[0264] Turistički savez kotara Zadar (1953. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–264

Klasifikacija: G.2.6.

Naziv fonda: Turistički savez kotara Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 13 svež.;1,3 d/m

Stvaratelj: Turistički savez kotara Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U prostorijama Trgovinsko–ugostiteljske komore Zadar 20. veljače 1953. godine osnovan je Savez turističkih društava Sjeverne Dalmacije. Na osnivačkoj skupštini društva sudjelovali su predstavnici javnih i kulturnih ustanova, poduzeća i turističkih odbora Silbe, Preka, Biograda, Nina i Filip Jakova. Savez je objedinjavao sav turistički rad na području kotara Zadar. Iz sačuvanih spisa fonda može se zaključiti da je 1956. godine Savez turističkih društava promijenio ime u Turistički savez kotara Zadar.

Zbog reorganizacije uprave i ukidanja kotara Zadar, Turistički savez kotara Zadar prestaje djelovati 31. listopada 1962. godine kao kotarska ustanova, a njegove funkcije toga dana prelaze na Općinski turistički savez.

Zadaća Saveza je bila briga za razvitak turizma i organizacija što boljeg prihvaćanja i koordiniranja dolaska stranih i domaćih gostiju. Savez je koordinirao rad turističkih društava na svom području. U tu svrhu brinuo se o što boljem uređenju mjesta koja posjećuju turisti. Savez je trebao pružati pomoć i raznim predstavnicima stranih turističkih agencija radi što bolje turističke promidžbe turizma na zadarskom području. Godine 1959. u sastavu Turističkog saveza kotara Zadar bilo je 29 turističkih društava. Savez je teritorijalno pokrivao područje kotara Zadar odnosno od 1962. područje Skupštine općine Zadar.

POVIJEST FONDA

Nema podataka o tome kada je ovaj arhivski fond preuzet u Državni arhiv u Zadru. Gradivo nije sređeno niti je izrađeno obavijesno pomagalo.

SADRŽAJ

U gradivu ovoga fonda sačuvana je bogata dokumentacija o razvoju turizma i povijesti turističkih društava na zadarskom području, među ostalim podaci o održavanju osnivačke skupštine turističkog društva u Novigradu (travanj 1954.), u Ninu (19. prosinca 1953.), izvještaji s godišnjih skupština Turističkog društva „Napredak“ Filip–Jakov (1957.), planovi rada Turističkog društva „Božikovina“ Pakoštane (1957.), Turističkog društva Kukljice, Molata, Božave, Novalje, Sukošana, Silbe (1957.–1959.)

Za proučavanje razvoja turizma posebno je vrijedno poslovno dopisivanje Saveza sa: Turističkim savezom Srednje Dalmacije Split, Turističkim savezom Hrvatske, Turističkim savezom Slovenije, Ugostiteljskom komorom Zadar, turističkim društvima na području kotara Zadar, različitim stranim turističkim agencijama i drugo.

Gradivo sadrži zapisnike sjednica, podatke o organiziranju prve redovne skupštine Turističkog saveza Jugoslavije u Zadru u lipnju 1954., zapisnike sjednica Upravnog odbora Turističkog saveza Hrvatske iz 1957., zapisnike Saveza turističkih društava Sjeverne Dalmacije Zadar, čija je prva skupština održana 16. ožujka 1954., zapisnici skupštine Kotarskog turističkog saveza Zadar 1959. i 1961., te izvještaje Turističkog saveza općine Zadar za razdoblje 1963.–1965.

Dio spisa odnosi se na pravne propise o turističkoj djelatnosti: Pravilnik o poslovanju Turističkog saveza Hrvatske (1954.), Nacrt zakona o turističkom logorovanju (1. lipnja 1955.), prijedlozi izmjena statuta Turističkog saveza Jugoslavije (1957.), Zakon o turističkim vodičima (1960.), Odluka o osnivanju Fonda za ceste kotara Šibenik i Zadar (1962.) i drugo.

Gradivo ovog fonda izvor je i za proučavanje društvenog života grada Zadra 50–ih i 60–ih godina prošlog stoljeća. Sadrži dokumentaciju o pripremi turističke sezone 1954. i 1960., o turističkom prometu, sudjelovanju na Zagrebačkom Velesajmu (1957., 1959.), sudjelovanju na Međunarodnom sajmu ribarstva u Zadru (1959.), statističke podatke o mjestima u kotaru Zadar i sl.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

Dnevnik (financijska knjiga, uplata) 1955.–1959., knj. 1

Spisi, 1953.–1962, kut. 2, svež.10

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–269: Ugostiteljska komora Zadar 1955.–1961.

HR–DAZD–522: Trgovinsko–ugostiteljska komora Zadar 1952.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Glas Zadra, veljača 1953. *** Turizam zadarskog kraja s osnovama turističke teorije i prakse. Zadar. Turistički savez općine, 1985. ( U povodu 40. obljetnice oslobođenja Zadra (1944.–1984.) i 30 godina Turističkog saveza općine Zadar (1953.–1983.)