturno–prosvjetnih i sportskih društava u redovima svog članstva i drugo.

Članovi Komore obavezno su bile sve zanatske privredne organizacije registrirane i evidentirane na području Komore i to: sva zanatska poduzeća i radnje sa sredstvima u društvenom vlasništvu; sve zanatske radnje državnih organa ili ustanova, privrednih i društvenih organizacija koje rade i za potrebe trećih osoba; sve zanatske proizvođačke, prerađivačke i uslužne zadruge; sve privatne zanatske radnje iz čl. 55, 71 i 76 Uredbe o zanatskim radnjama i zanatskim poduzećima.

U Komoru su se obavezno morala učlaniti i sva stručna zanatska udruženja osnovana na njenom području, kao i zanatske nabavno–prodajne zadruge na području rada komore.

Upravna tijela Komore su: skupština, pravni odbor, nadzorni odbor, sud časti i disciplinska komisija. U svrhu raspravljanja o stručnim pitanjima u okviru Komore mogle su se osnivati sekcije, stručni savjeti i komisije, kao stručni pomoćni organi upravnog odbora. Pri Komori je postojao i sud časti koji je raspravljao o svim slučajevima povrede dobrih poslovnih odnosa od strane članova Komore. Disciplinska komisija je bila tijelo koje je izricalo disciplinske mjere protiv članova Komore koji se ogriješe o Statut komore. Nadzor nad radom Komore provodio je nadzorni odbor kotara i njegovi izvršni organi.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen. Prilikom izrade ovog zapisa gradivo je stavljeno u arhivske kutije, izlučene su 23 knjige (blagajnički dnevnici i 1 svežnjić računovodstvenih spisa). Gradivo Zanatske komore kotara Zadar u Arhiv je primljeno 1963. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 65/1963.), i to „8 sanduka i 2 omota arhivalija zanatske, trgovinske i ugostiteljske komore kotara Zadar“. U knjizi je i bilješka da je Historijski arhiv u Zadru 27. srpnja 1963. vratio Narodnom odboru općine Zadar „obrasce, diplome i svjedodžbe“ iz spisa Zanatske komore.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskog fonda sadrži: poslovnu korespondenciju Zanatske komore s raznim tijelima uprave, privrednim poduzećima, bankama, obrtničkim radnjama i slično. Gradivo je izvor za proučavanje rada obrtničkih radnji u tadašnjem kotaru Zadar. Fond sadrži i popise obrtnika, učenika, svjedodžbe o položenim majstorskim ispitima; početak i eventualni prestanak rada obrtničkih radnji i dr. Veliki dio spisa odnosi se na reguliranje različitih prava i obveza pojedinih obrtnika i njihovih obitelji, a dio spisa na financijsko poslovanje obrtnika, vođenje poslovnih knjiga, te na različite zakonske propise (državnog i lokalnog značaja) koji su regulirali rad obrtnika. Valja napomenuti da se vođenje pomoćnih uredskih knjiga nije mijenjalo promjenom naziva i teritorijalne nadležnosti ovog tijela.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik Obrtničkog zbora Zadar, 1945.–1948., knj. 3

2. Urudžbeni zapisnik Zanatske komore, 1947.–1962., knj. 3

3. Urudžbeni zapisnik Komisije svjedoka pri Obrtničkom zboru Zadar, 1946.

4. Urudžbeni zapisnik o naukovanju, 1946.–1948.

5. Urudžbeni zapisnik Komisije za polaganje majstorskih ispita pri Zanatskoj komori u Zadru, 1951.

6. Urudžbeni zapisnik polaganja majstorskih ispita, 1955.–1961.

7. Kazalo članova po strukama, 1947., knj.2

8. Kazalo članova po strukama Obrtničkog zbora Zadar.

Zapisnici sjednica

1. Knjiga zapisnika Obrtničkog zbora Zadar, 1946.

2. Knjiga zapisnika Upravnog odbora Obrtničkog zbora Zadar, 1946.

3. Knjiga zapisnika Upravnog odbor i Skupštine Obrtničkog zbora Zadar, 1946.–1947., knj. 2

4. Knjiga zapisnika različitih tijela i sekcija Komore 1950.–1954.

Predmetne knjige

1. Registar starih dozvola (obrtnih) 1946.

2. Imenik članova Obrtničkog zbora 1947., 1948.

3. Kazalo članova Zanatske komore Zadar, nema podatka o godini

4. „Amerikanski dnevnik“ (financijska knjiga o financijskom poslovanju članova) Obrtničko–nabavne zajednice Obrt s.o.j. Zadar, 1946., 1947.

5. Knjiga o polaganju majstorskih ispita, 1951.–1960.

6. Mjenični akcepti Obrtničko–nabavne zajednice Obrt s.o.j. Zadar 1946.

7. Knjiga članskog doprinosa, 1946., 1947.

8. Knjiga članskog doprinosa Obrtničko–nabavno–potrošne zadruge Obrt s.o.j. Zadar, 1946.

9. Arhivska knjiga – pregled registraturnih spisa i knjiga, 1945.–1962.

10. Prijepis Registra o rezultatima rada Komisije za majstorske ispite pri Obrtničkom zboru – Zadar za 1946., 1947., 1948., 1949.

11. Knjiga nadriobrta (kazalo po imenima), 1947.

12. Knjiga dužnika I., 1946.

13. Knjiga dužnika II., 1945., 1946.

14. Našastar Obrtničko–nabavne zadruge Obrt Zadar, 1946.

15. Evidencija radnika i učenika Zanatsko–komunalne komore kotara Zadar, 1958.–1962.

16. Matična knjiga vojne evidencije članova Zanatske komore Zadar, 1958.–1962.

17. Knjiga tečaja krojenja, 1953.

18. Knjiga članarine (Imenik članova) kotara Zadar 1949.–1950.

19. Knjiga članarine za zanatske radnje na teritoriju grada Zadra, 1951.–1952.

20. Financijska knjiga – članova, 1946.

21. Članska knjiga za kotar Zadar, 1953.

22. Članska knjiga, kotar Zadar–otoci – državne, zadružne i domaće radinosti, 1953., 1954.

23. Knjiga članarine članova kotara Zadar, 1955.

24. Knjiga članarine grada, domaće radinosti, autoprijevoznika, 1955.

25. Knjiga članarine za državne zadružne i društvene radnje, 1957.

26. Knjiga članskog doprinosa za Benkovac i Pag, 1957.–1962.

27. Knjiga članskih doprinosa za grad Zadar, 1953.

28. Knjiga članskih doprinosa za kotar Zadar, 1951., 1952.

29. Knjiga članarine kotara Zadar–otoci, 1951.–1952.

30. Knjiga članarine za grad Zadar, 1951., 1952.

31. Knjiga članarine za Pag, 1955., 1956.

32. Knjiga članarine Zadar–otoci, domaća radinost, 1955.

33. Knjiga članarine za grad Zadar, 1957.–1961.

34. Knjiga članskog doprinosa za grad Zadar, 1962.

35. Knjiga članskog doprinosa za Kotar Zadar, 1962.

36. Knjiga likvidacije zaposlene radne snage kod privatnih poslodavaca, 1957., 1958.

37. Knjiga inventara Zanatske komore Zadar, 1962.

38. Zanatske i obrtne radnje na području kotara Zadar, 1946.

Spisi, 1945.–1962., kut. 1–23.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–268: Trgovinska komora Zadar 1955.–1962.

HR–DAZD–269: Ugostiteljska komora Zadar 1952.–1962.

HR–DAZD–522: Trgovinsko–ugostiteljska komora Zadar 1952.–1955.

HR–DAST–517: Privredna komora za Dalmaciju Split