[0266] Kotarska zanatska komora Benkovac (1945. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–266

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Kotarska zanatska komora Benkovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 knj., 6 kut.; 0,8 d/m

Stvaratelj: Kotarska zanatska komora Benkovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar 1945.–1962., str. 224

Obrtni zbor Benkovac je osnovan na osnivačkoj skupštini održanoj 18. lipnja 1946. godine u Benkovcu. Pravila o radu Zbora odobrila je Obrtna komora u Splitu. Zbor je radio na temelju Zakona o radnjama od 5. studenoga 1931. godine. Područje djelatnosti Zbora obuhvaćalo je područje kotara Benkovac.

Godine 1951. osnovana je Zanatska komora u Benkovcu koja je teritorijalno obuhvaćala kotar Benkovac. Osnivačka skupština održana je 23. srpnja 1951. godine. Nadzor nad radom i poslovanjem Komore provodio je Izvršni odbor Kotarskog narodnog odbora.

Kotarsko vijeće i Vijeće proizvođača NO–a kotara Benkovac na zajedničkoj sjednici održanoj 22. svibnja 1954. godine donijelo je Odluku o osnivanju Zanatske komore Benkovac za područje kotara Benkovac. Temeljem Uredbe o udruživanju privrednih organizacija iz 1953. godine NO kotara Zadar je na 10. sjednici Vijeća proizvođača 31. srpnja 1956. godine i 9. sjednici Kotarskog vijeća održanoj 1. kolovoza 1956. donio odluku o pripajanju Zanatske komore u Benkovcu Zanatskoj komori Zadar.

POVIJEST FONDA

Fond nije arhivistički sređen. Gradivo fonda koje se nalazilo u svežnjevima, prilikom izrade ovoga zapisa stavljeno je u kutije. Gradivo je bilo izmiješano sa spisima fonda HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar 1945.–1962. Podatak o akviziciji nije pronađen.

SADRŽAJ

Najveći dio gradiva ovog fonda odnosi se na poslovanje pojedinih zanatskih radnji u kotaru Benkovac. U fondu postoje popisi obrtnika i članova njihovih obitelji. Veliki dio spisa odnosi se i na polaganje majstorskih i pomoćničkih ispita kandidata te o radu ispitnih komisija. Među spisima fonda nalaze se i pravni akti i odluke o osnivanju Komore, sistematizaciji radnih mjesta i dr., a dio spisa odnosi se na financijsko poslovanje pojedinih obrta i na njihove završne račune.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, kazala, registri

Urudžbeni zapisnik 1945.–1946., knj. 1

Urudžbeni zapisnik 1951., knj. 1

Kazalo članova Obrtničkog zbora Benkovac

Knjiga zapisnika sjednica uprave

Registar učenika (šegrta), 1947.

Registar pomoćnika 1947.

Knjiga članarine 1946.–1953., 1956.

Udruženje zanatlija – Knjiga pošte, 1946.

Spisi, 1945.–1954., kut. 1–5.

1. 1946.–1954., kut. 1.

2. 1947.–1954., kut. 2–5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac, 1945.–1955.

HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar1945.–1962.

HR–DAST–517: Privredna komora za Dalmaciju Split

RELEVANTNI PRAVNI PROPISI

Sl. list FNRJ, br. 54/1953.: Uredba o udruživanju privrednih organizacija

NN NRH, br. 37/1950.: Rješenje o likvidaciji obrtnih zborova odnosno udruženja zanatlija na području NRH, Saveza zanatlijskih zadruga NRH, te Obrtnih komora u Zagrebu, Osijeku i Splitu

NN NRH, br. 33/1954.: Odluka o osnivanju Zanatske komore NRH